Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia myśli etnologicznej /antropologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-HME/A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia myśli etnologicznej /antropologicznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

W momencie przystąpienia do zajęć student powinien dysponować znajomością treści przekazanych w ramach "Wstępu do etnologii i antropologii kulturowej": powinien umieć definiować podstawowe pojęcia i kategorie etnologiczne, potrafić się nimi posługiwać, a także mieć ogólną wiedzę na temat historii dyscypliny, jej celów poznawczych oraz specyfiki na tle innych nauk o kulturze.

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30 godz.):

- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (60 godz.):

- czytanie literatury – 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie odrębność etnologii i jej powiązania z innymi dyscyplinami nauki (historią, socjologią, historią sztuki, teorią kultury, folklorystyką) oraz pojmuje drogi i kierunki jej rozwoju w przeszłości (K_W02).

W2: Zna podstawową terminologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, antropologii społecznej oraz innych nauk o kulturze w perspektywie historycznej (K_W03).

W3: Posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin badań nad kulturą, stosowanych w toku rozwoju dyscypliny (K_W04).

W4: Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji w zależności od przyjmowanych koncepcji teoretycznych w historii myśli etnologicznej/antropologicznej (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie historii myśli etnologicznej/antropologicznej (K_U03).

U2: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując publikacje, konsultacje i źródła internetowe, dotyczące historii myśli etnologicznej/antropologicznej (K_U05).

U3: Potrafi w zakresie podstawowym określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur, wiązanych z historycznymi koncepcjami etnologiczno-antropologicznymi (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z doborem prób, technik i metod pracy terenowej, korzystając z dorobku historii dyscypliny (K_K02).

K2: Ma świadomość potrzeby ochrony oraz odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, stanowiącego przedmiot refleksji w historii dyscypliny (K_K04).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych i współczesnych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Na zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące: ram czasowych, kontekstu historycznego i społecznego, źródeł inspiracji, głównych przedstawicieli, zaplecza teoretycznego oraz metod i terminologii. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczno-problemowy. Pierwsza część kursu koncentruje się na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych (I semestr: od protoantropologii i ewolucjonizmu po strukturalizm), druga na problematyce współczesnej (II semestr: od strukturalizmu do ujęć w XXI wieku).

Literatura:

Lista podręczników (student/ka wybiera obligatoryjnie jeden na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Eriksen Thomas Hylland , Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Lista klasycznych dzieł antropologicznych (student/ka wybiera jedno na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 2003.

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 2005.

Evans-Pritchard Edward E., Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa 2008.

Evans-Pritchard Edward, Religia Nuerów, Kęty 2007.

Gennep Arnold van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.

Godelier Maurice, Idee i materia. Myśl, gospodarka, społeczeństwo, Kraków 2012.

Godelier Maurice, Zagadka daru, Kraków 2010.

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 2021.

Lévi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969.

Lévi-Strauss Claude, Smutek tropików, Warszawa 2020.

Lévy-Bruhl Lucien, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992.

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

Malinowski Bronisław, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.

Malinowski Bronisław, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Mead Margaret, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.

Radcliffe-Brown Alfred Reginald, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie końcowej rozmowy z prowadzącym. W trakcie zaliczenia studenci odpowiadają na trzy pytania. Jedno pytanie obejmuje zagadnienie z wykładów, drugie dotyczy wybranego podręcznika, trzecie dotyczy wybranego klasycznego dzieła antropologicznego.

Studenci losują pierwsze pytanie z przedstawionej na 2 tyg. przed zaliczeniem listy pytań-zagadnień, w zbliżonej formie do tematów wykładów. Referują jeden z wybranych podręczników z listy. Referują przeczytany klasyczny tekst antropologiczny. Lista pytań-zagadnień i literatury, obowiązujących na zaliczeniu jest zarchiwizowana przez prowadzącego i udostępniana.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych i współczesnych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi w głównej mierze przegląd klasycznych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Na zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące: ram czasowych, kontekstu historycznego i społecznego, źródeł inspiracji, głównych przedstawicieli, zaplecza teoretycznego oraz metod i terminologii. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczno-problemowy. Pierwsza część kursu koncentruje się na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych (I semestr: od protoantropologii i ewolucjonizmu po strukturalizm).

Literatura:

Lista podręczników (student wybiera obligatoryjnie jeden na zaliczenie, reszta pomocniczo do wykładów, nieobligatoryjnie):

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Eriksen Thomas Hylland , Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Lista klasycznych dzieł antropologicznych (student wybiera jedno na zaliczenie, reszta pomocniczo do wykładów, nieobligatoryjnie):

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 2005.

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 2003.

Evans-Pritchard Edward E., Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa 2008.

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

Malinowski Bronisław, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.

Malinowski Bronisław, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973.

