Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przedmiot prowadzony dla studentów III roku

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godz. w kontakcie bezpośrednim z prowadzącym

20 godz. konsultacje dodatkowe z prowadzącym

20 godz. poszukiwania literatury

60 godz. analizy literatury

60 godz. pisanie pracy licencjackiej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Zna i potrafi prawidłowo zastosować

metody i techniki badawcze właściwe dla etnologii (H1A_W03).

Rozumie konieczność dbałości o prawa autorskie i osobowe (H1A_W08).

Posiada podstawową wiedzę terminologiczną i merytoryczną z zakresu

nauk humanistycznych, etnologii i antropologii kulturowej, a także

ponadprzeciętną znajomość tematyki projektowanego opracowania

dyplomowego (H1A_W03, H1A_W04,

H1A_W05, H1A_W06, H1A_W07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

Potrafi, z pomocą prowadzącego, przygotować samodzielne badania

etnologiczne (H1A_U01, H1A_U02, H1A_U05, H1A_U08).

Potrafi opracowywać i analizować materiały zastane (H1A_U01, H1A_U02).

Potrafi opracowywać i analizować różnorodne materiały wywołane

(H1A_U01, H1A_U02)

Potrafi sformułować podstawowe konsekwencje zastosowania różnorodnych

sposobów interpretacji kultur w badaniach humanistycznych (H1A_U04).

Potrafi zastosować praktycznie różnorodne metody i techniki badawcze

właściwe dla etnologii (wraz z rejestracją danych), (H1A_U04, H1A_U02).

Potrafi zidentyfikować konsekwencje przyjęcia określonych postaw w

interpretacji zjawisk kulturowych (H1A_U04)

Potrafi prowadzić krytyczną dyskusję naukową w celu podniesienia jakości

własnych opracowań (H1A_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy o rozwoju humanistyki i rozumie potrzebę samokształcenia (H1A_K01).

Dostrzega, identyfikuje i rozstrzyga problemy etyczne dotyczące prowadzenia

badań etnologicznych (historycznych i współczesnych), (H1A_K04.)

Rozumie istotę i potrzebę humanistycznej wrażliwości społecznej w

życiu codziennym i podczas prowadzenia badań (H1A_K04).

Rozumie problemy związane z celowością i konsekwencjami

zastosowania określonych prób, metod i technik badawczych (H1A_K04).

Metody dydaktyczne:

Praca ze studentem uwzglednia jego indywidualne potrzeby, związane ze wstepnym przygotowaniem metodologicznym i specyfiką podjetego przez niego tematu pracy dyplomowej (licencjackiej.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Udział studentów w seminarium dyplomowym ma służyć realizacji własnego projektu pracy licencjackiej. W tym celu studenci wykorzystują całokształt wiedzy zdobytej w trakcie poprzednich lat studiów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest doprowadzenie studentów do przygotowania oraz finalizacji projektu własnej pracy licencjackiej. Służą temu regularne konsultacje, dyskusje, samodzielnie prowadzone kwerendy biblioteczne i źródłowe, a także praca w terenie oraz przygotowanie konspektu i wykonywana systematycznie redakcja tekstu licencjatu.

Literatura:

Szczegółowy dobór literatury jest uzależniony od tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusjach, zebranie bibliografii, zebranie materiału empirycznego do analizy, przygotowanie konspektu pracy licencjackiej, przygotowanie tekstu licencjatu.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się praktyk w ramach przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk, Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

jak w części - niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda, Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

jak w części - niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części - niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

jak w części - niezależnie od cyklu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)