Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia dramatu i teatru

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-HDIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia dramatu i teatru
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 35 godziny kontaktowe, 15 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w najważniejszych zjawiskach z historii dramatu i teatru wieków XVIII i XIX, rozpoznaje najważniejszych twórców dramatu i artystów teatru w Polsce i w Europie oraz ich dzieła, orientuje się w architekturze, repertuarze środków wyrazu, konwencjach gry aktorskiej, zna najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok (K_W09)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student umie wskazać najważniejsze dzieła dramatyczne z poszczególnych epok omawianych na wykładzie, a także rozpoznać podstawowe formy i konwencje teatralne (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student zdaje sobie sprawę, że historia dramatu i teatru obejmuje niezwykle bogate i zróżnicowane zjawiska, warte rozpoznania na własną rękę (K_K01)

Student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa literacko-teatralnego Polski i Europy (K_K05)

Student ma świadomość rangi i znaczenia teatru i widowisk w kulturze polskiej i światowej (K_K14)


Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną (slajdy, fragmenty spektakli i filmów dokumentalnych, użyteczne strony internetowe)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Drugie ogniwo cyklu wykładów z historii dramatu i teatru. Wykład poświęcony dramatowi i teatrowi wieku XIX. Przeznaczony dla studentów kulturoznawstwa oraz filologii polskiej (specjalizacja teatrologiczna), a także dla zainteresowanych studentów filologii klasycznej i neofilologii.

Pełny opis:

Najważniejsze zagadnienia:

1. Przełom XVIII i XIX wieku: narodziny teatru mieszczańskiego i teatrów narodowych.

2. Inscenizacja romantyczna; romantyczny dramat obcy i polski.

3. Richard Wagner i Friedrich Nietzsche.

4. Techniki pièce bien faite.

5. Teatr gwiazd.

Dokładny zakres tematów ustalany jest w sylabusie przedmiotu dla każdego roku akademickiego.

Literatura:

1. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977

2. Historia teatru, red. J. R. Brown, Warszawa 1999

3. A. Nicoll, Dzieje dramatu, Warszawa 1983

4. D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

5. D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

6. D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

7. A. Łuksza, Tort Marcello. Kultury fanowskie w teatrze XIX wieku, Kraków 2023

Źródła online:

- Encyklopedia Teatru: encyklopediateatru.pl

- 250 lat teatru narodowego. Mediateka: http://www.250teatr.pl/mediateka,36,250_minut_o_polskim_teatrze.html

- Teatr Narodowy, historia: https://www.narodowy.pl/o_teatrze,historia.html

- Wiek XIX. Przedstawienia: http://www.teatrpubliczny.pl/WiekXIX

Metody i kryteria oceniania:

1. Sprawdzian wiadomości - test (z możliwościa wykorzystania metod online).

3. Samodzielna lektura wybranego dramatu polskiego lub europejskiego (wg ustaleń dla każdego roku akademickiego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie problematyki wykładu. Narodziny teatrów narodowych w Europie

2. Teatr Narodowy w Polsce czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

3. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale - przedstawienie w reż. Olgi Lipińskiej

4. Sztuka aktorska w XIX wieku - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego, teatr gwiazd (Helena Modrzejewska)

5. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i "Dziady" jako projekt kulturowy

7. "Dziady" Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

8. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

9. Wybrana realizacja teatralna Juliusza Słowackiego

10. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

11. Śluby panieńskie A. Fredry, reż. Jan Englert

12. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

13. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

14. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Wielka reforma teatru (Adolphe Appia i Edward Gordon Craig)

15. Kolokwium

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia online na platofrmie MsTeams: Historia dramatu i teatru XIX wieku - 2022 - kod dostępu przesyłany bezpośrednio zarejestrowanym uczestnikom zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie problematyki wykładu. Narodziny teatrów narodowych w Europie

2. Teatr Narodowy w Polsce czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

3. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale - przedstawienie w reż. Olgi Lipińskiej

4. Sztuka aktorska w XIX wieku - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego, teatr gwiazd (Helena Modrzejewska)

5. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i "Dziady" jako projekt kulturowy

7. "Dziady" Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

8. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

9. Wybrana realizacja teatralna Juliusza Słowackiego

10. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

11. Śluby panieńskie A. Fredry, reż. Jan Englert

12. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

13. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

14. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Wielka reforma teatru (Adolphe Appia i Edward Gordon Craig)

15. Kolokwium

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia online na platofrmie MsTeams: Historia dramatu i teatru XIX wieku - 2022 - kod dostępu przesyłany bezpośrednio zarejestrowanym uczestnikom zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Historia dramatu i teatru od przełomu XVIII/XIX do końca XIX w.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie problematyki wykładu. Narodziny teatrów narodowych w Europie

2. Teatr Narodowy w Polsce czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wojciech Bogusławski. Franciszek Bohomolec

3. Śpiewogra Wojciecha Bogusławskiego Krakowiacy i Górale - przedstawienie w reż. Olgi Lipińskiej

4. Sztuka aktorska w XIX wieku - Paradoks o aktorze Diderota i Mimika Bogusławskiego, teatr gwiazd (Helena Modrzejewska)

5. Teatr romantyczny jako laboratorium nowych form audiowizualnych

6. Adam Mickiewicz. Lekcja XVI i "Dziady" jako projekt kulturowy

7. "Dziady" Adama Mickiewicza w reż. K. Swinarskiego

8. Dramaty ironiczne i mistyczne Juliusza Słowackiego

9. Wybrana realizacja teatralna Juliusza Słowackiego

10. Dziewiętnastowieczna komedia - świat komedii Fredrowskich

11. Śluby panieńskie A. Fredry, reż. Jan Englert

12. Teatr muzyczny Ryszarda Wagnera. Gesamtkunstwerk

13. "Traktat o marionetkach" H. Kleista – od ludycznego teatru lalkowego do lalki na salonach

14. Narodziny nowoczesnego dramatu. Teatr naturalistyczny. Wielka reforma teatru (Adolphe Appia i Edward Gordon Craig)

15. Kolokwium

Literatura:

D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze polskim XIX w., Kraków 2016

Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

D. Kosiński, Teatra polskie, Warszawa 2010 (cz. II i cz. III)

D. Ratajczakowa, Galeria gatunków widowiskowych, teatralnych i dramatycznych, Poznań 2015

Uwagi:

Obowiązuje samodzielna lektura dramatu H. Ibsena, "Dzika kaczka".

Zajęcia online na platofrmie MsTeams: Historia dramatu i teatru XIX wieku - 2022 - kod dostępu przesyłany bezpośrednio zarejestrowanym uczestnikom zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)