Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Interpretacje kultur

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-IK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpretacje kultur
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- obecność na zajęciach 30 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Praca własna studenta:

- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, lektury dodatkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie, opracowanie gotowych przykładów i wypowiedzi do dyskusji i prezentacji na zajęciach): 30 godz.

- przygotowanie zaliczenia końcowego zajęć: 25 godz.


Łącznie 90 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozumie odrębność etnologii/antropologii kulturowej i jej powiązania z innymi dyscyplinami nauki (historią, socjologią, historią sztuki, teorią kultury, folklorystyką) oraz pojmuje drogi i kierunki jej rozwoju na gruncie wyodrębnionych i szczegółowych studiów i obszarów badawczych (K_W02).

W2: Zna podstawową terminologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, antropologii społecznej, socjologii oraz innych nauk o kulturze, stosowaną w szczegółowych obszarach badawczych lub subdyscyplinach (K_W03).

W3: Posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii i metodologii badań etnologii i antropologii kulturowej, w tym metodyki badań terenowych oraz metodologii innych dziedzin badań nad kulturą, stosowanymi w szczegółowych obszarach badawczych lub subdyscyplinach (K_W04).

W4: Ma świadomość złożoności i zmienności kultury oraz ciągłego rozwoju i zmienności metod jej interpretacji, na gruncie szczegółowych obszarów badawczych lub subdyscyplin etnologii/antropologii kulturowej (K_W13).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi zdobyte materiały z zakresu wyodrębnionych obszarów badawczych lub subdyscyplin etnologii/antropologii kulturowej analizować, ocenić, zinterpretować i wykorzystać w opracowaniu naukowym i dyskusji (K_U02).

U2: Potrafi formułować tezy i przeprowadzać analizę porównawczą źródeł w zakresie szczegółowych obszarów badawczych lub subdyscyplin etnologii/antropologii kulturowej (K_U03).

U3: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę wykorzystując publikacje, konsultacje i źródła internetowe, dotyczące określonej problematyki (K_U05).

U4: Potrafi w zakresie podstawowym określić konsekwencje zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur, charakterystycznych dla danych obszarów badawczych i wyodrębnionych subdyscyplin w powiązaniu z głównymi nurtami myśli etnologicznej/antropologicznej (K_U08).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

U1: Umie ustalać priorytety dla prowadzonych działań, dobierając tematy badawcze z obszarów studiów szczegółowych i subdyscyplin antropologicznych pod względem ich wartości naukowej oraz własnych możliwości (K_K01).

U2: Identyfikuje i rozstrzyga główne problemy związane z doborem prób, technik i metod pracy terenowej, pojawiających się w antropologicznych badaniach prowadzonych w różnych obszarach tematycznych (K_K02).

U3: Ma świadomość potrzeby ochrony oraz odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, obecnego w różnych obszarach świata oraz materialnych i niematerialnych sferach kultury (K_K04).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- panelowa
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Skrócony opis:

Interpretacje kultur to przedmiot, w ramach którego podejmowane są konkretne studia w ramach subdyscyplin antropologicznych. W ten sposób studenci uzyskują klucz interpretacyjny do analizy zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata. Interpretacje kultur mogą dotyczyć konkretnych obszarów, grup i zjawisk, mogą być także poświęcone problematyce utrwalonej w danym obszarze studiów, która przybiera formę zinstytucjonalizowanych zainteresowań antropologicznych (subdyscypliny w ramach antropologii kulturowej).

Pełny opis:

Interpretacje kultur to przedmiot, w ramach którego podejmowane są konkretne studia w ramach subdyscyplin antropologicznych. W ten sposób studenci uzyskują klucz interpretacyjny do analizy zjawisk społeczno-kulturowych współczesnego świata. Interpretacje kultur mogą dotyczyć konkretnych obszarów, grup i zjawisk, mogą być także poświęcone problematyce utrwalonej w danym obszarze studiów, która przybiera formę zinstytucjonalizowanych zainteresowań antropologicznych (subdyscypliny w ramach antropologii kulturowej). W ramach różnych cyklów tego przedmiotu studenci mogą zapoznać się z problematyką takich subdyscyplin, jak choćby: antropologia turystyki, antropologia jedzenia, antropologia polityki, antropologia religii, antropologia wizualna, antropologia miasta etc. Te różne podejścia interpretacyjne pozwalają na poznanie narzędzi i metod badawczych oraz terminologii i form interpretacji, przydatnych w różnego rodzaju studiach na gruncie współczesnej antropologii kulturowej.

