Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Azja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-AOP-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia obszarów pozaeuropejskich - Azja
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przeznaczony dla studentów III roku stud lic.

Większość tekstów w języku angielskim.

Całkowity nakład pracy studenta:

Ćwiczenia

Student jest zobowiązany każdorazowo przeczytać literaturę zadaną na zajęcia i potrafić dyskutować o problemach zawartych w tekstach.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawy charakterystyki geopolitycznej kontynentu azjatyckiego K_W02 (S1A_W04; S1A_W06; S1A_W09); K_W06 (S1A_W02; S1A_W03; S1A-W07).


Uczestnik zajęć ma podstawową wiedzę na temat historycznych uwarunkowań tworzenia się państw azjatyckich (epoka kolonialna, postkolonialna, współczesność) K_W18 (S1A_W08).


Słuchacz poznaje podstawowe cechy zróżnicowania kulturowego i etnicznego państw azjatyckich K_W04 (S1A_W02; S1A_W05; S1A_W08); K_W07 (S1A_W05; S1A_W06; S1A_W07); K_W12 (S1A_W03); K_W14 (S1A_W02; S1A_W03; S1A_W05; S1A_W09).


Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki wewnętrznej i międzynarodowej państw azjatyckich, a także uczestnictwa i znaczenia poszczególnych państw w politycznych oraz gospodarczych organizacjach międzynarodowych K_W10 (S1A_W03); K_W11 (S1A_W02; S1A_W03).


Uczestnik kursu zna i rozumie zasady oraz potrzebę zachowywania wysokich standardów etycznych w trakcie przekazywania wiadomości o ludach zamieszkujących Azję, jak i podczas bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami tego kontynentu. Potrafi dostrzec przejawy różnych praktyk dyskryminacyjnych (rasizmu, nietolerancji, uprzedzeń etnicznych, ksenofobii, różnic konfesyjnych, płciowych, wiekowych itp.), obecnych w różnorodnych typach dyskursu publicznego, narracji naukowej, dziennikarskiej i wyznaniowej K_W20 (S1A_W01).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student zna zasady dokonywania podziałów etnicznych oraz religijnych wśród mieszkańców poszczególnych regionów i państw azjatyckich K_U01 (S1A_U01); K_U04 (S1A_U01; S1A_U03).


Uczestnik kursu umie określić podstawowe przyczyny różnic kulturowych i etnicznych wśród mieszkańców państw azjatyckich (także na wybranych przykładach na poziomie zróżnicowania grup etnicznych i wyznaniowych) K_U04 (S1A_U01; S1A_U03); K_U13 (S1A_U05; S1A_U03).


Student potrafi identyfikować, analizować i prawidłowo oceniać rolę czynników politycznych, gospodarczych i kulturowych w odniesieniu do historycznych i współczesnych procesów przemian zachodzących w państwach azjatyckich K_U07 (S1A_U03; S1A_U04; S1A_U07); K_U11 (S1A_U03; S1A_U04; S1A_U08).


Uczestnik kursu umie zastosować zdobytą wiedzę w trakcie samodzielnego opracowywania źródeł, jak i podczas prac w zespole. Potrafi przygotować wystąpienie, a także krótką pracę pisemną i przeprowadzić podstawową ocenę i interpretację materiałów K_U15 (S1A_U03; S1A_U06; S1A_U08).


Student zna i potrafi zastosować terminologię właściwą dla badań międzykulturowych i etnicznych na obszarze Azji K_U10 (S1A_U02; S1A_U03; S1A_U06; S1A_U10); K_U14 (S1A_U09; S1A_U10; S1A_U11).


Student zna podstawy i przestrzega zasad ochrony praw autorskich i pokrewnych, a także zauważa oraz identyfikuje potrzeby zachowania dziedzictwa kulturowego K_U16 (S1A_U05; S1A_U06).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik kursu jest świadomy potrzeby samokształcenia i poszerzania swej wiedzy oraz konieczności świadczenia na rzecz zrozumienia i dialogu międzykulturowego. Staranny dobór i skojarzenie wiadomości pochodzących z wielu źródeł ma wpływ na rozwój empatycznego poznania "innego" K_K01 (S1A_K01; S1A_K06); K_K04 (S1A_K03; S1A_K04); K_K08 (S1A_K05; S1A_K07).


Uczestnik kursu właściwie postrzega zróżnicowanie kulturowe Azji i świata i potrafi swą postawą oraz wiedzą świadczyć na rzecz tolerancji K_K04 (S1A_K03; S1A_K04); K_K08 (S1A_K05; S1A_K07).


Student potrafi pracować samodzielnie, jak i w doraźnych zespołach zawiązanych w celu rozwiązywania szczególnych zadań akademickich, jak i społecznych K_K03 (S1A_K02; S1A_K04).


