Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-AW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 40 godzin kontaktowych, 20 godzin pracy własnej studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk będących w kręgu zainteresowania antropologii widowisk (K_W06)

Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury praktykowane przez antropologów widowisk (K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, co pozwala mu na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii widowisk (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozpoznaje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K09)

Metody dydaktyczne:

1. Analiza tekstu naukowego.

2. Analiza widowiska kulturowego.

3. Dyskusja.

4. Referat z prezentacją multimedialną.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone najważniejszych zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby).

Pełny opis:

Konwersatorium poświęcone najważniejszych zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby). Podczas zajęć zostaną umówione i przedyskutowane z punktu widzenia walorów poznawczych i ewentualnych słabości najważniejsze koncepcje badania widowisk kulturowych (tzn. przedstawień artystycznych, obrzędów, rytuałów, gier, zabaw, karnawałów), m.in. V. Turnera, L. Kolankiewicza, E. Barby, N. Savarese, W. Dudzika, J. Grotowskiego, R. Schechnera. Zajęcia będą ilustrowane w miarę możliwości przykładami zaczerpniętymi z kultur Dalekiego Wschodu.

Literatura:

1. Leszek Kolankiewicz, Samba z bogami. Opowieść antropologiczna, Warszawa 2007

2. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz,

Warszawa 2005, s. 9-31.

3. Victor Turner, Proces rytualny, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, s. 121-138.

4. Victor Turner, Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, s. 450-462.

5. Richard Schechner, Przyszłość rytuału, przeł. T. Kubikowski, Warszawa 2000, s. 31-50.

6. Wojciech Dudzik, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.

7. Eugenio Barba, Nicola Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, przekład zbiorowy, Wrocław 2005.

8. J. Grotowski, Od zespołu teatralnego do Sztuki jako wehikułu, [w:] Grotowski. Teksty zebrane, s. 835-853 lub „Notatnik Teatralny”

1992 nr 4, s. 31-43.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach - obowiązkowo włączona kamera i mikrofon gotowy do włączenia w razie potrzeby (limit: 3 nieobecności bez konieczności usprawiedliwienia. Przekroczenie limitu, niezależnie od przyczyny

absencji, powoduje konieczność zaliczenia materiału na konsultacjach)

2. Znajomość tekstów obowiązujących na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji

3. Referat prezentowany na zajęciach (prezentacja multimedialna)

4. Kolokwium zaliczeniowe.

Uwaga! Przedmiot będzie kontynuowany na II roku studiów (semestr 3) i zakończy się egzaminem obejmującym zagadnienia z obu zajęć.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy i lektury

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych. Przydział referatów.

2. Ku antropologii widowisk – spojrzenie teoretyczne

- L. Kolankiewicz, Wstęp: ku antropologii widowisk, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 9-31.

3. Homo ludens – homo symbolicus – homo performans

- Antoni Kępiński, Wspólnota metabolizmu informacyjnego, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 73-87.

- Victor Turner, Antropologia widowiska [w oryginale: The Anthropology of Performance], tłum. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, Warszawa 2008, s. 125-127.

- fragment filmu 300

4. Dziady afrobrazylijskie

- L. Kolankiewicz, Dziady, [rozdział II w:] Samba z bogami. Opowieść antropologiczna, Warszawa 2007, s. 45-71.

5. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) w reżyserii Kaige Chena (1993) jako opowieść o chińskim xiqu oraz jingju

- Jingxi, [w:] Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008, s. 389-393.

6. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) jako opowieść o Wielkiej Rewolucji Kulturalnej w Chinach (wenge)

- Richard Schechner, Ulica jest sceną (fragment), [w:] tenże, Przyszłość rytuału, przeł. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2000, s. 51-96.

7. Mei Lanfang – ciało w sztukach performatywnych, preekspresywność

- referat o Mei Lanfangu na podstawie: Zbigniew Osiński, Mei Lanfang, legenda opery pekińskiej, [w:] tenże, Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Studia, Gdańsk 2008, s. 49-89.

- Preekspresywność, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 166-184.

8. i 9. Formy teatru japońskiego. Nō – kabuki – bunraku

- Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008 [tu: Nō, s. 382-385, kabuki, s. 386-389, bunraku, s. 350-351

- referat o kabuki – https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic_en/letter.php?init=01

- referat o bunraku – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/introduction/index.html

- referat o noh – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

10. Japoński teatr butō

- Sondra Fraleigh, Tamah Nakamura, Butoh Shapeshifters, [w:] tychże, Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo, Nowy Jork 2006, s. 1-40.

11. Elementy gry i zabawy według Rogera Caillois

- R. Caillois, Gry i ludzie, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, s. 163-174.

12. i 13. Prezentacje multimedialne wybranych gier i zabaw

a) reality show Survivor (w Polsce: Rozbitkowie, Wyprawa Robinson)

b) sepak takraw

c) voladores

d) piłka Tłustego Wtorku (Shrovetide Football)

e) capoeira

f) castells (torres humanas)

g) krykiet

h) kemari

i) sumo

j) haka taparahi

- źródło podstawowe: Wojciech Lipoński, Krzysztof Sawala, Encyklopedia sportów świata, Warszawa 2008, Biblioteka „Gazety Wyborczej”

14. Peter Brook Mahabharata – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324.

(zagadnienia: problematyka i fabuła eposu Mahabharata, inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

15 . Podsumowanie zajęć. Wystawienie zaliczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy i lektury

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych. Przydział referatów.

2. Ku antropologii widowisk – spojrzenie teoretyczne

- L. Kolankiewicz, Wstęp: ku antropologii widowisk, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 9-31.

