Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura dawnych Chin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL1Z-KDC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura dawnych Chin
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 11 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości dotyczące terminologii kulturowej oraz na temat historii Chin do 1912 roku.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

3 punkty ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - seminarium (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [1,5 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursuEfekty uczenia się - wiedza:

K_W06: posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk kulturowych i artystycznych – z historii kultury i sztuki

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09: rozumie i interpretuje zjawiska i symbole dawnej kultury Chin

K_U11: potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K08: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K11: zna wartość i znaczenie kultury i sztuki dla kształtowania się wartości etycznych i relacji społecznych


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: periodyzacja historii Chin, źródła wiedzy o Chinach, najbardziej znani badacze kultury Chin, chińska archeologia.

- Społeczeństwo starożytnych Chin: pochodzenie Chińczyków, kultury neolityczne, struktura społeczna i system organizacji państwa.

- Zróżnicowanie językowe Chin, powstanie i rozwój pisma chińskiego. Wpływ języka chińskiego na języki państw ościennych.

- Filozofie i religie Chin: mitologia i najwcześniejsze wierzenia, główne doktryny filozoficzne i teksty kanoniczne, wpływ filozofii chińskiej na społeczeństwa innych państw regionu.

- Kultura dawnych Chin: chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej, święta i ich znaczenie, wierzenia ludowe, kult przodków.

- Architektura: zasady budowy miast, Wielki Mur Chiński, kompleksy parkowo-pałacowe (Pałac Letni, Zakazane Miasto), miasta jako centra buddyjskie (Luoyang, Longmen, Shaolin), znaczenie terakoty (Terakotowa Armia).

- Muzyka: pojęcie yue, znaczenie i funkcje muzyki dworskiej, wpływ konfucjanizmu na rozwój muzyki, najważniejsze gatunki i utwory muzyczne, tradycyjne instrumenty muzyczne.

- Literatura: filozoficzne źródła literatury, najważniejsze dzieła i twórcy literatury chińskiej.

- Teatr: baixi, rozwój teatru w epoce Song i Yuan, sztuka operowa w czasach Ming i Qing.

- Wynalazki i myśl technologiczna: cztery wielkie wynalazki Chin (papier, kompas, „ruchoma czcionka”, proch), narzędzia z brązu, produkcja ceramiki, jedwab, narzędzia rolnicze.

- Kontakty zagraniczne: Syn niebios i koncepcja "tianxia", jedwabny szlak, pojęcie „zachodu”, kontakty z barbarzyńcami, Marco Polo, kontakty pomiędzy Polską a Chinami (Michał Boym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- BOYM, Michał, E. Kajdański (przeł. i oprac.) 2009. Michała Boyma opisanie świata. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

- BUCKLEY-EBREY, Patricia 2002. Ilustrowana historia Chin. Warszawa: Muza.

- FITZGERALD, Charles Patrick 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1997. Religie Chin. Kraków: Znak.

- JACOBY, M. 2006, Literatura chińska, [w:] Historia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Pinnex

- KAJDAŃSKI, Edward 1986. Architektura Chin. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KUPŚ, Hanna 2017. "Instytucje muzyczne w starożytnych Chinach”. Studia Azjatystyczne 3, 105-122.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2001. Mitologia chińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 1991, Sztuka Chin, Warszawa: Wiedza Powszechna.

- LIPKA, Angelika 2012, Siostry Kopciuszka. O krępowaniu stóp w Chinach, [w”] „Loża Wschodu”, Warszawa.

- LOEWE, Michael, Edward L. Shaughnessy (red.) 1999. The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilizations to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press.

- NORMAN, Jerry 1988. Chinese. New York: Cambridge University Press.

- PIDHAINY, Ihor 2021. Chinese Literature: An Introduction. Association for Asian Studies.

- PIMPANEAU, Jacques 2001. Chiny. Kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

- WILKINSON, Endymion 2000. Chinese History: a Manual. Cambridge, London: Harvard University Asia Center.

