Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Syberia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-KS-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Syberia
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05, K_W09, K_W10Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U08, K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01, K_K04, K_K06


Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student poznaje historyczne przyczyny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, w tym kulturowego oblicza Polonii syberyjskiej. Zaznajamia się też z podstawową terminologią w języku rosyjskim, związaną z tematyką przedmiotu.

Pełny opis:

Studenci poznają kontekst historyczny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, dowiadują się o zachodzących tam współcześnie procesach tożsamościowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii syberyjskiej). Uczą się krytycznego podejścia do materiału źródłowego, w tym do polskich publikacji wspomnieniowych i naukowych (chodzi przede wszystkim o uwzględnie nie kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania). Poznają podstawowe terminy w języku rosyjskim, pozwalające na orientację w materiale źródłowym w tym języku.

Literatura:

Literatura przedmiotu dobierana jest każdorazowo do aktualnego cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są na podstawie aktywności w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Evelina Vizhentas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje historyczne przyczyny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, w tym kulturowego oblicza Polonii syberyjskiej. Zaznajamia się też z podstawową terminologią w języku rosyjskim, związaną z tematyką przedmiotu.

Pełny opis:

Studenci poznają kontekst historyczny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, dowiadują się o zachodzących tam współcześnie procesach tożsamościowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii syberyjskiej). Uczą się krytycznego podejścia do materiału źródłowego, w tym do polskich publikacji wspomnieniowych i naukowych (chodzi przede wszystkim o uwzględnie nie kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania). Poznają podstawowe terminy w języku rosyjskim, pozwalające na orientację w materiale źródłowym w tym języku.

Literatura:

Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historycno-kulturowa (dowolne wydanie);

Ewa Nowicka /red./ Wielka Syberia małych narodów, NOMOS, Kraków 2000;

Lech Mróz, Etnos przebudzony, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003 (teksty dot. Syberii);

Wojciech Olszewski:

- Жители Сибири и Казахстана в сообщениях польских ссыльных периода Второй мировой войны (в контексте польских стереотипах Сибири) [w:] Н. А. Томилов i inni /red./, Сибирская деревня:история, современное состание, перспективы развития. Сборник научных трудов. Часть I, Издательский дом «Наука», Омск 2012, 441-446;

- Исследование польской диаспоры в Сибири. Дилеммы антропологии [w:] Л.В. Татауровa, В.А. Борзунов, Культура русских в археологических исследованиях. Сборник научных статей, Изд-во Магеллан, Омск-Тюмень-Екатеринбург 2014, s. 34-38;

- Polska obecność na Syberii Zachodniej w pracach współczesnych badaczy rosyjskich [w:] Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J. Śmiałek /red./, Polacy na obczyźnie, UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań, Kalisz 2016, s. 11-22;

- Историко-культурный контекст отношения поляков к жителям Сибири, Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал, 2016, nr 4 (42), s. 80-85;

- Трансформации идентичности сибирских поляков. Теоретические и историко-культурные аспекты, „Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал”, R. 2018, s. 138-142.

Uwagi:

Rosyjskojęzyczne teksty Wojciecha Olszewskiego są udostępniane studentom w wersji elektronicznej, w języku rosyjskim i polskim w celu połączenia przekazu historyczno-kulturowego i językowego. Od studentów nie jest wymagana znajomość wszystkich tych publikacji. Otrzymują je przede wszystkim by mieć podstawy do dalszego rozwijania swoich studiów nad procesami tożsamościowymi na Syberii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski, Evelina Vizhentas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje historyczne przyczyny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, w tym kulturowego oblicza Polonii syberyjskiej. Zaznajamia się też z podstawową terminologią w języku rosyjskim, związaną z tematyką przedmiotu.

Pełny opis:

Studenci poznają kontekst historyczny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, dowiadują się o zachodzących tam współcześnie procesach tożsamościowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii syberyjskiej). Uczą się krytycznego podejścia do materiału źródłowego, w tym do polskich publikacji wspomnieniowych i naukowych (chodzi przede wszystkim o uwzględnie nie kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania). Poznają podstawowe terminy w języku rosyjskim, pozwalające na orientację w materiale źródłowym w tym języku.

