Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Sztuka etniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-SZE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka etniczna
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw geografii obszarów pozaeuropejskich

Efekty uczenia się - wiedza:

Lokalizuje główne wspólnoty etniczne

poszczególnych, wybranych obszarów

pozaeuropejskich (H1A_W04)

8. Rozumie specyfikę kulturową i

etniczną wybranych obszarów

pozaeuropejskich (H1A_W04)

9. Potrafi wyodrębnić cechy specyficzne

wybranych regionów świata i wskazać

zachodzące w nich zmiany kulturowe

(H1A_W04

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student posiada umiejętność

samodzielnego wyszukiwana materiałów

potrzebnych do przygotowania

wypowiedzi dotyczących sztuki etncznej

(H1A_U01, H1A_U03)

2. Bierze aktywny udział w dyskusji

ogólnej (H1A_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

. Student pojmuje potrzebę ciągłego

poszerzania wiedzy (H1A_K01)

2. Rozumie konieczność ochrony

dziedzictwa kulturowego obszarów pozaeuropejskich(H1A_K05)


Jest wrażliwy na problemy etniczne

oraz świadomy potrzeby upowszechniania

idei równości etnicznej, rasowej i

światopoglądowej (H1A_K04, H1A_K06)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przybliżenie zagadnień związanych ze sztuka etniczną świata oraz omówienie wybranych zagadnień z tego zakresu

Obejmuje tak zagadnienia teoretyczne jak i tematy poświęcone wybranaym aspektom sztuki etnicznej świata oraz polskiej sztuki ludowej

Pełny opis:

wykłady poświęcone będą miedzy innymi następującym zagadnieniom:

Wykład obejmuje następujące grupy zagadnień:

Sztuka etniczna definicje, sposoby jej badania,

Sztuka plastyczna Afryki subsaharyjskiej

Tingatinga – współczesne malarstwo Tanzanii

Sztuka Makonde. Tradycja i współczesność

Tradycyjne tkaniny afrykańskie

Batik – tkaniny malowane woskiem

Tradycyjna sztuka Aborygenów

Sztuka Shipibo

Moda na etniczność

Kobierce – techniki i wzornictwo

Kimono- tradycja i zdobienie

Literatura:

Albert Thiele, Sztuka Afryki, Warszawa 1974

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki

Wacław Korabiewicz, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70 – 90

Marek Arpad Kowalski, Sztuka Afryki Wschodniej, etnografia Polska, t. XV, z. 2., s. 161-183

Jolanta Koziorowska, W drewnianym kręgu, „okolice”, 1989-1990, nr 10, s. 130-134,

Jolanta Koziorowska, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa , 1984,

Jacek Olędzki, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (uwagi o nowych kierunkach twórczości rzexbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka „Ludowa”, r./ XXX, 1976, z. 2., s. 97-114.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach MAiEŁ, Prace i Materiały MAiEŁ, S.E., 1989-1990, nr 29.

Jerzy Kuniewski , Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.Anna K. Wiśniewska, Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Tibor Bodrogi, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968

Roy Sieber Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue

Anatolij Gromyko, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Afryka magiczna, Wystawa Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazowiecki, brak roku wydania

Ewa Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004

J. Koziorowska, Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

Chisaburoh F.Yamada (red.),

Decorative Arts of Japan, Kodansha International, Tokio 1964.

Czurkowa M. H.

Tradycyjny ubiór japoński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i

Etnograficznego w Łodzi, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, 1980, nr 21, s. 137 –168.

Kimono...

Kimono – kikonashi – to chishiki (kimono, sposób jego noszenia i wiedza o nim) Tokio1969.

Zaborowska Barbara.

Kimono. Jego dzieje i miejsce w japońskiej kulturze, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO

Nadolska-Styczyńska Anna, Kimono, ozdoba nie tylko gejszy, [w:] Miecz i kimono. Sztuka dawnej Japonii, Beata Purc-Stępniak (red.) Gdańsk 2003.

Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon w zbiorach MAiEŁ, w: Sztuka Dalekiego Wschodu ,J. Malinowski (red.), Warszawa 2008., s. 103-124.

Anna Kowalska-Lewicka, Shipibo, Wrocław 1969

Angelika Gebhart-Sayer, Geometryczne desenie Shipibo-Conibo w kontekście rytualnych, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Kraków 2007

Enaz Milanesi, Kobierce. Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich, Arkady 1999

Maria Wrońska-Friend, Sztuka woskiem pisana, Batik w Indonezji i w Polsce, Gondawa, W-wa 2008.

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: : Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Wybór i opracowanie: Richard Woodfield, wyd. polskie, Kraków, brw.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN 2007

Primitivism and Twentieth Century Art, ed. Jack Flam, Miriam Deutch, University of California Press, 1997;

Ornamente, (1000 motifs ornementaux par Claude Humbert, professeur a l`Ecole des arts decoratifs, Geneve, 1970

Jenifer Isaacs, Australian Living Heritage, Weldon Publishing 1990.

Estetyka Aborygenów. Antologia, red. Monika Bakke, Kraków 2004

Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Kraków2008

Zofia Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986,

Eliza Kaczmarek, W świetle malarstwa kropkowego Aborygenów, w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów,. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Łódź 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie egzaminu pisemnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką etniczną. Dotyczą zarówno tradycyjnej jak współczesnej twórczości artystycznej wybranych ludów pozaeuropejskich.

Zajęcia obejmują także wybrane zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką ludową

Pełny opis:

Definicje i sposoby badania sztuki etnicznej

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki Afryki ( sztuka -nie sztuka; plastyka obrzędowa, sztuka a światopogląd, wybrane style sztuki Afryki; zdobnictwo przedmiotów użytkowych; przemiany w sztuce; sztuka współczesna

Wybrane aspekty sztuki Ameryki - zdobnictwo Indian Shipibo

Sztuka Australii ( sztuka a mitologia; malarstwo na korze; malarstwo punktowe; rzeźba )

Sztuka Japonii ( kimono)

Wybrane aspekty rękodzieła wschodniego (kobierce)

Wybrane sposoby zdobienia tkanin (Batik; tkaniny Afryki subsaharyjskiej)

Moda na etniczność w sztuce

Literatura:

Albert Thiele, Sztuka Afryki, Warszawa 1974

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki

Wacław Korabiewicz, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70 – 90

Marek Arpad Kowalski, Sztuka Afryki Wschodniej, etnografia Polska, t. XV, z. 2., s. 161-183

Jolanta Koziorowska, W drewnianym kręgu, „okolice”, 1989-1990, nr 10, s. 130-134,

Jolanta Koziorowska, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa , 1984,

Jacek Olędzki, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (uwagi o nowych kierunkach twórczości rzexbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka „Ludowa”, r./ XXX, 1976, z. 2., s. 97-114.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach MAiEŁ, Prace i Materiały MAiEŁ, S.E., 1989-1990, nr 29.

Jerzy Kuniewski , Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.Anna K. Wiśniewska, Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Tibor Bodrogi, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968

Roy Sieber Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue

Anatolij Gromyko, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Afryka magiczna, Wystawa Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazowiecki, brak roku wydania

Ewa Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004

J. Koziorowska, Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

Chisaburoh F.Yamada (red.),

Decorative Arts of Japan, Kodansha International, Tokio 1964.

Czurkowa M. H.

Tradycyjny ubiór japoński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i

Etnograficznego w Łodzi, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, 1980, nr 21, s. 137 –168.

Kimono...

Kimono – kikonashi – to chishiki (kimono, sposób jego noszenia i wiedza o nim) Tokio1969.

Zaborowska Barbara.

