Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologiczne interpretacje kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-AIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne interpretacje kultur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- obecność na zajęciach 30 godz.

- konsultacje: 5 godz.


Praca własna studenta:

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, lektury dodatkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie, opracowanie gotowych przykładów i wypowiedzi do dyskusji i prezentacji na zajęciach): 30 godz.

- przygotowanie zaliczenia końcowego zajęć: 25 godz.


Łącznie 90 godz. (3 ECTS)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Antropologiczne interpretacje kultur to przedmiot, w ramach którego podejmowane są konkretne studia w ramach subdyscyplin antropologicznych. W ten sposób studenci uzyskują klucz interpretacyjny do analizy zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata. Interpretacje kultur mogą dotyczyć konkretnych obszarów, grup i zjawisk, mogą być także poświęcone problematyce utrwalonej w danym obszarze studiów, która przybiera formę zinstytucjonalizowanych zainteresowań antropologicznych (subdyscypliny w ramach antropologii kulturowej).

Pełny opis:

Antropologiczne interpretacje kultur to przedmiot,, w ramach którego podejmowane są konkretne studia w ramach subdyscyplin antropologicznych. W ten sposób studenci uzyskują klucz interpretacyjny do analizy zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata. Interpretacje kultur mogą dotyczyć konkretnych obszarów, grup i zjawisk, mogą być także poświęcone problematyce utrwalonej w danym obszarze studiów, która przybiera formę zinstytucjonalizowanych zainteresowań antropologicznych (subdyscypliny w ramach antropologii kulturowej). W ramach różnych cyklów tego przedmiotu studenci mogą zapoznać się z problematyką takich subdyscyplin, jak choćby: antropologia turystyki, antropologia jedzenia, antropologia polityki, antropologia religii, antropologia wizualna, antropologia miasta etc. Te różne podejścia interpretacyjne pozwalają na poznanie narzędzi i metod badawczych oraz terminologii i form interpretacji, przydatnych w różnego rodzaju studiach na gruncie współczesnej antropologii kulturowej.

Literatura:

W zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowią:

- obecność i aktywność na zajęciach oraz przeczytane lektury

- prezentacja w trakcie ostatnich godzin zajęć wybranego i krytycznie opracowanego zjawiska z zakresu poruszanej w toku zajęć problematyki (forma zależna od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Antropologiczne interpretacje kultur: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Pełny opis:

Antropologiczne interpretacje kultur:: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Plan zajęć:

1/2. Wprowadzenie w tematykę, omówienie zajęć i warunków zaliczenia.

Studenci oglądają film: Super Size Me (2004) i przygotowują notatki do dyskusji. Odnotowują na podstawie filmu pola/obszary, które wiążą się bezpośrednio z jedzeniem (w rodzaju: gospodarka, edukacja etc.)

3. Antropologia jedzenia jako subdyscyplina. Pola zainteresowań

Wiodący tekst do analizy: Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jaki jest ich zdaniem potencjał naukowy i społeczny badań nad jedzeniem.

4. Jedzenie a pamięć i przeszłość

Wiodący tekst do analizy: Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują smaki swego dzieciństwa.

5. Jedzenie a ruchy społeczne

Wiodący tekst do analizy: Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują związek wybranej grupy społecznej lub postaci (przykłady ze świata "realnego" lub "fikcyjnego"; ruchy społeczne, subkultury, powieści, gry, filmy itp.) z jedzeniem.

6. Książki kucharskie

Wiodący tekst do analizy: Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną książkę kucharską.

7. Brudne jedzenie

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej, [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jedzenie, które wzbudza w nich odrazę, które odrzucają z różnych względów.

8. Turystyka kulinarna - event

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują kulinarne wydarzenie lub inną kulinarną atrakcję o potencjale turystycznym.

9. Rekonstrukcje kulinarne

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną inicjatywę (wydarzenie, danie etc.) o charakterze rekonstrukcyjnym i kulinarnym.

10. Jedzenie tradycyjne i lokalne

Wiodący tekst do analizy: Dylan Gordon, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybrane danie lub produkt o charakterze lokalnym lub tradycyjnym.

11-15 Prezentacje studenckich case studies.

Literatura:

Literatura, obligatoryjna, teksty do analizy na zajęciach:

Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24.