3. Homo ludens – homo symbolicus – homo performans

- Antoni Kępiński, Wspólnota metabolizmu informacyjnego, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 73-87.

- Victor Turner, Antropologia widowiska [w oryginale: The Anthropology of Performance], tłum. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, Warszawa 2008, s. 125-127.

- fragment filmu 300

4. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) w reżyserii Kaige Chena (1993) jako opowieść o chińskim xiqu oraz jingju

- Jingxi, [w:] Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008, s. 389-393.

5. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) jako opowieść o Wielkiej Rewolucji Kulturalnej w Chinach (wenge)

- Richard Schechner, Ulica jest sceną (fragment), [w:] tenże, Przyszłość rytuału, przeł. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2000, s. 51-96.

6. Mei Lanfang – ciało w sztukach performatywnych, preekspresywność

- referat o Mei Lanfangu na podstawie: Zbigniew Osiński, Mei Lanfang, legenda opery pekińskiej, [w:] tenże, Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Studia, Gdańsk 2008, s. 49-89.

- Preekspresywność, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 166-184.

7. i 8. Formy tradycyjnego teatru japońskiego. Nō – kabuki – bunraku

- Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008 [tu: Nō, s. 382-385, kabuki, s. 386-389, bunraku, s. 350-351

- referat o noh – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

- referat o kabuki – https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic_en/letter.php?init=01

- referat o bunraku – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/introduction/index.html

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

9. Japoński taniec butō

- Sondra Fraleigh, Tamah Nakamura, Butoh Shapeshifters, [w:] tychże, Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo, Nowy Jork 2006, s. 1-40.

10. Elementy gry i zabawy według Rogera Caillois

- R. Caillois, Gry i ludzie, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, s. 163-174.

11. i 12. Prezentacje multimedialne wybranych gier i zabaw

a) reality show Survivor (w Polsce: Rozbitkowie, Wyprawa Robinson)

b) sepak takraw

c) voladores

d) piłka Tłustego Wtorku (Shrovetide Football)

e) capoeira

f) castells (torres humanas)

g) krykiet

h) kemari

i) sumo

j) haka taparahi

- źródło podstawowe: Wojciech Lipoński, Krzysztof Sawala, Encyklopedia sportów świata, Warszawa 2008, Biblioteka „Gazety Wyborczej”

13. Peter Brook Mahabharata – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324.

(zagadnienia: problematyka i fabuła eposu Mahabharata, inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Podsumowanie zajęć. Wystawienie zaliczeń.

Literatura:

zob. wyżej

Uwagi:

Zajęcia w trybie zdalnym (synchronicznie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Tematy i lektury

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych. Przydział referatów.

2. Ku antropologii widowisk – spojrzenie teoretyczne

- L. Kolankiewicz, Wstęp: ku antropologii widowisk, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 9-31.

3. Homo ludens – homo symbolicus – homo performans

- Antoni Kępiński, Wspólnota metabolizmu informacyjnego, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005, s. 73-87.

- Victor Turner, Antropologia widowiska [w oryginale: The Anthropology of Performance], tłum. Małgorzata i Jacek Dziekanowie, Warszawa 2008, s. 125-127.

- fragment filmu 300

4. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) w reżyserii Kaige Chena (1993) jako opowieść o chińskim xiqu oraz jingju

- Jingxi, [w:] Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008, s. 389-393.

5. Film Żegnaj moja konkubino (Bawang bie ji) jako opowieść o Wielkiej Rewolucji Kulturalnej w Chinach (wenge)

- Richard Schechner, Ulica jest sceną (fragment), [w:] tenże, Przyszłość rytuału, przeł. Tomasz Kubikowski, Warszawa 2000, s. 51-96.

6. Mei Lanfang – ciało w sztukach performatywnych, preekspresywność

- referat o Mei Lanfangu na podstawie: Zbigniew Osiński, Mei Lanfang, legenda opery pekińskiej, [w:] tenże, Polskie kontakty teatralne z Orientem w XX wieku. Studia, Gdańsk 2008, s. 49-89.

- Preekspresywność, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 166-184.

7. i 8. Formy tradycyjnego teatru japońskiego. Nō – kabuki – bunraku

- Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008 [tu: Nō, s. 382-385, kabuki, s. 386-389, bunraku, s. 350-351

- referat o noh – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

- referat o kabuki – https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic_en/letter.php?init=01

- referat o bunraku – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/introduction/index.html

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

9. Japoński taniec butō

- Sondra Fraleigh, Tamah Nakamura, Butoh Shapeshifters, [w:] tychże, Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo, Nowy Jork 2006, s. 1-40.

10. Elementy gry i zabawy według Rogera Caillois

- R. Caillois, Gry i ludzie, [w:] Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, s. 163-174.

11. i 12. Prezentacje multimedialne wybranych gier i zabaw

a) reality show Survivor (w Polsce: Rozbitkowie, Wyprawa Robinson)

b) sepak takraw

c) voladores

d) piłka Tłustego Wtorku (Shrovetide Football)

e) capoeira

f) castells (torres humanas)

g) krykiet

h) kemari

i) sumo

j) haka taparahi

- źródło podstawowe: Wojciech Lipoński, Krzysztof Sawala, Encyklopedia sportów świata, Warszawa 2008, Biblioteka „Gazety Wyborczej”

13. Peter Brook Mahabharata – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324.

(zagadnienia: problematyka i fabuła eposu Mahabharata, inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

14. Kolokwium zaliczeniowe.

15. Podsumowanie zajęć. Wystawienie zaliczeń.

Literatura:

zob. wyżej

Uwagi:

Zajęcia w trybie zdalnym (synchronicznie)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.