Kimono. Jego dzieje i miejsce w japońskiej kulturze, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO

Nadolska-Styczyńska Anna, Kimono, ozdoba nie tylko gejszy, [w:] Miecz i kimono. Sztuka dawnej Japonii, Beata Purc-Stępniak (red.) Gdańsk 2003.

Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon w zbiorach MAiEŁ, w: Sztuka Dalekiego Wschodu ,J. Malinowski (red.), Warszawa 2008., s. 103-124.

Anna Kowalska-Lewicka, Shipibo, Wrocław 1969

Angelika Gebhart-Sayer, Geometryczne desenie Shipibo-Conibo w kontekście rytualnych, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Kraków 2007

Enaz Milanesi, Kobierce. Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich, Arkady 1999

Maria Wrońska-Friend, Sztuka woskiem pisana, Batik w Indonezji i w Polsce, Gondawa, W-wa 2008.

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: : Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Wybór i opracowanie: Richard Woodfield, wyd. polskie, Kraków, brw.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN 2007

Primitivism and Twentieth Century Art, ed. Jack Flam, Miriam Deutch, University of California Press, 1997;

Ornamente, (1000 motifs ornementaux par Claude Humbert, professeur a l`Ecole des arts decoratifs, Geneve, 1970

Jenifer Isaacs, Australian Living Heritage, Weldon Publishing 1990.

Estetyka Aborygenów. Antologia, red. Monika Bakke, Kraków 2004

Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Kraków2008

Zofia Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986,

Eliza Kaczmarek, W świetle malarstwa kropkowego Aborygenów, w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów,. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Łódź 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką etniczną. Dotyczą zarówno tradycyjnej jak współczesnej twórczości artystycznej wybranych ludów pozaeuropejskich.

Zajęcia obejmują także wybrane zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką ludową

Pełny opis:

Definicje i sposoby badania sztuki etnicznej

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki Afryki ( sztuka -nie sztuka; plastyka obrzędowa, sztuka a światopogląd, wybrane style sztuki Afryki; zdobnictwo przedmiotów użytkowych; przemiany w sztuce; sztuka współczesna

Wybrane aspekty sztuki Ameryki - zdobnictwo Indian Shipibo

Sztuka Australii ( sztuka a mitologia; malarstwo na korze; malarstwo punktowe; rzeźba )

Sztuka Japonii ( kimono)

Wybrane aspekty rękodzieła wschodniego (kobierce)

Wybrane sposoby zdobienia tkanin (Batik; tkaniny Afryki subsaharyjskiej)

Moda na etniczność w sztuce

Literatura:

Albert Thiele, Sztuka Afryki, Warszawa 1974

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki

Wacław Korabiewicz, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70 – 90

Marek Arpad Kowalski, Sztuka Afryki Wschodniej, etnografia Polska, t. XV, z. 2., s. 161-183

Jolanta Koziorowska, W drewnianym kręgu, „okolice”, 1989-1990, nr 10, s. 130-134,

Jolanta Koziorowska, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa , 1984,

Jacek Olędzki, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (uwagi o nowych kierunkach twórczości rzexbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka „Ludowa”, r./ XXX, 1976, z. 2., s. 97-114.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach MAiEŁ, Prace i Materiały MAiEŁ, S.E., 1989-1990, nr 29.

Jerzy Kuniewski , Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.Anna K. Wiśniewska, Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Tibor Bodrogi, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968

Roy Sieber Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue

Anatolij Gromyko, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Afryka magiczna, Wystawa Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazowiecki, brak roku wydania

Ewa Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004

J. Koziorowska, Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

Chisaburoh F.Yamada (red.),

Decorative Arts of Japan, Kodansha International, Tokio 1964.

Czurkowa M. H.

Tradycyjny ubiór japoński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i

Etnograficznego w Łodzi, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, 1980, nr 21, s. 137 –168.

Kimono...

Kimono – kikonashi – to chishiki (kimono, sposób jego noszenia i wiedza o nim) Tokio1969.

