Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zawodowe warsztaty antropologiczne: Archiwum/Archiwalia w etnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN2Z-ZWAA/AE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zawodowe warsztaty antropologiczne: Archiwum/Archiwalia w etnologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Gotowość do przyswojenia nowych wiadomości o archiwach oraz archiwaliach. Chęć do nabywania umiejętności pracy z: pomocami archiwalnymi, archiwaliami.

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta wynosi 4 ECTS, co odpowiada 120 godzinom pracy, z czego:

1) za godziny realizowane z udziałem wykładowcy 1 ECTS (30 godzin),

2) konsultacje 0,5 ECTS (15 godzin)

3) przygotowanie do zajęć 1 ECTS (30 godzin)

4) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego 0,5 ECTS (15 godzin)

5) Przygotowanie raportu z własnych badań 1 ECTS (30 godzin)Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu współczesnych osiągnięć metodologicznych etnologii i antropologii kulturowej.

K_W06 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu studiów etnicznych i narodowościowych, podejmujących problematykę tożsamości i konfliktów kulturowych.

K_W07 Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii Polski i Europy, zróżnicowania etnicznego i narodowego świata, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, folkloru, studiów lokalnych i regionalnych, muzealnictwa etnograficznego, historii myśli etnologicznej.

K_W12 Zna i rozumie zasady i metody analizy oraz interpretacji kultur od czasu kształtowania się etnologii po współczesność.

K_W15 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu celów i zadań muzeum oraz instytucji upowszechniania i animacji kultury, a także archiwów naukowych i internetowych baz danych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 Potrafi wyszukiwać informacje oraz materiały w źródłach zastanych (literatura, archiwalia, internetowe bazy danych).

K_U02 Potrafi pozyskiwać potrzebne informacje i materiały w efekcie etnograficznych badań terenowych, posługując się technikami obserwacji i wywiadu.

K_U03 Potrafi opracować źródła zastane i wywołane oraz przeprowadzić ich analizę.

K_U04 Potrafi zdobyte materiały oceniać, analizować, syntezować i wykorzystać w opracowaniu naukowym oraz dyskusji.

K_U05 Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie szczegółowych obszarów zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej.

K_U06 Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując konsultacje i różnorodne teksty kultury.

K_U07 Potrafi posługiwać się współczesnymi technikami rejestracji danych badawczych (fotografia etnograficzna, cyfrowe techniki audio i wideo).

K_U09 Potrafi przeprowadzić wstępną interpretację elementów rozmaitych sfer kultury, stosując metody badawcze przyjęte w etnologii i antropologii kulturowej.

K_U12 Potrafi przygotować krótkie wypowiedzi z wykorzystaniem rozmaitych źródeł i technik multimedialnych.

K_U15 Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju intelektualnego.

K_U16 Potrafi podjąć i przeprowadzać działania badawcze i interpretacyjne pracując w grupie, przyjmując zarówno funkcję lidera, jak i zwykłego członka zespołu.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego oraz odczuwa potrzebę jego ochrony.

K_K05 Wykazuje postawę humanitarną i wrażliwość wobec problemów społecznokulturowych współczesnego świata.

K_K06 Rozumie potrzebę popularyzacji idei dialogu międzykulturowego (etnicznego i religijnego).

K_K07 Odczuwa potrzebę wykorzystywania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów badawczych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej.Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie podstaw archiwistyki i możliwości wykorzystania jej w praktyce badawczej etnologów.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie

2) Jakim językiem mówią archiwiści?

3) Jak zorganizowane są archiwa?

4) Jak zorganizowany jest zasób archiwalny?

5) Jak można wyszukiwać informacje w zasobie archiwalnym?

6) Gdzie archiwizuje się dokumentacja etnologiczna?

7) Przykłady wykorzystania archiwaliów w badaniach etnologicznych

8) Sprawdzian pisemny

9) Zaplanowanie własnego badania etnologicznego przy wykorzystaniu archiwaliów

10) Archiwum Etnograficzne UMK

11) Muzeum Etnograficzne w Toruniu

12) Archiwum Państwowe w Toruniu

13) Własne badanie

14) Własne badanie

15) Własne badanie

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chorążyczewski Waldemar, Zachęta do archiwistyki, Toruń 2022.

Chorążyczewski Waldemar, Archiwistyka dla początkujących, [on-line], https://repozytorium.umk.pl/handle/item/2191

Polski słownik archiwalny, red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Robótka Halina, Ryszewski Bohdan, Tomczak Andrzej, Archiwistyka, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca:

Kodeks Etyczny Archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, dostępny on-line: www.sap.waw.pl

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173.

Archiwa – archiwistyka – kultura. Antologia, red. Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Piasek, Agnieszka Rosa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2020, ss. 329.

Rosa A., Siuda K., Antropologia kulturowa i metody etnograficzne w archiwistyce, Archiwa-Kancelarie-Zbiory, No 9 (11), s. 179-194.

Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, pod red. W. Chorążyczewskiego, A. Pacevicius, S. Roszaka, Toruń 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny (50%)

Aktywność na zajęciach (25%)

Przygotowanie raportu z własnego badania (25%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)