Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zawodowe warsztaty antropologiczne - archiwum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-ZWA-A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne - archiwum
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości i umiejętności w archiwum.

Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe przewidywane w planie studiów dla danego przedmiotu.

2. Godziny konsultacji indywidualnych studenta/słuchacza/ uczestnika kursu.

3. Przygotowanie i uczestnictwo w zajęciach.

4. Przygotowanie prac, projektów.

5. Czytanie literatury.

Efekty uczenia się - wiedza:

- Ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu archiwistyki.

- Student zna cele i zadania archiwum, pojmuje specyfikę archiwistyki.

- Ma wiedzę o archiwach i instytucjach kultury w Polsce i na świecie, zna ich specyfikę i różnice między nimi.

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Ma wiedzę obejmującą teorię z zakresu archiwistyki i potrafi ją wykorzystać przy prowadzeniu badań antropologicznych.

- Ma wiedzę dotyczącą Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej i potrafi ją wykorzystać w praktyce.

- Potrafi wykorzystać we własnych opracowaniach i dyskusji samodzielnie

wyszukane materiały.

- Potrafi zinterpretować wybrane aspekty

działań archiwalnych.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadań.

Pojmuje konieczność samodzielnego doskonalenia zdobytych umiejętności.

- Potrafi pracować w grupie, przyjmując w jej ramach rozmaite funkcje.

Metody dydaktyczne:

- Wykład informacyjny.

- Opis.

- Pogadanka.

- Ćwiczenia.

- Referat.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi elementami wiedzy i praktyki archiwalnej. Tematyka zajęć obejmuje terminy archiwalne, wiedzę o archiwistyce i jej praktyczne wykorzystanie w badaniach.

Pełny opis:

Celem zajęć jest oswojenie się z instytucją jaką jest archiwum oraz poznanie i umiejętne wykorzystanie różnych rodzajów źródeł archiwalnych. Program zajęć:

- Wprowadzenie do terminologii archiwalnej.

- Przedstawienie sieci archiwalnej w Polsce.

- Archiwa Społeczne i Etnologiczne w Polsce.

- Archiwa w Internecie, prezentacje.

- Tradycyjne i Współczesne Pomoce archiwalne (w tym bazy danych: szukaj w archiwach, SEZAM, PRADZIAD, ELA, IZA, Genealogia w Archiwach).

- Poszukiwania genealogiczne w Internecie.

- Archiwa na Świecie.

- Wprowadzenie zagadnienia egodokumentu. Studium przypadku na źródłach archiwalnych.

- Zajęcia w archiwum, zamawianie materiałów, kwerendy.

- Wycieczka po toruńskich archiwach.

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność,

- Realizacja projektu,

- Obecność na zajęciach,

- Inne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)