Uczestnik ma uwewnętrznione przekonanie o istotnej roli dyskursu naukowego w znoszeniu uprzedzeń międzyludzkich, a ponadto o potrzebie wprowadzania osiągnięć akademickich do życia społecznego i opinii publicznej K_K04 (S1A_K03; S1A_K04); K_K09 (S1A_K03).


Student jest świadomy roli zasady otwartości i zrozumienia w trakcie nauki o odmiennych obszarach kulturowych, a także w projektowaniu badań międzykulturowych i prezentowania ich wyników K_K07 (S1A_K05); K_K10 (S1A_K03).


Metody dydaktyczne:

Stosowane są przede wszystkim elementy klasycznej dyskusji. Występuję omówienie najważniejszych zagadnień, wyjaśnianie kwestii problematycznych, a także szczególnie trudnych oraz wskazywanie wątków i możliwych kierunków krytyki poznawanych podejść badawczych, postawy badacza, a także kwestię językowe (etnologiczne słownictwo angielskojęzyczne oraz elementy innych języków azjatyckich - jeśli jest to niezbędne do pełniejszego zrozumienia tekstu).

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Poznanie problemów wybranych grup etnicznych i państw Azji na podstawie zróżnicowania etnicznego, językowego, geograficznego i politycznego obszaru tego kontynentu.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką poszczególnych grup etnicznych Azji na tle zróżnicowania etnicznego państw/kontynentu.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Podczas zajęć przedstawiona zostanie problematyka zróżnicowania geograficznego i etnicznego kontynentu azjatyckiego. Na tym tle ukazane zostaną grupy etniczne, a także współczesne charakterystyki państw/regionów i procesy Każde z państw zostanie scharakteryzowane na podstawie opisowych danych dotyczących jego powierzchni, cech geofizycznych, podziałów wewnętrznych, populacji, zamieszkujących je grup etnicznych wraz z właściwymi im cechami kultur, języków oficjalnych i etnicznych, a także spójności/rozbieżności pomiędzy podziałami etnicznymi a językowymi.

Państwa azjatyckie ukazane zostaną z wykorzystaniem wiadomości historycznych (na poziomie odpowiadającym poprzednim stadiom edukacji) oraz z uwzględnieniem bieżących międzynarodowych informacji serwisowych.

W trakcie spotkań słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem poszczególnych organizmów państwowych, ale także z charakterystyką regionalną, etniczną i rolą/sytuacją, jaką pełnią grupy etniczne w działaniu/polityce państw, kontaktach wewnętrznych i międzynarodowych. Na tym tle ukazane zostaną konflikty społeczne/etniczne charakteryzujące bieżącą sytuację państwową i regionalną.

Literatura:

Udostępniana studentom przez prowadzącego na każde zajęcia z wyprzedzeniem (przynajmniej dwutygodniowym)

Artykuły i fragmenty prac zwartych rozwijające aspekty metodologiczne, poznawcze i warsztatowo-redakcyjne tekstów/prac studenckich.

Dobierana każdorazowo pod względem zainteresowań studentów/wykazywanych przez nich braków umiejętności i/lub wiedzy ogólnej i dotyczącej Azji

Beszterda, R., Current Analyses on Shipki-la Trade, Kinnaur, 2017, “Ethnologia Polona”, vol. 37, 2016 (2017) ss. 31-52.

Beszterda R., The Shipki la and its Place in Crossborder Trade between India and Tibet, “Tibet Journal (Dharamsala, India), vol. XL, No.2, Autumn/Winter 2015, pp. 239-259.

Beszterda, R., Moravian Brethren and Himalayan Cultures: Evangelization, Society, Economy, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 2013.

Forde, C.D., Habitat, Economy, Scoiety, Dutton 1949 (wybrane rozdziały do porównania analitycznego ze współczesnymi interpretacjami).

Andaya, LY., Leaves of the same tree. Trade and Ethnicity on the straits of Malaka, Honolulu 2008.

Gaudenz D., Religion and Architecture in Premodern Indonesia, Studies in Spacial Anthropology, Leiden 2014.

Subramanian N., Ethnicity and Pluralism: An Exoloarationwith Reference to Indian Cases, 1999.

Konflikt w Kaszmirze i o Kaszmir (zbiór tekstów źródłowych)

Sacred Cow (zbiór tekstów źródłowych)

Overpopulation in India (zbiór tekstów źródłowych)

Sati (zbiór tekstów źródłowych)

Serpent/Nag Cults in India (zbiór tekstów źródłowych)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega przygotowanie studentów. Aktywność na zajęciach. Znajomość tekstów i umiejętność ich analizowania.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się prowadzenia praktyk.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

Literatura:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda
Prowadzący grup: Rafał Beszterda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

Pełny opis:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams oraz Moodle, (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Literatura:

jak w opisie przedmiotu (niezależnie od cyklu)

Uwagi:

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams oraz Moodle, (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.