- ZEMANEK, Adina (red.) 2007. Estetyka chińska. Antologia. Kraków: TAiWPN Universitas Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach (prezentacje)

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 61%) z testu końcowego (zaliczenie pisemne w formie kolokwium)**.

Ocena końcowa oparta jest o ocenę z prezentacji (25%) oraz wynik zaliczenia pisemnego w formie kolokwium (75%). Kolokwium przeprowadzone zostanie w oparciu o informacje przedstawione w trakcie konwersatorium, a także publikacje i filmy omawiane na zajęciach.

Bardzo dobry 93-100%

Dobry plus 85-92%

Dobry 77-84%

Dostateczny plus 69-76 %

Dostateczny 61-68%

Niedostateczny 0-60%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej.

**Kolokwium można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: periodyzacja historii Chin, źródła wiedzy o Chinach, najbardziej znani badacze kultury Chin, chińska archeologia.

- Społeczeństwo starożytnych Chin: pochodzenie Chińczyków, kultury neolityczne, struktura społeczna i system organizacji państwa.

- Zróżnicowanie językowe Chin, powstanie i rozwój pisma chińskiego. Wpływ języka chińskiego na języki państw ościennych.

- Filozofie i religie Chin: mitologia i najwcześniejsze wierzenia, główne doktryny filozoficzne i teksty kanoniczne, wpływ filozofii chińskiej na społeczeństwa innych państw regionu.

- Kultura dawnych Chin: chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej, święta i ich znaczenie, wierzenia ludowe, kult przodków.

- Architektura: zasady budowy miast, Wielki Mur Chiński, kompleksy parkowo-pałacowe (Pałac Letni, Zakazane Miasto), miasta jako centra buddyjskie (Luoyang, Longmen, Shaolin), znaczenie terakoty (Terakotowa Armia).

- Muzyka: pojęcie yue, znaczenie i funkcje muzyki dworskiej, wpływ konfucjanizmu na rozwój muzyki, najważniejsze gatunki i utwory muzyczne, tradycyjne instrumenty muzyczne.

- Literatura: filozoficzne źródła literatury, najważniejsze dzieła i twórcy literatury chińskiej.

- Teatr: baixi, rozwój teatru w epoce Song i Yuan, sztuka operowa w czasach Ming i Qing.

- Wynalazki i myśl technologiczna: cztery wielkie wynalazki Chin (papier, kompas, „ruchoma czcionka”, proch), narzędzia z brązu, produkcja ceramiki, jedwab, narzędzia rolnicze.

- Kontakty zagraniczne: Syn niebios i koncepcja "tianxia", jedwabny szlak, pojęcie „zachodu”, kontakty z barbarzyńcami, Marco Polo, kontakty pomiędzy Polską a Chinami (Michał Boym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- BOYM, Michał, E. Kajdański (przeł. i oprac.) 2009. Michała Boyma opisanie świata. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

- BUCKLEY-EBREY, Patricia 2002. Ilustrowana historia Chin. Warszawa: Muza.

- FITZGERALD, Charles Patrick 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1997. Religie Chin. Kraków: Znak.

- JACOBY, M. 2006, Literatura chińska, [w:] Historia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Pinnex

- KAJDAŃSKI, Edward 1986. Architektura Chin. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KUPŚ, Hanna 2017. "Instytucje muzyczne w starożytnych Chinach”. Studia Azjatystyczne 3, 105-122.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2001. Mitologia chińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 1991, Sztuka Chin, Warszawa: Wiedza Powszechna.

- LIPKA, Angelika 2012, Siostry Kopciuszka. O krępowaniu stóp w Chinach, [w”] „Loża Wschodu”, Warszawa.

- LOEWE, Michael, Edward L. Shaughnessy (red.) 1999. The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilizations to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press.

- NORMAN, Jerry 1988. Chinese. New York: Cambridge University Press.

- PIDHAINY, Ihor 2021. Chinese Literature: An Introduction. Association for Asian Studies.

