Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia widowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-AW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia widowisk
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie pierwszego semestru konwersatorium Antropologia widowisk na I roku kulturoznawstwa, semestr zimowy.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym 30 godzin kontaktowych, 30 godzin pracy własnej studenta.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk będących w kręgu zainteresowania antropologii widowisk (K_W06)


Student zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury praktykowane przez antropologów widowisk (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, dobór metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, co pozwala mu na rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii widowisk (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozpoznaje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K09)

Metody dydaktyczne:

1. Analiza tekstu naukowego.

2. Analiza widowiska kulturowego.

3. Analiza spektaklu teatralnego.

4. Dyskusja.

5. Elementy e-learningu.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone najważniejszym zagadnieniom z zakresu antropologii widowisk, jej związkom z antropologią kultury i konkurencyjnymi ujęciami (szczególnie antropologią teatru Eugenia Barby). Konwersatorium jest kontynuacją zajęć z semestru zimowego I roku kulturoznawstwa. Poza wątkami kontynuowanymi (zwłaszcza pogłębieniem wiedzy o aktorstwie w teatrze azjatyckim) pojawia się wątek dziedzictwa Jerzego Grotowskiego oraz polskich grup inspirujących się konwencjami teatry azjatyckiego.

Literatura:

1. Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Leszek Kolankiewicz, Warszawa 2005 (wybrane teksty)

2. Sekretna sztuka aktora. Słownik antropologii teatru, red. Eugenio Barba i Nikola Savarese, Wrocław 2005

3. Grzegorz Ziółkowski, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000.

4. strona internetowa Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu www.grotowski.net (tu m.in. Encyklopedia oraz internetowe pismo "Performer")

5. Jerzy Grotowski, Teksty zebrane, red. Agata Adamiecka-Sitek i inni, Warszawa 2012.

6. Nicola Savarese, Eurasian Theatre. Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity tot he Present, Routledge 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (limit: 3 nieobecności bez konieczności usprawiedliwienia. Przekroczenie limitu, niezależnie od przyczyny absencji, powoduje konieczność zaliczenia materiału na konsultacjach)

2. Znajomość tekstów obowiązujących na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusji

3. Egzamin ustny w sesji zimowej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych.

2. Peter Brook Mahabharata – problem inscenizacji hinduskiego eposu przez reżysera z Zachodu

- referat: problematyka i fabuła eposu Mahabharata, na podstawie: Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324.

- biogram Petera Brooka w Encyklopedii na stronie internetowej: www.grotowski.net

3. Mahabharata Petera Brooka – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- wszyscy czytają Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324 (zagadnienia: inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

4. Contemporary Legend Theatre z Tajwanu – fenomen artystyczny

- referat: Wu Hsing-kuo i jego Contemporary Legend Theatre z Tajwanu, m.in. na podstawie filmu Wu Hsing Kuo Masterclass (YouTube, https://youtu.be/Rcy_Hxxpvuo) oraz fragmentów spektakli na YouTube: Czekając na Godota Samuela Becketta, Kingdom of Desire (na podstawie Makbeta Williama Szekspira), Król Lear Williama Szekspira

5. Contemporary Legend Theatre Kingdom of Desire (1986) – analiza i interpretacja spektaklu

- Kingdom of Desire – MIT Global Shakespeares

6. Teatr eurazjatycki – cechy rozpoznawcze

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka autora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

7. Azja, nie Orient. Perspektywa transkulturowa i transnarodowa

- Nicola Savarese, Eurasian Theatre. Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity tot he Present, Routledge 2010

- podział na grupy:

Grupa 1 czyta: fragmenty: Asia in Tragedy, s. 14-19 i Alexander’s Dream, s. 19-25

Grupa 2 czyta: fragmenty: Rome Looks to the Orient, s. 25-28, Mimes and Pantomimes in Rome, s. 28-33, Byzantine Interludes, s. 33-39

Grupa 3 czyta fragmenty: Jugglers in the Han Court, s. 39-43, Tang Exoticism, s. 44-45, The Students from the Pear Garden, s. 46-51

