Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do japonologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-WDJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wstęp do japonologii
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 12 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*: 


• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 35 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

・ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki Japonii, złożoności i zmienności języka japońskiego, a także konwencji artystycznych w procesie przemian historycznych (K_W09)

・zna przekrojowo podstawowe zagadnienia związane z kulturą i sztuką Japonii (K_W12)

・posiada podstawową wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej w Japonii (K_W14)

Efekty uczenia się - umiejętności:

・potrafi rozpoznawać zjawiska kulturowe pochodzące z Japonii (K_U05)


・rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej kultury Japonii (K_U09)


・potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historyczno kulturowym Japonii (K_U11)

・umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historyczno kulturowych w różnych dziedzinach sztuki Japonii (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

・rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)


・ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Japonii (K_K05)


・docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe Japonii oraz wartość różnorodności jej kultury (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy z użyciem prezentacji multimedialnej i materiałów audiowizualnych.


Zakładana jest część poświęconą omówieniu danego problemu i część dyskusyjna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem tego kursu podzielonego na dwa semestry jest dostarczenie studentom podstawowych i przekrojowych informacji krajoznawczych dotyczących Japonii, w szczególności dotyczących tradycyjnej kultury i sztuki, tej wysokiej, jak i tej popularnej.

W drugim semestrze po krótkim zarysowaniu historii literatury i sztuki z omówieniem charakterystycznych kategorii estetycznych, przekrojowo omówione i opisane są na przykładach podstawowe zjawiska kultury materialnej, jak i niematerialnej. Następnie przedstawione są informacje nt. współczesnej Japonii i Japończyków - państwowości i społeczeństwa, życia codziennego i zjawisk kultury popularnej.

Pełny opis:

1.Zarys historii literatury i sztuki - kategorie estetyczne w literaturze i sztuce.

2.Kultura materialna i sztuki plastyczne cz.1. - ceramika, rzeźba, malarstwo, kaligrafia, drzeworyt, sztuka użytkowa, ubiór, militaria.


3.Kultura materialna i sztuki plastyczne cz.2. - architektura i organizacja przestrzenna: domy, świątynie, zamki, wnętrza, ogrody. 


4.Kultura niematerialna - muzyka tradycyjna, sztuki sceniczne, sztuki i umiejętności tradycyjne.


5.Współczesna Japonia - Państwo, polityka i gospodarka: cesarz i symbole narodowe. Rząd i system partyjny. Prawo i sądownictwo. System edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej. Polityka zewnętrzna - stosunki międzynarodowe. Obronność. Handel i gospodarka. Przemysł i usługi. Transport i komunikacja.

6.Współcześni Japończycy - Społeczeństwo, jego charakterystyka, struktura oraz demografia. Problemy społeczne. Przestępczość. Kultura życia codziennego: rodzina, nauka, praca. Rozrywka, kuchnia, sport i turystyka.


7.Kultura popularna i środki przekazu - Telewizja, prasa, radio. Film i muzyka. Komiks i animacja. Moda i subkultury młodzieżowe.

Literatura:

Hendry, Joy. "Japończycy: kultura i społeczeństwo." Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Kordzińska-Nawrocka, Iwona i Agnieszka Kozyra. "Tradycja w kulturze popularnej Japonii." Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2017.

Kubiak Ho-Chi, Beata. "Estetyka i sztuka japońska: wybrane zagadnienia." Kraków: Universitas, 2009.

Melanowicz, Mikołaj. "Cywilizacja Japonii współczesnej: wstęp do badań." Warszawa: Polska Fundacja Japonistyczna, 2018.

Tubielewicz, Jolanta. "Kultura Japonii: słownik." Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.

Varley, Paul H. "Kultura japońska." Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.

Dodatkowa literatura uzupełniająca odpowiednia dla jednostki tematycznej przedstawiona będzie podczas zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie i ocena uzyskane są na podstawie testu końcowego.

(K_W09, K_ W12, K_W14, K_U05, K_U09, K_U11, K_U12, K_K08)

51-60% - 3

61-70% - 3+

71-80% - 4

81-90% - 4 +

91-100% - 5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Majewicz
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alfred Majewicz, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Alfred Majewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Gredżuk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Gredżuk, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Szymon Gredżuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.