- PIMPANEAU, Jacques 2001. Chiny. Kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

- WILKINSON, Endymion 2000. Chinese History: a Manual. Cambridge, London: Harvard University Asia Center.

- ZEMANEK, Adina (red.) 2007. Estetyka chińska. Antologia. Kraków: TAiWPN Universitas Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Michalina Koniuk, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Michalina Koniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: periodyzacja historii Chin, źródła wiedzy o Chinach, najbardziej znani badacze kultury Chin, chińska archeologia.

- Społeczeństwo starożytnych Chin: pochodzenie Chińczyków, kultury neolityczne, struktura społeczna i system organizacji państwa.

- Zróżnicowanie językowe Chin, powstanie i rozwój pisma chińskiego. Wpływ języka chińskiego na języki państw ościennych.

- Filozofie i religie Chin: mitologia i najwcześniejsze wierzenia, główne doktryny filozoficzne i teksty kanoniczne, wpływ filozofii chińskiej na społeczeństwa innych państw regionu.

- Kultura dawnych Chin: chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej, święta i ich znaczenie, wierzenia ludowe, kult przodków.

- Architektura: zasady budowy miast, Wielki Mur Chiński, kompleksy parkowo-pałacowe (Pałac Letni, Zakazane Miasto), miasta jako centra buddyjskie (Luoyang, Longmen, Shaolin), znaczenie terakoty (Terakotowa Armia).

- Muzyka: pojęcie yue, znaczenie i funkcje muzyki dworskiej, wpływ konfucjanizmu na rozwój muzyki, najważniejsze gatunki i utwory muzyczne, tradycyjne instrumenty muzyczne.

- Literatura: filozoficzne źródła literatury, najważniejsze dzieła i twórcy literatury chińskiej.

- Teatr: baixi, rozwój teatru w epoce Song i Yuan, sztuka operowa w czasach Ming i Qing.

- Wynalazki i myśl technologiczna: cztery wielkie wynalazki Chin (papier, kompas, „ruchoma czcionka”, proch), narzędzia z brązu, produkcja ceramiki, jedwab, narzędzia rolnicze.

- Kontakty zagraniczne: Syn niebios i koncepcja "tianxia", jedwabny szlak, pojęcie „zachodu”, kontakty z barbarzyńcami, Marco Polo, kontakty pomiędzy Polską a Chinami (Michał Boym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- BOYM, Michał, E. Kajdański (przeł. i oprac.) 2009. Michała Boyma opisanie świata. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

- BUCKLEY-EBREY, Patricia 2002. Ilustrowana historia Chin. Warszawa: Muza.

- FITZGERALD, Charles Patrick 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1997. Religie Chin. Kraków: Znak.

- JACOBY, M. 2006, Literatura chińska, [w:] Historia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Pinnex

- KAJDAŃSKI, Edward 1986. Architektura Chin. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KUPŚ, Hanna 2017. "Instytucje muzyczne w starożytnych Chinach”. Studia Azjatystyczne 3, 105-122.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2001. Mitologia chińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 1991, Sztuka Chin, Warszawa: Wiedza Powszechna.

- LIPKA, Angelika 2012, Siostry Kopciuszka. O krępowaniu stóp w Chinach, [w”] „Loża Wschodu”, Warszawa.

- LOEWE, Michael, Edward L. Shaughnessy (red.) 1999. The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilizations to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press.

- NORMAN, Jerry 1988. Chinese. New York: Cambridge University Press.

- PIDHAINY, Ihor 2021. Chinese Literature: An Introduction. Association for Asian Studies.

- PIMPANEAU, Jacques 2001. Chiny. Kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

- WILKINSON, Endymion 2000. Chinese History: a Manual. Cambridge, London: Harvard University Asia Center.

- ZEMANEK, Adina (red.) 2007. Estetyka chińska. Antologia. Kraków: TAiWPN Universitas Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska, Artur Duda, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: periodyzacja historii Chin, źródła wiedzy o Chinach, najbardziej znani badacze kultury Chin, chińska archeologia.