Grupa 4 czyta fragment: The Fabolous Asia of the Middle Ages, s. 51-58

8. Energia w tradycyjnym teatrze Azji

- Energia, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka autora. Słownik antropologii teatru, s. 63-83 (tutaj szczególnie:

a) gongfu dla aktora chińskiego – jak to wyćwiczyć?

b) koshi, kiai, bayu dla aktora japońskiego

c) fenomen tame i tameru, czyli energia w przestrzeni i energia w czasie

d) kim był Zeami (1363-1444) i czym są santai (trzy ciała/role aktora)

9. Japoński taniec butoh – Kazuo Ohno My Mother (1998)

- spektakl My Mother w YouTube: https://youtu.be/hzmkYu0d8rM

- Sondra Fraleigh, Tamah Nakamura, The Words of Hijikata and Ohno, [w:] tychże, Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo, Nowy Jork 2006, s. 41-69.

10. Polskie butoh i teatr antropologiczny [seria prezentacji multimedialnych przygotowanych przez studentów]

J. Majewska, Między buntem rozumu a pokorą istnienia, „Teatr” 2010, nr 12

a) Sylwia Hanff i Teatr Limen – https://ninateka.pl/film/limen-teatr-butoh-instytut-muzyki-i-tanca

b) TO-EN - https://ninateka.pl/film/to-en-instytut-muzyki-i-tanca

c) inspirujący się wschodnimi sztukami walki Tomasz Bazan i jego Teatr Maat Projekt - https://ninateka.pl/film/tomasz-bazan-instytut-muzyki-i-tanca

d) inspirujące się myślą Jerzego Grotowskiego i Gardzienic Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” https://ninateka.pl/film/stowarzyszenie-teatralne-chorea-instytut-muzyki-i-tanca

11. Jerzy Grotowski jako prekursor teatru antropologicznego

Jerzy Grotowski, Teatr a rytuał, [w:] tenże, Teksty zebrane, red. Agata Adamiecka-Sitek i inni, Warszawa 2012, s. 356-373.

12. Ryszard Cieślak – aktor święty

- hasła Ryszard Cieślak, Akt całkowity, Książę Niezłomny, Apocalypsis cum figuris w Encyklopedii na stronie www.grotowski.net

13. Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

- materiały ze strony www.gardzienice.org oraz kanału OPT „Gardzienice” na YouTube (film dokumentalny Dawność i pradawność)

Literatura:

Zob. wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Pełny opis:

1. Prezentacja tematyki zajęć i lektur obowiązkowych.

2. Xiqu w Chinach. Powtórzenie podstawowych wiadomości.

Marta Steiner, Chiński teatr xiqu. Interpretacja antropologiczna, Wrocław 2013 (fragmenty: Wstęp, s. 11-18, fragmenty rozdziału 1: Taniec, s. 24-28, Maski, s. 43-45, Popisy zręczności – juedixi i baixi, s. 45-54, Poezja; Sad Grusz, s. 65-69, [system emploi w kunqu]. s. 99-101, jingju

3. Japoński teatr tradycyjny: nō, bunraku i kabuki. Powtórzenie podstawowych wiadomości.

- Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii do happeningu, red. Dariusz Kosiński i inni, Bielsko-Biała 2008 [tu: Nō, s. 382-385, kabuki, s. 386-389, bunraku, s. 350-351

- nō – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/noh/en/

- kabuki – https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/kabuki_dic_en/letter.php?init=01

- bunraku – https://www2.ntj.jac.go.jp/unesco/bunraku/en/introduction/index.html

4. Peter Brook Mahabharata – problem inscenizacji hinduskiego eposu przez reżysera z Zachodu

- referat: problematyka i fabuła eposu Mahabharata, na podstawie: Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324 oraz źródeł znalezionych na własną rękę.