Gordon Dylan, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38.

Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172.

Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462.

Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Antropologiczne interpretacje kultur: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Pełny opis:

Antropologiczne interpretacje kultur:: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Plan zajęć:

1/2. Wprowadzenie w tematykę, omówienie zajęć i warunków zaliczenia.

Studenci oglądają film: Super Size Me (2004) i przygotowują notatki do dyskusji. Odnotowują na podstawie filmu pola/obszary, które wiążą się bezpośrednio z jedzeniem (w rodzaju: gospodarka, edukacja etc.)

3. Antropologia jedzenia jako subdyscyplina. Pola zainteresowań

Wiodący tekst do analizy: Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jaki jest ich zdaniem potencjał naukowy i społeczny badań nad jedzeniem.

4. Jedzenie a pamięć i przeszłość

Wiodący tekst do analizy: Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują smaki swego dzieciństwa.

5. Jedzenie a ruchy społeczne

Wiodący tekst do analizy: Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują związek wybranej grupy społecznej lub postaci (przykłady ze świata "realnego" lub "fikcyjnego"; ruchy społeczne, subkultury, powieści, gry, filmy itp.) z jedzeniem.

6. Książki kucharskie

Wiodący tekst do analizy: Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną książkę kucharską.

7. Brudne jedzenie

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej, [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jedzenie, które wzbudza w nich odrazę, które odrzucają z różnych względów.

8. Turystyka kulinarna - event

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują kulinarne wydarzenie lub inną kulinarną atrakcję o potencjale turystycznym.

9. Rekonstrukcje kulinarne

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną inicjatywę (wydarzenie, danie etc.) o charakterze rekonstrukcyjnym i kulinarnym.

10. Jedzenie tradycyjne i lokalne

Wiodący tekst do analizy: Dylan Gordon, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybrane danie lub produkt o charakterze lokalnym lub tradycyjnym.

11-15 Prezentacje studenckich case studies.

Literatura:

Literatura, obligatoryjna, teksty do analizy na zajęciach:

Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24.

Gordon Dylan, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38.

Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172.

Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462.

Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Antropologiczne interpretacje kultur: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Pełny opis:

Antropologiczne interpretacje kultur:: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Plan zajęć:

1/2. Wprowadzenie w tematykę, omówienie zajęć i warunków zaliczenia.

Studenci oglądają film: Super Size Me (2004) i przygotowują notatki do dyskusji. Odnotowują na podstawie filmu pola/obszary, które wiążą się bezpośrednio z jedzeniem (w rodzaju: gospodarka, edukacja etc.)

3. Antropologia jedzenia jako subdyscyplina. Pola zainteresowań

Wiodący tekst do analizy: Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jaki jest ich zdaniem potencjał naukowy i społeczny badań nad jedzeniem.

4. Jedzenie a pamięć i przeszłość

Wiodący tekst do analizy: Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują smaki swego dzieciństwa.

5. Jedzenie a ruchy społeczne

Wiodący tekst do analizy: Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują związek wybranej grupy społecznej lub postaci (przykłady ze świata "realnego" lub "fikcyjnego"; ruchy społeczne, subkultury, powieści, gry, filmy itp.) z jedzeniem.

6. Książki kucharskie

Wiodący tekst do analizy: Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną książkę kucharską.

7. Brudne jedzenie

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej, [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują jedzenie, które wzbudza w nich odrazę, które odrzucają z różnych względów.

8. Turystyka kulinarna - event

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują kulinarne wydarzenie lub inną kulinarną atrakcję o potencjale turystycznym.

9. Rekonstrukcje kulinarne

Wiodący tekst do analizy: Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybraną inicjatywę (wydarzenie, danie etc.) o charakterze rekonstrukcyjnym i kulinarnym.

10. Jedzenie tradycyjne i lokalne

Wiodący tekst do analizy: Dylan Gordon, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38. Studenci przygotowują 1 stronę znormalizowanego maszynopisu notatki, w której opisują wybrane danie lub produkt o charakterze lokalnym lub tradycyjnym.

11-15 Prezentacje studenckich case studies.

Literatura:

Literatura, obligatoryjna, teksty do analizy na zajęciach:

Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24.

Gordon Dylan, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38.

Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172.

Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462.

Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)