- Społeczeństwo starożytnych Chin: pochodzenie Chińczyków, kultury neolityczne, struktura społeczna i system organizacji państwa.

- Zróżnicowanie językowe Chin, powstanie i rozwój pisma chińskiego. Wpływ języka chińskiego na języki państw ościennych.

- Filozofie i religie Chin: mitologia i najwcześniejsze wierzenia, główne doktryny filozoficzne i teksty kanoniczne, wpływ filozofii chińskiej na społeczeństwa innych państw regionu.

- Kultura dawnych Chin: chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej, święta i ich znaczenie, wierzenia ludowe, kult przodków.

- Architektura: zasady budowy miast, Wielki Mur Chiński, kompleksy parkowo-pałacowe (Pałac Letni, Zakazane Miasto), miasta jako centra buddyjskie (Luoyang, Longmen, Shaolin), znaczenie terakoty (Terakotowa Armia).

- Muzyka: pojęcie yue, znaczenie i funkcje muzyki dworskiej, wpływ konfucjanizmu na rozwój muzyki, najważniejsze gatunki i utwory muzyczne, tradycyjne instrumenty muzyczne.

- Literatura: filozoficzne źródła literatury, najważniejsze dzieła i twórcy literatury chińskiej.

- Teatr: baixi, rozwój teatru w epoce Song i Yuan, sztuka operowa w czasach Ming i Qing.

- Wynalazki i myśl technologiczna: cztery wielkie wynalazki Chin (papier, kompas, „ruchoma czcionka”, proch), narzędzia z brązu, produkcja ceramiki, jedwab, narzędzia rolnicze.

- Kontakty zagraniczne: Syn niebios i koncepcja "tianxia", jedwabny szlak, pojęcie „zachodu”, kontakty z barbarzyńcami, Marco Polo, kontakty pomiędzy Polską a Chinami (Michał Boym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- BOYM, Michał, E. Kajdański (przeł. i oprac.) 2009. Michała Boyma opisanie świata. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

- BUCKLEY-EBREY, Patricia 2002. Ilustrowana historia Chin. Warszawa: Muza.

- FITZGERALD, Charles Patrick 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1997. Religie Chin. Kraków: Znak.

- JACOBY, M. 2006, Literatura chińska, [w:] Historia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Pinnex

- KAJDAŃSKI, Edward 1986. Architektura Chin. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KUPŚ, Hanna 2017. "Instytucje muzyczne w starożytnych Chinach”. Studia Azjatystyczne 3, 105-122.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2001. Mitologia chińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 1991, Sztuka Chin, Warszawa: Wiedza Powszechna.

- LIPKA, Angelika 2012, Siostry Kopciuszka. O krępowaniu stóp w Chinach, [w”] „Loża Wschodu”, Warszawa.

- LOEWE, Michael, Edward L. Shaughnessy (red.) 1999. The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilizations to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press.

- NORMAN, Jerry 1988. Chinese. New York: Cambridge University Press.

- PIDHAINY, Ihor 2021. Chinese Literature: An Introduction. Association for Asian Studies.

- PIMPANEAU, Jacques 2001. Chiny. Kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

- WILKINSON, Endymion 2000. Chinese History: a Manual. Cambridge, London: Harvard University Asia Center.

- ZEMANEK, Adina (red.) 2007. Estetyka chińska. Antologia. Kraków: TAiWPN Universitas Kraków.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska, Artur Duda, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie i analiza najważniejszych zagadnień związanych z kulturą chińską do 1912 roku i ich znaczenia dla współczesnego społeczeństwa chińskiego.

Zajęcia mają charakter interdyscyplinarny i przekrojowy. Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie samodzielnie korzystać z podstawowych narzędzi badawczych, a także rozpoznawać i analizować główne trendy i zjawiska związane z klasyczną kulturą chińską.

