Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2525-s1ETN3Z-SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Etnologia s1, przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 3 roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Zna i potrafi prawidłowo zastosować

metody i techniki badawcze właściwe dla

etnologii (H1A_W03).

Rozumie konieczność dbałości o prawa

autorskie i osobowe (H1A_W08).

Posiada podstawową wiedzę

terminologiczną i merytoryczną z zakresu

nauk humanistycznych, etnologii i

antropologii kulturowej, a także

ponadprzeciętną znajomość tematyki

projektowanego opracowania

dyplomowego (H1A_W03, H1A_W04,

H1A_W05, H1A_W06, H1A_W07).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

Potrafi, z pomocą prowadzącego,

przygotować samodzielne badania

etnologiczne (H1A_U01, H1A_U02,

H1A_U05, H1A_U08).

Potrafi opracowywać i analizować materiały zastane (H1A_U01, H1A_U02).

Potrafi opracowywać i analizować

różnorodne materiały wywołane

(H1A_U01, H1A_U02)

Potrafi sformułować podstawowe

konsekwencje zastosowania różnorodnych

sposobów interpretacji kultur w badaniach

humanistycznych (H1A_U04).

Potrafi zastosować praktycznie

różnorodne metody i techniki badawcze

właściwe dla etnologii (wraz z rejestracją

danych), (H1A_U04, H1A_U02).

Potrafi zidentyfikować konsekwencje

przyjęcia określonych postaw w

interpretacji zjawisk kulturowych

(H1A_U04)

Potrafi prowadzić krytyczną dyskusję

naukową w celu podniesienia jakości

własnych opracowań (H1A_U06).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

Ma świadomość zakresu swojej wiedzy

o rozwoju humanistyki i rozumie potrzebę

samokształcenia (H1A_K01).

Dostrzega, identyfikuje i rozstrzyga

problemy etyczne dotyczące prowadzenia

badań etnologicznych (historycznych i

współczesnych), (H1A_K04.)

Rozumie istotę i potrzebę

humanistycznej wrażliwości społecznej w

życiu codziennym i podczas prowadzenia

badań (H1A_K04).

Rozumie problemy związane z

celowością i konsekwencjami

zastosowania określonych prób, metod i

technik badawczych (H1A_K04).


Metody dydaktyczne:

Praca ze studentem uwzglednia jego indywidualne potrzeby, związane ze wstepnym przygotowaniem metodologicznym i specyfiką podjetego przez niego tematu pracy dyplomowej (licencjackiej).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Udział studentów w seminarium dyplomowym ma służyć realizacji własnego projektu pracy licencjackiej. W tym celu studenci wykorzystują całokształt wiedzy zdobytej w trakcie poprzednich lat studiów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest doprowadzenie studentów do przygotowania oraz finalizacji projektu własnej pracy licencjackiej. Służą temu regularne konsultacje, dyskusje, samodzielnie prowadzone kwerendy biblioteczne i źródłowe, a także praca w terenie oraz przygotowanie konspektu i wykonywana systematycznie redakcja tekstu licencjatu.

Literatura:

Szczegółowy dobór literatury jest uzależniony od tematu pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach, udział w dyskusjach, zebranie bibliografii, zebranie materiału empirycznego do analizy, przygotowanie konspektu pracy licencjackiej, przygotowanie tekstu licencjatu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kalniuk, Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym (niezależnym od cyklu)

Pełny opis:

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams i Moodle (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych znajdują się w Opisie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Beszterda, Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Beszterda, Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym (niezależnym od cyklu)

Pełny opis:

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams i Moodle (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych znajdują się w Opisie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lisiecki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki, Marcin Lisiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym (niezależnym od cyklu)

Pełny opis:

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams i Moodle (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych znajdują się w Opisie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Wojciech Olszewski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski, Wojciech Olszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w opisie ogólnym (niezależnym od cyklu)

Pełny opis:

ZASADY odbywania zajęć w trybie online

Sytuacja spowodowana pandemią wymaga uważności, zarówno ze strony prowadzącego, jak i studentów. Równocześnie, praca w trybie zdalnym, w żadnym wypadku, nie oznacza obniżenia poziomu nauczania i wymagań stawianych studentom. Wręcz przeciwnie. Studenci powinni uzmysłowić sobie, że ten szczególny tryb nauczania wymaga od nich zwiększonego nakładu pracy własnej.

W przypadku konieczności prowadzenia zajęć wyłącznie w trybie zdalnym, prowadzący udostępni materiały w postaci plików tekstowych, wizualnych, prezentacji i innych, lub wskaże z jakiego zasobu je pobrać samodzielnie.

Zajęcia, generalnie, będą się odbywały w wymiarze czasowym przewidzianym w programie studiów. Godziny zajęć pozostają te same, jak wskazane w planie studiów. Łączenie odbywać się będzie za pośrednictwem platform MS Teams i Moodle (w trybie audio). Obecność studentów na zajęciach jest obowiązkowa (z wyłączeniem dozwolonych absencji). Prowadzący udostępnia swój numer telefonu w celu prowadzenia konsultacji, także poza godzinami dyżurów (via sieć telefoniczna, czy też Whatsup).

Zasady zaliczenia przedmiotu:

Zostaną ustalone i omówione na zajęciach organizacyjnych. Zaliczenia odbędą się, w razie konieczności, także online. Wówczas konieczne będzie zapewnienie sobie dobrego/wystarczającego połączenia audio i wideo. Zakres wymaganej znajomości materiału będzie omówiony na zajęciach organizacyjnych (inicjujących). Termin i godzina zaliczeń/egzaminów, zostaną ustalone przynajmniej dwa tygodnie przed ich terminem.

Literatura:

jak w części - niezależnie od cyklu

Uwagi:

Zasady prowadzenia zajęć zdalnych znajdują się w Opisie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)