Zaborowska Barbara.

Kimono. Jego dzieje i miejsce w japońskiej kulturze, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO

Nadolska-Styczyńska Anna, Kimono, ozdoba nie tylko gejszy, [w:] Miecz i kimono. Sztuka dawnej Japonii, Beata Purc-Stępniak (red.) Gdańsk 2003.

Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon w zbiorach MAiEŁ, w: Sztuka Dalekiego Wschodu ,J. Malinowski (red.), Warszawa 2008., s. 103-124.

Anna Kowalska-Lewicka, Shipibo, Wrocław 1969

Angelika Gebhart-Sayer, Geometryczne desenie Shipibo-Conibo w kontekście rytualnych, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Kraków 2007

Enaz Milanesi, Kobierce. Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich, Arkady 1999

Maria Wrońska-Friend, Sztuka woskiem pisana, Batik w Indonezji i w Polsce, Gondawa, W-wa 2008.

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: : Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Wybór i opracowanie: Richard Woodfield, wyd. polskie, Kraków, brw.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN 2007

Primitivism and Twentieth Century Art, ed. Jack Flam, Miriam Deutch, University of California Press, 1997;

Ornamente, (1000 motifs ornementaux par Claude Humbert, professeur a l`Ecole des arts decoratifs, Geneve, 1970

Jenifer Isaacs, Australian Living Heritage, Weldon Publishing 1990.

Estetyka Aborygenów. Antologia, red. Monika Bakke, Kraków 2004

Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Kraków2008

Zofia Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986,

Eliza Kaczmarek, W świetle malarstwa kropkowego Aborygenów, w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów,. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Łódź 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nadolska-Styczyńska
Prowadzący grup: Anna Nadolska-Styczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką etniczną. Dotyczą zarówno tradycyjnej jak współczesnej twórczości artystycznej wybranych ludów pozaeuropejskich.

Zajęcia obejmują także wybrane zagadnienia dotyczące twórczości artystycznej zwanej sztuką ludową

Pełny opis:

Definicje i sposoby badania sztuki etnicznej

Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki Afryki ( sztuka -nie sztuka; plastyka obrzędowa, sztuka a światopogląd, wybrane style sztuki Afryki; zdobnictwo przedmiotów użytkowych; przemiany w sztuce; sztuka współczesna

Wybrane aspekty sztuki Ameryki - zdobnictwo Indian Shipibo

Sztuka Australii ( sztuka a mitologia; malarstwo na korze; malarstwo punktowe; rzeźba )

Sztuka Japonii ( kimono)

Wybrane aspekty rękodzieła wschodniego (kobierce)

Wybrane sposoby zdobienia tkanin (Batik; tkaniny Afryki subsaharyjskiej)

Moda na etniczność w sztuce

Literatura:

Albert Thiele, Sztuka Afryki, Warszawa 1974

Alina Trojan, Sztuka Czarnej Afryki

Wacław Korabiewicz, Makonde, wielcy rzeźbiarze, „Lud”, 1958-1959, s. 70 – 90

Marek Arpad Kowalski, Sztuka Afryki Wschodniej, etnografia Polska, t. XV, z. 2., s. 161-183

Jolanta Koziorowska, W drewnianym kręgu, „okolice”, 1989-1990, nr 10, s. 130-134,

Jolanta Koziorowska, Od Ruvumy do Maputo, Warszawa , 1984,

Jacek Olędzki, Sztuka demonstracyjna współczesnej Afryki (uwagi o nowych kierunkach twórczości rzexbiarskiej o charakterze ludowym), Polska Sztuka „Ludowa”, r./ XXX, 1976, z. 2., s. 97-114.

Styczyńska Anna, Współczesna rzeźba Makonde w zbiorach MAiEŁ, Prace i Materiały MAiEŁ, S.E., 1989-1990, nr 29.

