Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesna kultura filmowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1L-WKF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesna kultura filmowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. ogólna -12 - Kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać:

- elementarną wiedzę w zakresie historii sztuki filmowej

- umiejętność analizy i interpretacji tekstów kultury filmowej

- świadomość współczesnych przemian kulturowych

Całkowity nakład pracy studenta:

30 g. - udział w zajęciach

5 g. konsultacje

20 g. - przygotowanie do zajęć i zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09 student ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03, samodzielnie zdobywa wiedzę związana z kulturą i sztuką(jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając zw wskazówek opiekuna naukowego

K_U12,umie wskazywać i opisywać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach sztuki


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne: K_K01, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

K_K05, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K14,ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- oxfordzka
- panelowa

Skrócony opis:

Skrócony opis: Zajęcia mają zapoznać studentów z różnymi aspektami szeroko pojętej współczesnej kultury filmowej (proponowana cezura czasowa – przełom XX i XXI wieku), Tematyka zajęć podporządkowana jest zainteresowaniom studentów.

Pełny opis:

W związku z tym, że „Współczesna kultura filmowa” to pojęcie niezwykle pojemne znaczeniowo i tematycznie sylabus uzupełniany jest przez wykładowcę i studentów. Na pierwszych zajęciach studenci proszeni są o zaproponowanie dwóch zagadnień, które chcieliby omawiać na zajęciach. Na zajęciach realizowane są zatem, zagadnienia wybrane spośród tematów zaproponowanych przez studentów uzupełnione tematami przedstawionymi przez wykładowcę.

Literatura:

Literatura ustalana jest po zatwierdzeniu przez grupę i wykładowcę wszystkich tematów.

Lektury obowiązkowe: Rick Altman „Gatunki filmowe”, Warszawa 2012,

„Kino po kinie”, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010

„Kamp. Antologia przekładów”, red. P. Czapliński, A. Mizierska, Kraków 2012

„Polska animacja w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2017

„Polski film dokumentalny w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

„Kultura współczesna” nr2 (68)/2011 – „Kino na pograniczu kultur”

„Teksty Drugie” nr 5(137)/2012 „Kamping”

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest:1. Aktywność na zajęciach, 2. Praca pisemna (esej, artykuł monograficzny) poświęcona wybranemu przez studentkę/studenta zagadnieniu. Temat musi być wcześniej zatwierdzony przez wykładowcę.

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej, po uzgodnieniu zasad ze studentami. Propozycja - student może uzyskać zaliczenie na podstawie wykonywanych zdalnie ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis: Zajęcia mają zapoznać studentów z różnymi aspektami szeroko pojętej współczesnej kultury filmowej (proponowana cezura czasowa – przełom XX i XXI wieku), Tematyka zajęć podporządkowana jest zainteresowaniom studentów.

Pełny opis:

W związku z tym, że „Współczesna kultura filmowa” to pojęcie niezwykle pojemne znaczeniowo i tematycznie sylabus uzupełniany jest przez wykładowcę i studentów. Na pierwszych zajęciach studenci proszeni są o zaproponowanie dwóch zagadnień, które chcieliby omawiać na zajęciach. Na zajęciach realizowane są zatem, zagadnienia wybrane spośród tematów zaproponowanych przez studentów uzupełnione tematami przedstawionymi przez wykładowcę.

Literatura:

Literatura ustalana jest po zatwierdzeniu przez grupę i wykładowcę wszystkich tematów.

Lektury obowiązkowe: Rick Altman „Gatunki filmowe”, Warszawa 2012,

„Kino po kinie”, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010

„Kamp. Antologia przekładów”, red. P. Czapliński, A. Mizierska, Kraków 2012

„Polska animacja w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2017

„Polski film dokumentalny w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

„Kultura współczesna” nr2 (68)/2011 – „Kino na pograniczu kultur”

„Teksty Drugie” nr 5(137)/2012 „Kamping”

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej, po uzgodnieniu zasad ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis: Zajęcia mają zapoznać studentów z różnymi aspektami szeroko pojętej współczesnej kultury filmowej (proponowana cezura czasowa – przełom XX i XXI wieku), Tematyka zajęć podporządkowana jest zainteresowaniom studentów.

Pełny opis:

W związku z tym, że „Współczesna kultura filmowa” to pojęcie niezwykle pojemne znaczeniowo i tematycznie sylabus uzupełniany jest przez wykładowcę i studentów. Na pierwszych zajęciach studenci proszeni są o zaproponowanie dwóch zagadnień, które chcieliby omawiać na zajęciach. Na zajęciach realizowane są zatem, zagadnienia wybrane spośród tematów zaproponowanych przez studentów uzupełnione tematami przedstawionymi przez wykładowcę.

Literatura:

Literatura ustalana jest po zatwierdzeniu przez grupę i wykładowcę wszystkich tematów.

Lektury obowiązkowe: Rick Altman „Gatunki filmowe”, Warszawa 2012,

„Kino po kinie”, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010

„Kamp. Antologia przekładów”, red. P. Czapliński, A. Mizierska, Kraków 2012

„Polska animacja w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2017

„Polski film dokumentalny w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

„Kultura współczesna” nr2 (68)/2011 – „Kino na pograniczu kultur”

„Teksty Drugie” nr 5(137)/2012 „Kamping”

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej, po uzgodnieniu zasad ze studentami.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis: Zajęcia mają zapoznać studentów z różnymi aspektami szeroko pojętej współczesnej kultury filmowej (proponowana cezura czasowa – przełom XX i XXI wieku), Tematyka zajęć podporządkowana jest zainteresowaniom studentów.

Pełny opis:

W związku z tym, że „Współczesna kultura filmowa” to pojęcie niezwykle pojemne znaczeniowo i tematycznie sylabus uzupełniany jest przez wykładowcę i studentów. Na pierwszych zajęciach studenci proszeni są o zaproponowanie dwóch zagadnień, które chcieliby omawiać na zajęciach. Na zajęciach realizowane są zatem, zagadnienia wybrane spośród tematów zaproponowanych przez studentów uzupełnione tematami przedstawionymi przez wykładowcę.

Literatura:

Literatura ustalana jest po zatwierdzeniu przez grupę i wykładowcę wszystkich tematów.

Lektury obowiązkowe: Rick Altman „Gatunki filmowe”, Warszawa 2012,

„Kino po kinie”, red. A. Gwóźdź, Warszawa 2010

„Kamp. Antologia przekładów”, red. P. Czapliński, A. Mizierska, Kraków 2012

„Polska animacja w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2017

„Polski film dokumentalny w XXI wieku”, red. T. Szczepański, M. Kozubek, Łódź 2016

„Kultura współczesna” nr2 (68)/2011 – „Kino na pograniczu kultur”

„Teksty Drugie” nr 5(137)/2012 „Kamping”

Uwagi:

Jeśli, w związku z pandemią, przeprowadzenie tradycyjnego zaliczenia nie będzie możliwe, odbędzie się ono w formie zdalnej, po uzgodnieniu zasad ze studentami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)