- biogram Petera Brooka w Encyklopedii na stronie internetowej: www.grotowski.net

5. Mahabharata Petera Brooka – pomiędzy orientalizmem/postkolonializmem a interkulturowością

- wszyscy czytają: Grzegorz Ziółkowski, Wielka synteza, [w:] tenże, Teatr Bezpośredni Petera Brooka, Gdańsk 2000, s. 277-324 (zagadnienia: inscenizacja Petera Brooka jako pomost między Wschodem i Zachodem, argumenty za i przeciw Mahabharacie Brooka – postkolonialne i interkulturowe)

6. Contemporary Legend Theatre z Tajwanu – fenomen artystyczny

- referat: Wu Hsing-kuo i jego Contemporary Legend Theatre z Tajwanu, m.in. na podstawie filmu Wu Hsing Kuo Masterclass (YouTube, https://youtu.be/Rcy_Hxxpvuo) oraz fragmentów spektakli na YouTube: Czekając na Godota Samuela Becketta, Kingdom of Desire (na podstawie Makbeta Williama Szekspira), Król Lear Williama Szekspira

7. Contemporary Legend Theatre Kingdom of Desire (1986) – analiza i interpretacja spektaklu

- Kingdom of Desire – MIT Global Shakespeares

- Catherine Diamond, Kingdom of Desire. Three Faces of Macbeth, „Asian Theatre Journal” 1994, vol. 11, no. 1, s. 114-133, https://www.researchgate.net/publication/282498492_Kingdom _of_Desire_The_Three_Faces_of_Macbeth

8. Teatr eurazjatycki – cechy rozpoznawcze

- Eurazjatycki teatr, [hasło w:] E. Barba, N. Savarese, Sekretna sztuka autora. Słownik antropologii teatru, s. 84-93.

9. Azja, nie Orient. Perspektywa transkulturowa i transnarodowa

- Nicola Savarese, Eurasian Theatre. Drama and Performance Between East and West from Classical Antiquity to the Present, Routledge 2010

- podział na grupy:

Grupa 1 czyta: fragmenty: Asia in Tragedy, s. 14-19 i Alexander’s Dream, s. 19-25

Grupa 2 czyta: fragmenty: Rome Looks tot he Orient, s. 25-28, Mimes and Pantomimes in Rome, s. 28-33, Byzantine Interludes, s. 33-39

Grupa 3 czyta fragmenty: Jugglers in the Han Court, s. 39-43, Tang Exoticism, s. 44-45, The Students from the Pear Garden, s. 46-51

Grupa 4 czyta fragment: The Fabolous Asia of the Middle Ages, s. 51-58

10. Japoński taniec butō (butoh) – Kazuo Ohno My Mother (1998)

- spektakl My Mother w YouTube: https://youtu.be/hzmkYu0d8rM

- Sondra Fraleigh, Tamah Nakamura, The Words of Hijikata and Ohno, [w:] tychże, Hijikata Tatsumi and Ohno Kazuo, Nowy Jork 2006, s. 41-69.

11. i 12. Polskie butō (butoh) i teatr antropologiczny [seria prezentacji multimedialnych przygotowanych przez studentów]

Jadwiga Majewska, Między buntem rozumu a pokorą istnienia, „Teatr” 2010, nr 12

a) Sylwia Hanff i Teatr Limen – https://ninateka.pl/film/limen-teatr-butoh-instytut-muzyki-i-tanca

b) TO-EN - https://ninateka.pl/film/to-en-instytut-muzyki-i-tanca

c) inspirujący się wschodnimi sztukami walki Tomasz Bazan i jego Teatr Maat Projekt - https://ninateka.pl/film/tomasz-bazan-instytut-muzyki-i-tanca

d) inspirujące się myślą Jerzego Grotowskiego i Gardzienic Stowarzyszenie Teatralne „Chorea” https://ninateka.pl/film/stowarzyszenie-teatralne-chorea-instytut-muzyki-i-tanca

13. Jerzy Grotowski jako prekursor teatru antropologicznego

Jerzy Grotowski, Teatr a rytuał, [w:] tenże, Teksty zebrane, red. Agata Adamiecka-Sitek i inni, Warszawa 2012, s. 356-373.

14. Ryszard Cieślak – aktor święty

- hasła Ryszard Cieślak, Akt całkowity, Książę Niezłomny, Apocalypsis cum figuris w Encyklopedii na stronie www.grotowski.net

Literatura:

Zob. wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)