Jerzy Kuniewski , Rzeźba Makonde, Katalog wystawy, Gdańsk 1988.Anna K. Wiśniewska, Styl Shetani. Nowoczesna rzeźba ludu Makonde z Tanzanii, Warszawa 2003.

Tibor Bodrogi, Sztuka Czarnej Afryki, Zakład im. Ossolińskich, 1968

Roy Sieber Out of Africa. Subsaharian Traditional Art. Catalogue

Anatolij Gromyko, Maski i rzeźby Tropikalnej Afryki, Moskwa, „Uskucctwo”, 1984.

Afryka magiczna, Wystawa Muzeum Ziemi Mińskiej, Mińsk Mazowiecki, brak roku wydania

Ewa Klajbor, Tingatinga. Nowoczesna szkoła malarstwa Tanzanii, Warszawa 2004

J. Koziorowska, Tingatinga, Malarstwo współczesnej Tanzanii, w: Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

Chisaburoh F.Yamada (red.),

Decorative Arts of Japan, Kodansha International, Tokio 1964.

Czurkowa M. H.

Tradycyjny ubiór japoński w zbiorach Muzeum Archeologicznego i

Etnograficznego w Łodzi, “Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi”, Seria Etnograficzna, 1980, nr 21, s. 137 –168.

Kimono...

Kimono – kikonashi – to chishiki (kimono, sposób jego noszenia i wiedza o nim) Tokio1969.

Zaborowska Barbara.

Kimono. Jego dzieje i miejsce w japońskiej kulturze, Warszawa 2003, Wydawnictwo TRIO

Nadolska-Styczyńska Anna, Kimono, ozdoba nie tylko gejszy, [w:] Miecz i kimono. Sztuka dawnej Japonii, Beata Purc-Stępniak (red.) Gdańsk 2003.

Piękno nie do końca poznane. Kolekcja kimon w zbiorach MAiEŁ, w: Sztuka Dalekiego Wschodu ,J. Malinowski (red.), Warszawa 2008., s. 103-124.

Anna Kowalska-Lewicka, Shipibo, Wrocław 1969

Angelika Gebhart-Sayer, Geometryczne desenie Shipibo-Conibo w kontekście rytualnych, w: Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. Katarzyna Zajda, Kraków 2007

Enaz Milanesi, Kobierce. Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich, Arkady 1999

Maria Wrońska-Friend, Sztuka woskiem pisana, Batik w Indonezji i w Polsce, Gondawa, W-wa 2008.

Lucjan Buchalik, Katarzyna Podyma, Bogolan, Korhogo i inne tkaniny Afryki Zachodniej, w: : Anna Nadolska-Styczyńska (red.), Zagrożenie tożsamości? Problematyka globalizacji w zainteresowaniach polskiej antropologii, Łódź- Wrocław 2005.

E.H. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, Wybór i opracowanie: Richard Woodfield, wyd. polskie, Kraków, brw.

Słownik terminologiczny sztuk pięknych, PWN 2007

Primitivism and Twentieth Century Art, ed. Jack Flam, Miriam Deutch, University of California Press, 1997;

Ornamente, (1000 motifs ornementaux par Claude Humbert, professeur a l`Ecole des arts decoratifs, Geneve, 1970

Jenifer Isaacs, Australian Living Heritage, Weldon Publishing 1990.

Estetyka Aborygenów. Antologia, red. Monika Bakke, Kraków 2004

Estetyka Afryki. Antologia, red. Małgorzata Cymorek, Kraków2008

Zofia Sokolewicz, Mitologia Czarnej Afryki, Warszawa 1986,

Eliza Kaczmarek, W świetle malarstwa kropkowego Aborygenów, w: Krystyna Kujawińska-Courtney, Bronisława Kopczyńska-Jaworska, Anna Nadolska-Styczyńska, Wśród pustyń, buszu, lasów i ogrodów,. Spotkania z kulturą Aborygenów i Papuasów, Łódź 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)