Literatura:

W zależności od cyklu

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowią:

- obecność i aktywność na zajęciach oraz przeczytane lektury

- prezentacja w trakcie ostatnich godzin zajęć wybranego i krytycznie opracowanego zjawiska z zakresu poruszanej w toku zajęć problematyki (forma zależna od cyklu).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Interpretacje kultur: Antropologia turystyki

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii turystyki. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu podroży i turystyki, choć studenci mają też do czynienia z tekstami, formułują i rozwiązują problemy związane z marketingowo-komercyjnymi aspektami turystyki. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących podroży i turystyki, takich jak np.: popkultura, eventy turystyczne, kontakt międzykulturowy, obcość i egzotyzacja, post-turystyka, etc.

Pełny opis:

Interpretacje kultur: Antropologia turystyki

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii turystyki. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu podroży i turystyki, choć studenci mają też do czynienia z tekstami, formułują i rozwiązują problemy związane z marketingowo-komercyjnymi aspektami turystyki. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących podroży i turystyki, takich jak np.: popkultura, eventy turystyczne, kontakt międzykulturowy, obcość i egzotyzacja, post-turystyka, etc.

Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Case Malinowski

Popkultura a turystyka i podróż

Etyczny wymiar turystyki i podróży

Definicje, przeszłość podróży i turystyki oraz historia badań

Koncepcje obcego i kontaktu międzykulturowego

Kategoria i doświadczenie autentyczności

Turystyczne adaptacje przeszłości/Historia w doświadczeniu turystycznym

Muzeum jako atrakcja i produkt turystyczny

Pamiątki: rzeczy i zdjęcia

Od miejsc do nie-miejsc. Turysta w podróży

Event turystyczny

Jedzenie i turystyka kulinarna

Od podróżnika i turysty do post-turysty

Prezentacje prac studentów

Literatura:

Adler J., Origins of Sightseeing, „Annals of Tourism Research”, 1989, nr 16.

Albers P., James W., Travel Photography. A Methodological Approach, „Annals of Tourism Research”, 1988, nr15.

Alneng, V., The modern does not cater for natives. Travel ethnography and the conventions of form, „Tourist Studies”, 2002, nr 2.

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.

Bruner L. M., Cannibals, tourists and ethnographers, „Cultural Anthropology”, 1989, nr 4.

Clifford J., Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, London 1997.

Cohen E., A phenomenology of tourist experiences, „Sociology”, 1979, nr 13.

Cohen E., Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research”, 1972, nr 39.

Cohen E., Traditions in the qualitative sociology of tourism, „Annals of Tourism Research”, 1988, nr 16.

Dielemans J., Witamy w raju. Reportaż o przemyśle turystycznym, Wołowiec 2011.

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 2002.

MacCannell D., Empty Meeting Grounds, London, New York 2003.

MacCannell D., Turysta. Nowa Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002.

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

Nash D. (red.), The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings, Amsterdam 2007.

Podemski K., Socjologia podróży, Poznań 2004.

Selwyn T. (red.), The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Smith V. (red.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Philadelphia 1989.

Urry J. (red.), Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, London 1997.

Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata podroży, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tegoroczna edycja przedmiotu ulokuje się w obrębie antropologii nowoczesnej codzienności. Skupimy się na dwóch głównych polach problemowych: na przypadkach systemowych usterek, które przejawiają się w codzienności oraz na konstruowaniu pragnienia.

Pełny opis:

Tegoroczna edycja przedmiotu ulokuje się w obrębie antropologii nowoczesnej codzienności, wykorzystując w znacznej mierze jako zaplecze teoretyczne prace Anthony'ego Giddensa poświęcone nowoczesności. Planowane są dwa główne pola do analiz: pierwsze to przypadki usterek, czy błędów systemowych doświadczanych w postaci różnorodnych kłopotów w obrębie codzienności, która da się jednak odczytać również na poziomie ontologii nowoczesności. Analizy będą opierały się na wyszukanych studiach przypadków, oraz wybranych przekazach popkulturowych. Drugie pole problemowe to sposoby konstruowania pragnienia, czyli mechanizmy, które powodują, że nowoczesne jednostki stają się konsumującymi podmiotami wiążącymi się z jakimiś konkretnymi wycinkami kultury. W tej części skorzystamy z psychoanalitycznej teorii kultury - zwłaszcza z teorii ideologii.