Literatura:

Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historycno-kulturowa (dowolne wydanie);

Ewa Nowicka /red./ Wielka Syberia małych narodów, NOMOS, Kraków 2000;

Lech Mróz, Etnos przebudzony, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003 (teksty dot. Syberii);

Wojciech Olszewski:

- Жители Сибири и Казахстана в сообщениях польских ссыльных периода Второй мировой войны (в контексте польских стереотипах Сибири) [w:] Н. А. Томилов i inni /red./, Сибирская деревня:история, современное состание, перспективы развития. Сборник научных трудов. Часть I, Издательский дом «Наука», Омск 2012, 441-446;

- Исследование польской диаспоры в Сибири. Дилеммы антропологии [w:] Л.В. Татауровa, В.А. Борзунов, Культура русских в археологических исследованиях. Сборник научных статей, Изд-во Магеллан, Омск-Тюмень-Екатеринбург 2014, s. 34-38;

- Polska obecność na Syberii Zachodniej w pracach współczesnych badaczy rosyjskich [w:] Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J. Śmiałek /red./, Polacy na obczyźnie, UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań, Kalisz 2016, s. 11-22;

- Историко-культурный контекст отношения поляков к жителям Сибири, Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал, 2016, nr 4 (42), s. 80-85;

- Трансформации идентичности сибирских поляков. Теоретические и историко-культурные аспекты, „Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал”, R. 2018, s. 138-142.

Uwagi:

Rosyjskojęzyczne teksty Wojciecha Olszewskiego są udostępniane studentom w wersji elektronicznej, w języku rosyjskim i polskim w celu połączenia przekazu historyczno-kulturowego i językowego. Od studentów nie jest wymagana znajomość wszystkich tych publikacji. Otrzymują je przede wszystkim by mieć podstawy do dalszego rozwijania swoich studiów nad procesami tożsamościowymi na Syberii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poznaje historyczne przyczyny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, w tym kulturowego oblicza Polonii syberyjskiej. Zaznajamia się też z podstawową terminologią w języku rosyjskim, związaną z tematyką przedmiotu.

Pełny opis:

Studenci poznają kontekst historyczny współczesnego zróżnicowania kulturowego Syberii, dowiadują się o zachodzących tam współcześnie procesach tożsamościowych (ze szczególnym uwzględnieniem Polonii syberyjskiej). Uczą się krytycznego podejścia do materiału źródłowego, w tym do polskich publikacji wspomnieniowych i naukowych (chodzi przede wszystkim o uwzględnie nie kontekstu historycznego i kulturowego ich powstania). Poznają podstawowe terminy w języku rosyjskim, pozwalające na orientację w materiale źródłowym w tym języku.

Literatura:

Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Antologia historycno-kulturowa (dowolne wydanie);

Ewa Nowicka /red./ Wielka Syberia małych narodów, NOMOS, Kraków 2000;

Lech Mróz, Etnos przebudzony, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003 (teksty dot. Syberii);

Wojciech Olszewski:

- Жители Сибири и Казахстана в сообщениях польских ссыльных периода Второй мировой войны (в контексте польских стереотипах Сибири) [w:] Н. А. Томилов i inni /red./, Сибирская деревня:история, современное состание, перспективы развития. Сборник научных трудов. Часть I, Издательский дом «Наука», Омск 2012, 441-446;

- Исследование польской диаспоры в Сибири. Дилеммы антропологии [w:] Л.В. Татауровa, В.А. Борзунов, Культура русских в археологических исследованиях. Сборник научных статей, Изд-во Магеллан, Омск-Тюмень-Екатеринбург 2014, s. 34-38;

- Polska obecność na Syberii Zachodniej w pracach współczesnych badaczy rosyjskich [w:] Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J. Śmiałek /red./, Polacy na obczyźnie, UAM Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań, Kalisz 2016, s. 11-22;

- Историко-культурный контекст отношения поляков к жителям Сибири, Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал, 2016, nr 4 (42), s. 80-85;

- Трансформации идентичности сибирских поляков. Теоретические и историко-культурные аспекты, „Вестник Томского Государственного Университета. История. Научный журнал”, R. 2018, s. 138-142.

Uwagi:

Rosyjskojęzyczne teksty Wojciecha Olszewskiego są udostępniane studentom w wersji elektronicznej, w języku rosyjskim i polskim w celu połączenia przekazu historyczno-kulturowego i językowego. Od studentów nie jest wymagana znajomość wszystkich tych publikacji. Otrzymują je przede wszystkim by mieć podstawy do dalszego rozwijania swoich studiów nad procesami tożsamościowymi na Syberii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)