Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-AK-K
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1
Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=537#section-9
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

- praca na zajęciach: 30 g (1 ECTS).

- praca własna studenta (przygotowanie do zajęć): 30 g (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu antropologii kultury, zna stosowane na jej gruncie podstawowe kategorie i pojęcia oraz główne szkoły i kierunki badań (K_W01, K_W02).

2. Student zna metody badań stosowane w antropologii kultury (K_W03).

3. Student zna specyficzne cechy kultur plemiennych /pozaeuropejskich (K_W12).


Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student trafnie formułuje i analizuje problemy badawcze dotyczące różnych zagadnień kulturowych, odpowiednio dobiera narzędzia i metody badawcze właściwe dla antropologii kultury (K_U02).

2. Student potrafi stosować antropologiczna perspektywę porównawczą i holistyczną w analizie zjawisk kulturowych pochodzących z różnych obszarów kulturowych (K_U05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student docenia znaczenie i wartość różnorodności kulturowej (K_K08).

2. Student zdaje sobie sprawę z wartości profesjonalnego i systematycznego przygotowywania się do działań naukowych i dydaktycznych (K_K12).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Konwersatorium stanowi uzupełnienie wykładu z Antropologii kultury, pogłębiając i uszczegóławiając poruszane tam zagadnienia. W trakcie zajęć omawiane są w układzie problemowym główne problemy podejmowane przez antropologię kulturową oraz wypracowane na jej gruncie teorie.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z charakterystyczną dla antropologii kulturowej perspektywą badawczą (holizm, relatywizm kulturowy, perspektywa porównawcza) oraz metodologiczną (etnograficzne badania terenowe) a także głównymi obszarami jej zainteresowań (praktyki ekonomiczne, osobowość i płeć kulturowa, struktury społeczne, praktyki polityczne, wierzenia, rasa i etniczność, ciągłość i zmiana kulturowa). W trakcie zajęć - wchodząc od analizy wybranych przypadków pozaeuropejskich kultur plemiennych - zmierzamy do zastosowania określonych ujęć teoretycznych w analizie różnych elementów i problemów kultur współczesnych.

Literatura:

Opracowania ogólne:

1. Jack D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012.

2. Barnard Alan, Antropologia. Zarys teorii i historii, przeł. Sebastian Szymański, Warszawa 2006.

3. Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Zofia Staszczak, Warszawa 1987.

4. Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, red. Alan Barnard i Jonathan Spencer, Warszawa 2008.

Szczegółowy wykaz literatury podawany jest w części sylabusa dotyczącej zajęć w określonym cyklu.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się weryfikowane są w sposób ciągły poprzez analizę aktywności studentów, ich przygotowanie się do zajęć, a także poprzez końcową pracę zaliczeniową, projekt lub kolokwium.

1. Przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów, przygotowanie konspektów).

2. Aktywność na zajęciach (udział w dyskusji, analizie przypadków).

3. Kolokwium lub esej lub projekt zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Tomasz Kalniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Prowadzący grup: Piotr Grochowski, Adrian Mianecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)