Literatura:

Giddens, Anthony. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens, Anthony. 2008. Konsekwencje nowoczesności, tłum. Ewa Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sulima, Roch. 2000. Antropologia codzienności, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Žižek, Slavoj. 2001. Przekleństwo fantazji, tłum. Adam Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Žižek, Slavoj. 2001. Wzniosły obiekt ideologii, tłum. Joanna Bator i Paweł Dybel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Žižek, Slavoj. 2008. Lacan. Przewodnik Krytyki Politycznej, wstęp: Julian Kutyła, brak wskazania tłumacza, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Interpretacje kultur: Antropologia turystyki

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii turystyki. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu podroży i turystyki, choć studenci mają też do czynienia z tekstami, formułują i rozwiązują problemy związane z marketingowo-komercyjnymi aspektami turystyki. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących podroży i turystyki, takich jak np.: popkultura, eventy turystyczne, kontakt międzykulturowy, obcość i egzotyzacja, post-turystyka, etc.

Pełny opis:

Interpretacje kultur: Antropologia turystyki

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii turystyki. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu podroży i turystyki, choć studenci mają też do czynienia z tekstami, formułują i rozwiązują problemy związane z marketingowo-komercyjnymi aspektami turystyki. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących podroży i turystyki, takich jak np.: popkultura, eventy turystyczne, kontakt międzykulturowy, obcość i egzotyzacja, post-turystyka, etc.

Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Case Malinowski

Popkultura a turystyka i podróż

Etyczny wymiar turystyki i podróży

Definicje, przeszłość podróży i turystyki oraz historia badań

Koncepcje obcego i kontaktu międzykulturowego

Kategoria i doświadczenie autentyczności

Turystyczne adaptacje przeszłości/Historia w doświadczeniu turystycznym

Muzeum jako atrakcja i produkt turystyczny

Pamiątki: rzeczy i zdjęcia

Od miejsc do nie-miejsc. Turysta w podróży

Event turystyczny

Jedzenie i turystyka kulinarna

Od podróżnika i turysty do post-turysty

Prezentacje prac studentów

Literatura:

Adler J., Origins of Sightseeing, „Annals of Tourism Research”, 1989, nr 16.

Albers P., James W., Travel Photography. A Methodological Approach, „Annals of Tourism Research”, 1988, nr15.

Alneng, V., The modern does not cater for natives. Travel ethnography and the conventions of form, „Tourist Studies”, 2002, nr 2.

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.

Bruner L. M., Cannibals, tourists and ethnographers, „Cultural Anthropology”, 1989, nr 4.

Clifford J., Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century, London 1997.

Cohen E., A phenomenology of tourist experiences, „Sociology”, 1979, nr 13.

Cohen E., Towards a Sociology of International Tourism, „Social Research”, 1972, nr 39.

Cohen E., Traditions in the qualitative sociology of tourism, „Annals of Tourism Research”, 1988, nr 16.

Dielemans J., Witamy w raju. Reportaż o przemyśle turystycznym, Wołowiec 2011.

Kowalski P., Odyseje nasze byle jakie. Droga, przestrzeń i podróżowanie w kulturze współczesnej, Wrocław 2002.

MacCannell D., Empty Meeting Grounds, London, New York 2003.

MacCannell D., Turysta. Nowa Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 2002.

Mączak A., Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 2001.

Nash D. (red.), The Study of Tourism: Anthropological and Sociological Beginnings, Amsterdam 2007.

Podemski K., Socjologia podróży, Poznań 2004.

Selwyn T. (red.), The Tourist Image. Myths and Myth Making in Tourism, Chichester 1996.

Smith V. (red.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism, Philadelphia 1989.

Urry J. (red.), Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory, London 1997.

Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.

