Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Chiny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-KS-CH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultury świata (z elementami nauki specjalistycznego języka obcego) - Chiny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:
- 30 godzin = 1p. ECTS;
2. Czas studenta poświęcony na pracę indywidualną:
- przygotowanie do zajęć = 25 godzin = 1p. ECTS
3. Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń = 25 godzin = 1p. ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

1. Ma podstawową wiedzę z zakresu etniczności, tożsamości

kulturowej oraz narodowej. Zna podstawową problematykę

współczesnych konfliktów etnicznych (K_W05).

2. Posiada podstawową wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć

metodologicznych antropologii kulturowej oraz osiągnięć

badawczych dotyczących etnologii Polski i Europy oraz

obszarów pozaeuropejskich (K_W09).

3. Posiada podstawową wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć

metodologicznych oraz osiągnięć badawczych dotyczących badań

nad tożsamością etniczną i kulturową oraz badań nad sztuką, a

także z zakresu teorii kultury (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Potrafi w zakresie podstawowym określić konsekwencje

zastosowania w badaniach różnych sposobów interpretacji kultur

(ewolucjonizm, funkcjonalizm, materializm, feminizm,

strukturalizm, etnometodologia, teoria krytyczna, studia

kulturowe, postmodernizm) (K_U08).

2. Potrafi napisać opracowanie na zadany temat, z zastosowaniem

warsztatu naukowego (recenzji, pisemnego referatu oraz krótkich

notatek „fiszek”, z wykładu, lektury itp.) (K_U11).

3. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne oraz

analizować ich przyczyny i przebieg w ramach posiadanej wiedzy

o procesach społecznych (K_U13)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Pojmuje potrzebę ciągłego samokształcenia i stałego rozwoju

intelektualnego (K_K01).

2. Ma świadomość potrzeby i odpowiedzialności za

zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego prawdziwej postaci.

Odczuwa potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego wszystkich

obszarów świata (K_K04).

3. Rozumie potrzebę popularyzacji i dialogu międzykulturowego

(ponad-etnicznego i ponad-religijnego) (K_K06).


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów etnologii i antropologii kulturowej z podstawowymi informacjami na temat historii, społeczeństwa, zwyczajów i kultury obszaru chińskojęzycznego.

Konwersatorium uzupełnione jest nauką podstaw języka chińskiego.

Pełny opis:

I Historia i cywilizacja chińska (od wojen opiumowych do czasów panowania Xi Jinpinga)

II Społeczeństwo (zwyczaje, wpływ polityki na społeczeństwo)

III Etnologia (w tym mniejszości etniczne i narodowe)

IV Kultura (film, literatura, sztuki wizualne)

V Religie, filozofie i wierzenia

Literatura:

Fairbank, John King 1996. Historia Chin. Nowe spojrzenie. Warszawa: Wydawnictwo Marabut.

Gittings John 2010. Historia współczesnych Chin. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Granet Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,.

Kissinger, Henry. 2017. O Chinach. Wydawnictwo Czarne.

Kunstler Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liao Yiwu 2011. Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe, Chiny z perspektywy nizin społecznych. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Terzani, Tiziano 2011. Zakazane Wrota. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Wasserstorm Jeffrey N. 2010. Chiński nowy wspaniały świat i inne opowieści czasów globalizacji. Kraków: Universitas.

Yu Hua 2013. Chiny w dziesięciu słowach. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Skrittmatter, Kai 2010. Chiny instrukcja obsługi. Kraków: Oficyna Wydawnicza Astraia.

Skrittmatter, Kai 2020. Chiny 5.0 Jak powstaje cyfrowa dyktatura. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

Zajdler Ewa (red.) 2011. Zrozumieć Chińczyków. Kulturowe kody społeczności chińskich. Warszawa: Wydawnictwo Dialog.

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Pomocnik Historyczny POLITYKI - Historia Chińczyków 9/2012

oraz filmy ("Ostatni cesarz", "Żegnaj, moja konkubino", "Zawieście czerwone latarnie", "Dotyk grzechu", "Chunking Express")

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- zaliczenie ustne lub pisemne z języka chińskiego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części – niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części – niezależnie od cyklu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Pełny opis:

jak w części – niezależnie od cyklu

Literatura:

jak w części – niezależnie od cyklu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)