Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Teoria kultury - etap II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3L-TK-E2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria kultury - etap II
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

kanon (atrybut wycofany)

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład

- uczestnictwo w wykładach (30 godz.)

- czytanie literatury (30 godz.)

- przygotowanie do egzaminu (30 godz.)


Ćwiczenia

- uczestnictwo w ćwiczeniach (30 godz.)

- przygotowanie do zajęć, czytanie literatury do zajęć, prace pisemne (40 godz.)

- przygotowanie do zaliczenia (20 godz.)


Łącznie 180 godz. (6 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 Zna podstawową terminologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, antropologii społecznej, socjologii oraz innych nauk o kulturze (P6S_WG).

K_W13 Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji (P6S_WG).

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 Potrafi zdobyte materiały analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji (P6S_UW, P6S_UW).

K_U08 Potrafi w zakresie podstawowym określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur (ewolucjonizm, funkcjonalizm, materializm, feminizm, strukturalizm, etnometodologia, teoria krytyczna, studia kulturowe, postmodernizm) (P6S_UW).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego prawdziwej postaci. Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich obszarów świata (P6S_KO).

Metody dydaktyczne:

Wykład

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

- wykład problemowy

Ćwiczenia:

- dyskusja

- analiza przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi przegląd wybranych klasycznych i współczesnych teorii kultury. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu teorii kultury. Przedmiotem zajęć będą w szczególności antropologiczne teorie kultury, a przedkładane treści będą wiązane z dorobkiem antropologicznym w zakresie wkładu do rozumienia i konceptualizowania teoretycznych ujęć kultury i ich praktycznych aplikacji. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczny (pierwsza część kursu koncentrować się będzie na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych, druga na problematyce współczesnej), zaś ćwiczenia będą miały charakter problemowy.

Pełny opis:

Przedmiot stanowi przegląd wybranych klasycznych i współczesnych teorii kultury. Studenci zostaną zapoznani z węzłowymi problemami i głównymi postaciami z zakresu teorii kultury. Przedmiotem zajęć będą w szczególności antropologiczne teorie kultury, a przedkładane treści będą wiązane z dorobkiem antropologicznym w zakresie wkładu do rozumienia i konceptualizowania teoretycznych ujęć kultury i ich praktycznych aplikacji. Wykład ma charakter w głównej mierze chronologiczny (pierwsza część kursu koncentrować się będzie na historycznych i klasycznych problemach i podejściach badawczych, druga na problematyce współczesnej), zaś ćwiczenia będą miały w toku całych zajęć charakter problemowy.

Tematyka Teoria kultury – etap II, obejmie podstawowe problemy, szkoły, nurty i tendencje kulturowe, które miały wpływ na rozumienie kultury i zjawisk kulturowych, od postmodernistycznego zwrotu po najnowsze koncepcje współczesne.

Będzie to problematyka dotycząca takich kwestii jak np.:

Postmodernizm

Konstruktywizm

Posthumanistyka

Transhumanizm

Bruno Latour, teoria aktora-sieci

Biopolityka

Studia nad nauką i techniką

Zwrot ku rzeczom i materialności

Kultura konsumpcyjna

Postkolonializm

Kapitałocen i antropocen

W każdym cyklu ćwiczeń zostanie odrębnie przedstawiona literatura i tematyka spotkań wraz z materiałami na platformie MS Teams.

Literatura:

Na literaturę składają się lektury podstawowe, jak i wybór literatury sekundarnej dotyczącej konkretnej problematyki zajęć

Lista lektur pomocniczych i uzupełniających (wybór):

Antropologia kultury, red. A. Mencwel, cz. I, Wiedza o kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2000.

Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, wstęp i red. G. Godlewski, Warszawa 2003.

Aveni A. F., Imperia czasu. Kalendarz, zegary i kultury, Poznań 2001.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2005.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Warszawa 2004.

Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Warszawa 1994.

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, Kraków 2007.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Burszta W. J. i Piątkowski K., O czym opowiada antropologiczna opowieść, Warszawa 1994.

Burszta W.J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Clifford J., Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Warszawa 2000.

Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, red. A. Chwieduk, A. Pomieciński, Warszawa 2008.

