Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet kulturoznawczy - Wystawiamy antyczny dramat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL-L-FK-WAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fakultet kulturoznawczy - Wystawiamy antyczny dramat
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta:

semestr letni: [2 ECTS]

- godziny kontaktowe (wynikające z planu studiów: 30 h = 1 ECTS)

- praca własna studenta (w tym przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia przedmiotu: 30 h = 1 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student ma zaawansowaną wiedzę o transmisji i recepcji wybranych aspektów literatury i kultury klasycznej na grunt literatury światowej oraz szeroko pojętej kultury współczesnej (w szczególności na teatr) (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje przy użyciu różnych źródeł i sposobów (K_U01)

U2: student potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U03)

U3: student posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim (K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

K2: student docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości i ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie grecko-rzymskiego antyku (K_K05, K_K08)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:

- bieżące przygotowanie do zajęć, aktywne uczestnictwo w zajęciach rozumiane jako zabieranie głosu w dyskusji o zagadnieniach przewidzianych programem, znajomość podstawowej (obowiązkowej) literatury przedmiotu (osoby nieobecne lub nieaktywne na 5 i więcej zajęciach nie uzyskują zaliczenia z zajęć) (K_W04, K_U02, K_U04, K_U10, K_K01);

- uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonej na koniec zajęć prezentacji swojego projektu; projekt może dotyczyć scenicznej realizacji dramatu antycznego (po uzgodnieniu tematu z prowadzącym zajęcia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć) lub przedstawienia własnej wersji mitu (w formie np. opowiadania czy scenariusza; wybór mitu należy uzgodnić z prowadzącym zajęcia najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć); na ocenę pozytywną składać się będzie: wartość merytoryczna i spójność projektu, odpowiednia argumentacja - poprawność stawianych tez i wyciąganych wniosków, logika wypowiedzi i poprawność językowa, uwzględnienie wszelkich towarzyszących okoliczności potencjalnego projektu, adekwatność zastosowanych środków; praca musi mieć około 10 stron standardowego tekstu; pracę należy dostarczyć w terminie umożliwiającym jej sprawdzenie i korektę) (K_W04, K_U02, K_U04, K_U10, K_K01, K_K04).

Studenci IOS zobowiązani są w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć zgłosić ten fakt prowadzącej zajęcia i ustalić zasady zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Bibik, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Barbara Bibik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą jednej z najbardziej znanych (a przez to zwykle upraszczanych) postaci starożytnej tragedii, mianowicie Antygonie, oraz jej różnym przedstawieniom i (re-)interpretacjom, tak starożytnym, jak i współczesnym, także scenicznym i literackim reprezentacjom.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przyjrzenie się jednej z najlepiej (jakby się wydawało) znanych bohaterek starożytnej tragedii, mianowicie Antygonie, poprzez lekturę (analizę i interpretację) różnych opowieści poświęconych tej postaci ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego, społecznego, historycznego i teatralnego, w jakim one powstawały. Oczywiście tym najbardziej znanym utworem jest tragedia Sofoklesa, której poświęcimy znaczną część zajęć, zastanawiając się nad problematyką dramatu, którego podwójny status dzisiaj jest niekwestionowany, nad scenicznością tego utworu, jego atrakcyjnością oraz będziemy rozważali sposoby i możliwości wystawienia tej tragedii tak, by była czytelna, zrozumiała i poruszająca dla dzisiejszej publiczności. Przyjrzymy się jednak także innym opowieściom tak starożytnym, jak i współczesnym nawiązującym do tej bohaterki oraz jej rodziny (rodziny Labdakidów).

Niniejsze zajęcia wymagają od studentów czynnego w nich uczestnictwa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sofokles, Antygona, tłum. R. Chodkowski (także inne przekłady mile widziane).

Eurypides, Fenicjanki, tłum. J. Łanowski (dowolne wydanie).

Ajschylos, Siedmiu przeciw Tebom, tłum. S. Srebrny (dowolne wydanie)

Głowacki J., Antygona w Nowym Jorku, Dialog 10/1992, s. 5-40.

Literatura Grecji starożytnej, red. H. Podbielski, Lublin 2005.

Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska, Warszawa 2010/ bądź inna mitologia

Literatura dodatkowa:

Antropologia widowisk, op. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Kanabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 2006.

Graves R., Mity greckie, tłum. H. Krzeczkowski, op. A. Krawczuk, Warszawa 1967.

Historia teatru, red. J. Brown, tłum. H. Baltyn-Karpińska, Warszawa 1999.

Kerenyi K., Mitologia grecka, tłum. R. Reszke, Warszawa 2002.

Kocur M., Teatr antycznej Grecji, Wrocław 2001.

Nicoll A., Dzieje dramatu, tłum. H. Krzeczkowski, W. Niepokólczycki, J. Nowacki, Warszawa 1983.

Nicoll A., Dzieje teatru, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1977.

Parandowski J., Mitologia, Warszawa 1950.

Problemy teorii dramatu i teatru, t. 1 i 2, red. J. Degler, Wrocław 2003.

Przekład na scenie, Przekładaniec 31/ 2015.

Ricoeur P., Torop P., O tłumaczeniu, tłum. T. Swoboda, S. Ulaszek, Gdańsk 2008.

Taplin O., Tragedia grecka w działaniu, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2004.

Wiles D., Krótka historia przestrzeni teatralnych, tłum. Ł. Zaremba, Warszawa 2012.

Worthen W. B., Dramat: między literaturą a przedstawieniem, tłum. M. Borowski, M. Sugiera, Kraków 2013.

Współczesne teorie przekładu, red. P. Bukowski, M. Heydel, Kraków 2009.

Inscenizacje teatralne i filmowe (obowiązkowe):

Antygona, reż. A. Seweryn

Katyń, reż. A. Wajda

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.