Pełny opis:

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Treści programowe:

- Wprowadzenie: periodyzacja historii Chin, źródła wiedzy o Chinach, najbardziej znani badacze kultury Chin, chińska archeologia.

- Społeczeństwo starożytnych Chin: pochodzenie Chińczyków, kultury neolityczne, struktura społeczna i system organizacji państwa.

- Zróżnicowanie językowe Chin, powstanie i rozwój pisma chińskiego. Wpływ języka chińskiego na języki państw ościennych.

- Filozofie i religie Chin: mitologia i najwcześniejsze wierzenia, główne doktryny filozoficzne i teksty kanoniczne, wpływ filozofii chińskiej na społeczeństwa innych państw regionu.

- Kultura dawnych Chin: chińska obyczajowość i jej korzenie – źródła tradycyjnej moralności i etyki chińskiej, święta i ich znaczenie, wierzenia ludowe, kult przodków.

- Architektura: zasady budowy miast, Wielki Mur Chiński, kompleksy parkowo-pałacowe (Pałac Letni, Zakazane Miasto), miasta jako centra buddyjskie (Luoyang, Longmen, Shaolin), znaczenie terakoty (Terakotowa Armia).

- Muzyka: pojęcie yue, znaczenie i funkcje muzyki dworskiej, wpływ konfucjanizmu na rozwój muzyki, najważniejsze gatunki i utwory muzyczne, tradycyjne instrumenty muzyczne.

- Literatura: filozoficzne źródła literatury, najważniejsze dzieła i twórcy literatury chińskiej.

- Teatr: baixi, rozwój teatru w epoce Song i Yuan, sztuka operowa w czasach Ming i Qing.

- Wynalazki i myśl technologiczna: cztery wielkie wynalazki Chin (papier, kompas, „ruchoma czcionka”, proch), narzędzia z brązu, produkcja ceramiki, jedwab, narzędzia rolnicze.

- Kontakty zagraniczne: Syn niebios i koncepcja "tianxia", jedwabny szlak, pojęcie „zachodu”, kontakty z barbarzyńcami, Marco Polo, kontakty pomiędzy Polską a Chinami (Michał Boym).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

- BOYM, Michał, E. Kajdański (przeł. i oprac.) 2009. Michała Boyma opisanie świata. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.

- BUCKLEY-EBREY, Patricia 2002. Ilustrowana historia Chin. Warszawa: Muza.

- FITZGERALD, Charles Patrick 1974. Chiny. Zarys historii kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1973. Cywilizacja chińska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

- GRANET, Marcel 1997. Religie Chin. Kraków: Znak.

- JACOBY, M. 2006, Literatura chińska, [w:] Historia literatury światowej, Kraków: Wydawnictwo Pinnex

- KAJDAŃSKI, Edward 1986. Architektura Chin. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.

- KUPŚ, Hanna 2017. "Instytucje muzyczne w starożytnych Chinach”. Studia Azjatystyczne 3, 105-122.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2001. Mitologia chińska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Auriga.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 2007. Dzieje kultury chińskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

- KÜNSTLER, Mieczysław Jerzy 1991, Sztuka Chin, Warszawa: Wiedza Powszechna.

- LIPKA, Angelika 2012, Siostry Kopciuszka. O krępowaniu stóp w Chinach, [w”] „Loża Wschodu”, Warszawa.

- LOEWE, Michael, Edward L. Shaughnessy (red.) 1999. The Cambridge History of Ancient China. From the Origins of Civilizations to 221 B.C. Cambridge: Cambridge University Press.

- NORMAN, Jerry 1988. Chinese. New York: Cambridge University Press.

- PIDHAINY, Ihor 2021. Chinese Literature: An Introduction. Association for Asian Studies.

- PIMPANEAU, Jacques 2001. Chiny. Kultura i tradycje. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

- WILKINSON, Endymion 2000. Chinese History: a Manual. Cambridge, London: Harvard University Asia Center.

- ZEMANEK, Adina (red.) 2007. Estetyka chińska. Antologia. Kraków: TAiWPN Universitas Kraków.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)