Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultury świata: Azja i Australia z Oceanią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2L-KS-AAO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury świata: Azja i Australia z Oceanią
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada podstawową wiedze z zakresu geografii Ązji i Australii z Oceanią

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym + konsultacje

30 godzin przygotowanie do zajęć

10 godzin poszukiwania literatury

10 godzin praca z mapą polityczną, fizyczną, konturową, rozmieszczenia grup etnicznych

Efekty uczenia się - wiedza:

Student Zna podstawowe kompleksy cywilizacyjne i obszary kulturowe Azji, Oceanii i Australii

Efekty uczenia się - umiejętności:

Lokalizuje te obszary i charakteryzuje pod względem ich specyfiki kulturowej.

Lokalizuje główne wspólnoty etniczne poszczególnych obszarów Azji, Australii i Oceanii

Potrafi wymienić cechy specyficzne wybranych obszarów kulturowych i wskazać zachodzące w nich zmiany kulturowe.Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy etniczne oraz świadomy potrzeby upowszechniania idei dialogu międzykulturowego

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- okrągłego stołu
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu etnologii Azji, Australii i Oceanii, z uwzględnieniem charakterystyki wydzielanych przez antropologię kulturowych obszarów. Ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic widocznych w kulturach świata, a także z problematyką współczesnych przemian globalizacyjnych zachodzących w obszarach pozaeuropejskich.

Pełny opis:

Zagadnienia podstawowe:

1. Podziały kultur świata- podejścia metodologiczne, kryteria

2. Obszary kulturowe Azji, charakterystyka wybranych kultur tradycyjnych

3. Obszary kulturowe Oceanii, charakterystyka wybranych kultur

4. Obszary kulturowe Australii, charakterystyka wybranych kultur indiańskich

5. Systemy społeczne społeczeństw pierwotnych, podziały terytorialne

6. Tradycyjne systemy gospodarcze społeczeństw pozaeuropejskich

7. Przemiany globalizacyjne obszarów pozaeuropejskich

Literatura:

1. -Świat Grup Etnicznych, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t. XVIII, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2000;

2. -Ludy i języki świata – leksykon, PWN, W-wa 2000

3. -Andrzej Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001

4. -Jacek Olędzki, Ludzie wygasłego wejrzenia, W-wa 1999

5. -Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2003

6. -Sławoj Szynkiewicz, Pokrewieństwo: studium etnologiczne, W-wa 1992

7. -Religia w świecie współczesnym, red. H. Zimoń, KUL 2001

8. - J. Kiniewicz, Od ekspansji do dominacji, W-wa 1986

9. B. Malinowski, Argonauci Zachodniego Pacyfiku, PWN, 2005

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams oraz Moodle, (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)