Mead Margaret, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Radcliffe-Brown Alfred Reginald, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych i współczesnych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi w głównej mierze przegląd klasycznych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Na zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące: ram czasowych, kontekstu historycznego i społecznego, źródeł inspiracji, głównych przedstawicieli, zaplecza teoretycznego oraz metod i terminologii. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczno-problemowy. Pierwsza część kursu koncentruje się na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych (I semestr: od protoantropologii i ewolucjonizmu po strukturalizm).

Literatura:

Lista podręczników (student wybiera obligatoryjnie jeden na zaliczenie, reszta pomocniczo do wykładów, nieobligatoryjnie):

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Eriksen Thomas Hylland , Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Lista klasycznych dzieł antropologicznych (student wybiera jedno na zaliczenie, reszta pomocniczo do wykładów, nieobligatoryjnie):

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 2005.

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 2003.

Evans-Pritchard Edward E., Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa 2008.

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 1970.

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

Malinowski Bronisław, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.

Malinowski Bronisław, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 1973.

Mead Margaret, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Radcliffe-Brown Alfred Reginald, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych i współczesnych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi w głównej mierze przegląd klasycznych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Na zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące: ram czasowych, kontekstu historycznego i społecznego, źródeł inspiracji, głównych przedstawicieli, zaplecza teoretycznego oraz metod i terminologii. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczno-problemowy. Pierwsza część kursu koncentruje się na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych (I semestr: od protoantropologii i ewolucjonizmu po strukturalizm).

Literatura:

Lista podręczników (student/ka wybiera obligatoryjnie jeden na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Eriksen Thomas Hylland , Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Lista klasycznych dzieł antropologicznych (student/ka wybiera jedno na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 2003.

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 2005.

Evans-Pritchard Edward E., Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa 2008.

Evans-Pritchard Edward, Religia Nuerów, Kęty 2007.

Gennep Arnold van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.

Godelier Maurice, Idee i materia. Myśl, gospodarka, społeczeństwo, Kraków 2012.

Godelier Maurice, Zagadka daru, Kraków 2010.

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 2021.

Lévi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969.

Lévi-Strauss Claude, Smutek tropików, Warszawa 2020.

Lévy-Bruhl Lucien, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992.

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

Malinowski Bronisław, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.

Malinowski Bronisław, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Mead Margaret, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.

Radcliffe-Brown Alfred Reginald, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi przegląd klasycznych i współczesnych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu zostaną przybliżone oraz omówione główne kierunki i nurty w historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Przedmiot stanowi w głównej mierze przegląd klasycznych stanowisk teoretycznych i realizowanych w ramach danych ujęć badań empirycznych. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu historii myśli etnologicznej/antropologicznej. Na zajęciach podane zostaną szczegółowe informacje dotyczące: ram czasowych, kontekstu historycznego i społecznego, źródeł inspiracji, głównych przedstawicieli, zaplecza teoretycznego oraz metod i terminologii. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczno-problemowy. Pierwsza część kursu koncentruje się na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych (I semestr: od protoantropologii i ewolucjonizmu po strukturalizm).

Literatura:

Lista podręczników (student/ka wybiera obligatoryjnie jeden na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, Warszawa 2006.

Barth Fredrik, Gingrich Andre, Parkin Robert, Silverman Sydel, Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Deliège Robert, Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, Warszawa 2011.

Eriksen Thomas Hylland , Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej, Warszawa 2009.

Hann Chris, Antropologia społeczna, Kraków 2008.

Lista klasycznych dzieł antropologicznych (student/ka wybiera jedno na zaliczenie, reszta pomocniczo, nieobligatoryjnie):

Benedict Ruth, Chryzantema i miecz: wzory kultury japońskiej, Warszawa 2003.

Benedict Ruth, Wzory kultury, Warszawa 2005.

Evans-Pritchard Edward E., Czary, wyrocznie i magia u Azande, Warszawa 2008.

Evans-Pritchard Edward, Religia Nuerów, Kęty 2007.

Gennep Arnold van, Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.

Godelier Maurice, Idee i materia. Myśl, gospodarka, społeczeństwo, Kraków 2012.

Godelier Maurice, Zagadka daru, Kraków 2010.

Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 2021.

Lévi-Strauss Claude, Myśl nieoswojona, Warszawa 1969.

Lévi-Strauss Claude, Smutek tropików, Warszawa 2020.

Lévy-Bruhl Lucien, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, Warszawa 1992.

Linton Ralph, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975.

Malinowski Bronisław, Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, Warszawa 1967.

Malinowski Bronisław, Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

Mauss Marcel, Socjologia i antropologia, Warszawa 2001.

Mead Margaret, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Mead Margaret, Trzy studia. Dojrzewanie na Samoa. Dorastanie na Nowej Gwinei. Płeć i charakter w trzech społecznościach pierwotnych, Warszawa 1986.

Radcliffe-Brown Alfred Reginald, Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.

Sapir Edward, Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Whorf Benjamin Lee, Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Uwagi:

W przypadku zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i konieczności zdalnej organizacji kształcenia wykład w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)