Gandhi L., Teoria postkolonialna: wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

Geertz C., Interpretacja kultur. Wybrane eseje, Kraków 2005.

Geertz C., Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, Kraków 2005.

Geertz C., Zastane światło: antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, Kraków 2003.

Gender. Perspektywa antropologiczna, red. R.E. Hryciuk, A. Kościańska, t. 1 i 2, Warszawa 2007.

Godlewski G., Słowo - pismo - sztuka słowa : perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008.

Hall E.T., Poza kulturą, Warszawa 2001.

Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawa 2005.

Havelock E.A., Muza uczy się pisać: rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, Warszawa 2006.

Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, wybór i red. E. Nowicka i M. Głowcka-Grajper, Warszawa 2007.

Wallerstein I., Analiza systemów-światów: wprowadzenie, Warszawa 2007.

Whorf B.L., Język, myśl i rzeczywistość, Warszawa 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin pisemny z treści wykładów.

Ćwiczenia:

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w ćwiczeniach, realizacji zadań domowych (w tym przygotowywaniu się z zadanych tekstów) oraz kolokwium z lektur na koniec.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Maria Lompe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka zajęć w bieżącym semestrze obejmie następujące tematy:

Modele nowoczesności i ponowoczesności, w tym prace Zygmunta Baumana (płynna nowoczesność), Anthony'ego Giddensa (procesy wykorzenienia, rola systemów abstrakcyjnych)

Etnografia przedtekstowa, doświadczenie fenomenologiczne w antropologii

Fenomenologia społeczna (P. Berger i Th. Luckmann)

Kapitalizm nadzoru i teoria platform cyfrowych

Indiański perspektywizm

Orientalizm i postkolonializm, postkolonialne czytanie polskich tekstów kultury

Realizm kapitalistyczny (Mark Fisher)

Kapitalizm i jego przyszłości

Teoria ideologii Slavoja Zizka (dwa modele ideologii - jako okularów przesłaniających świat oraz jako spontanicznego zestrojenia ze światem)

Feminizm i badania genderowe

Teoria pracy bez sensu (pracy-ściemy, bullshit job) - Davod Graber

Antropologia Tima Ingolda

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka zajęć w bieżącym semestrze obejmie następujące tematy:

Modele nowoczesności i ponowoczesności, w tym prace Zygmunta Baumana (płynna nowoczesność), Anthony'ego Giddensa (procesy wykorzenienia, rola systemów abstrakcyjnych)

Kapitalizm nadzoru i teoria platform cyfrowych (Shoshana Zuboff)

Indiański perspektywizm

Orientalizm i postkolonializm, postkolonialne czytanie polskich tekstów kultury

Realizm kapitalistyczny (Mark Fisher)

Kapitalizm i jego przyszłości

Teoria ideologii Slavoja Zizka (dwa modele ideologii - jako okularów przesłaniających świat oraz jako spontanicznego zestrojenia ze światem)

Feminizm i badania genderowe

Teoria pracy bez sensu (pracy-ściemy, bullshit job) - David Graber

Antropologia Tima Ingolda

Teoria Aktora-Sieci (Bruno Latour, John Law, Annemarie Mol)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Tematyka zajęć w bieżącym semestrze obejmie następujące tematy:

Modele nowoczesności i ponowoczesności, w tym prace Zygmunta Baumana (płynna nowoczesność), Anthony'ego Giddensa (procesy wykorzenienia, rola systemów abstrakcyjnych)

Kapitalizm nadzoru i teoria platform cyfrowych (Shoshana Zuboff)

Indiański perspektywizm

Orientalizm i postkolonializm, postkolonialne czytanie polskich tekstów kultury

Realizm kapitalistyczny (Mark Fisher)

Kapitalizm i jego przyszłości

Teoria ideologii Slavoja Zizka (dwa modele ideologii - jako okularów przesłaniających świat oraz jako spontanicznego zestrojenia ze światem)

Feminizm i badania genderowe

Teoria pracy bez sensu (pracy-ściemy, bullshit job) - David Graber

Antropologia Tima Ingolda

Teoria Aktora-Sieci (Bruno Latour, John Law, Annemarie Mol)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)