Wieczorkiewicz A., Apetyt turysty. O doświadczeniu świata podroży, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Interpretacje kultur: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Pełny opis:

Interpretacje kultur: Antropologia jedzenia

Zajęcia zapoznają studentów z podstawowymi zagadnieniami antropologii jedzenia. Czynią to w głównej mierze w układzie problemowym. Każde kolejne konwersatorium jest poświęcone kolejnemu problemowi, który zostaje postawiony, sformułowany i przedyskutowany na bazie przeczytanych tekstów, wiedzy i doświadczenia studentów oraz pogadanki prowadzącego. W głównej mierze w trakcie zajęć dominuje krytyczna perspektywa przyglądania się zjawiskom z zakresu antropologii jedzenia. Ze względu na specyfikę studiów antropologicznych i charakter zajęć, skupiają się one na analizach zjawisk o charakterze kulturowym, dotyczących pożywienia, praktyk żywieniowych, zmian społecznych a jedzenia, spożywczego niebezpieczeństwa, rytuałów i jedzenia, relacji jedzenia z tożsamością i pamięcią etc.

Kolejne tematy i spotkania dotyczą zagadnień:

Tradycja badań nad pożywieniem i klasyczna etnografia

Zmiana społeczna a jedzenie

Spożywcze bezpieczeństwo

Rytuały a jedzenie

Tożsamość i pamięć a jedzenie

Turystyka kulinarna

Alternatywny, nieoficjalny obieg żywności

Slow food vs. fast food

Diety żywieniowe

Dziedzictwo kulinarne

Jedzenie tradycyjne i lokalne

Prezentacje prac studentów

Literatura:

Literatura, obligatoryjna, teksty do analizy na zajęciach:

Appadurai Arjun, 1988, How to Make a National Cuisine: Cookbooks in Contemporary India, "Comparative Studies in Society and History", Vol. 30, No. 1, pp. 3-24.

Gordon Dylan, The Multiple Moral Economies of Capitalism: Imagining Local Food in Socioeconomically Marginal Contexts, „vis-à-vis: Explorations in Anthropology, 2011, Vol. 11, No. 1, pp. 25–38.

Holtzman Jon D., 2006, Food and Memory, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 35, pp. 361-378.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Brudne jedzenie w kuchni polskiej, [w:] Człowiek - czystość i brud, T. 1: Aspekt humanistyczno-etnologiczny, /red./ Krzysztof Krzemiński, Anna Kmieć, Karolina Olszewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 53-69.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Między lokalnym iwentem a turystycznym megaiwentem kulinarnym. Przygody Festiwalu Smaku w Grucznie, "Czas Kultury", 2017, R. 33, nr 1, s. 92-98.

Kleśta-Nawrocka Aleksandra, Kleśta-Nawrocki Rafał, Rekonstrukcje menonickich specjałów, [w:] Olędrzy – osadnicy znad Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy, /red./ Andrzej Pabian i Michał Targowski, Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO, Toruń 2016, s. 157-172.

Leitch Alison, 2003, Slow Food and the Politics of Pork Fat: Italian Food and European Identity, "Ethnos", vol. 68:4, pp. 437-462.

Lévi-Strauss Claude, Trójkąt kulinarny, „Twórczość” 1972, nr 2, s. 71-80.

Mintz Sidney W., Du Bois Christine M., 2002, The Anthropology of Food and Eating, „Annual Review of Anthropology”, Vol. 31, pp. 99-119.

Literatura pomocnicza, fakultatywna, do samodzielnej pracy studenta:

Kowalska-Lewicka, Z. Szromba-Rysowa, Pożywienie, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 1, Wrocław 1976.

Pożywienie i sprzęty z nim związane. Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego, red. J. Bohdziewicz, t.3, Wrocław 1996.

Pożywienie ludności wiejskiej, red. A. Kowalska-Lewicka, Kraków 1973.

Pożywienie w dawnej Polsce, red. W. Antoniewicz et al., Warszawa 1967.

Straczuk J., Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław 2006.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość w formie zdalnej jako zajęcia on-line przy pomocy synchronicznej wideokonferencji (Microsoft Teams). Formą zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie prezentacji na wybrany temat z zajęć, rodzaj case study. Ostatnie zajęcia w cyklu zostają przeznaczone na zaliczenie, które odbywa się w formie przedstawienia prezentacji i dyskusji nad nią również poprzez narzędzie Microsoft Teams dla całej grupy w czasie rzeczywistym przy pomocy synchronicznej wideokonferencji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)