Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Historia literatury japońskiej klasycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-HLJK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia literatury japońskiej klasycznej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego - wykład (godziny kontaktowe) [1,1 ECTS]

• 25 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur) [0,8 ECTS]

• 3 godziny = konsultacje z wykładowcą [0,1 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)

– zna wybrane zagadnienia związane z kulturą i sztuką pozaeuropejską (K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05)

– rozumie i interpretuje zjawiska i symbole kultury dawnej i współczesnej, wysokiej i popularnej (K_U09)

– potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym (K_U11)

– umie wskazać i opisać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych w różnych dziedzinach sztuki (K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

– ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K05)

– docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K08)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest klasycznej literaturze japońskiej od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku. W trakcie zajęć studenci poznają gatunki prozy, liryki i dramatu charakterystyczne dla tradycyjnej literatury japońskiej, głównych ich twórców i reprezentatywne dzieła. Pierwszy semestr omawia literaturę od starożytności po koniec okresu Heian i początek okresu Kamakura.

Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. I)

– periodyzacja historii literatury japońskiej; przedpiśmienna tradycja literacka oraz etapy asymilacji pisma chińskiego w Japonii; najstarsze formy literackie

– wielkie kroniki narodowe: "Kojiki", "Nihongi"; zapiski obyczajów ludowych (fudoki)

– poezja rodzima w okresie Nara

– chińska krytyka literacka i poezja chińska – sinizacja kultury japońskiej – wpływy buddyzmu; narodziny setsuwa

– odrodzenie tradycji narodowej (kokufūka)

– poetyka "Kokin-wakashū"

– rozwój nowych gatunków prozy w X wieku: pierwsze opowieści (monogatari); "Tosa-nikki" jako utwór prekursorski

– literatura diarystyczna dam dworu (ōchō-joryū-nikki-bungaku)

– Murasaki Shikibu i "Genji-monogatari"

– "Makura-no sōshi" i eseistyka dworska (zuihitsu); główne kategorie estetyczne okresu Heian (miyabi, okashi, aware)

– opowieści historyczne (rekishi-monogatari) : "Eiga-monogatari" i literatura epigońska (giko-monogatari)

– liryka z przełomu XII/XIII w.; poetyka pieśni wiązanej (renga)

– opowieści wojenne (gunki-monogatari): "Heike monogatari"

Literatura:

Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009

Estetyka japońska. Antologia (t. 1-3), red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1 – 3) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Formy w literaturze japońskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Olszewski Krzysztof, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

przekłady klasycznej literatury japońskiej

Metody i kryteria oceniania:

praca zaliczeniowa weryfikująca również znajomość omawianych na zajęciach lektur (K_W09, K_W12, K_U05, K_U09, K_U11, K_U12, K_K01, K_K05, K_K08); zaliczenie odbędzie się w formie tradycyjnej lub online

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 prowadzone są w formie stacjonarnej.

UWAGA: W sytuacji pogorszenia się sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Artur Duda
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

UWAGA: W sytuacji pandemicznej i konieczności przejścia na zdalną formę nauczania, zajęcia będą realizowane synchronicznie lub asynchronicznie z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle UMK i/lub Office 365, głównie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Bednarczyk, Artur Duda
Prowadzący grup: Adam Bednarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Główne zagadnienia (cz. I)

• periodyzacja historii literatury japońskiej; przedpiśmienna tradycja literacka oraz etapy asymilacji pisma chińskiego w Japonii; najstarsze formy literackie

• wielkie kroniki narodowe: Kojiki, Nihongi; zapiski obyczajów ludowych (fudoki)

• poezja rodzima w okresie Nara

• chińska krytyka literacka i poezja chińska – sinizacja kultury japońskiej – wpływy buddyzmu; narodziny setsuwa

• odrodzenie tradycji narodowej (kokufūka)

• poetyka Kokin-wakashū

• rozwój nowych gatunków prozy w X wieku: pierwsze opowieści (monogatari); Tosa-nikki jako utwór prekursorski

• literatura diarystyczna dam dworu (ōchō-joryū-nikki-bungaku)

• Murasaki Shikibu, Genji-monogatari

Makura no sōshi i eseistyka dworska (zuihitsu); główne kategorie estetyczne okresu Heian (miyabi, okashi, aware)

• opowieści historyczne (rekishi-monogatari): Eiga-monogatari i literatura epigońska (giko-monogatari)

• liryka z przełomu XII/XIII w.; poetyka pieśni wiązanej (renga)

• opowieści wojenne (gunki-monogatari ): Heike monogatari

Literatura:

Dziesięć wieków Genji monogatari w kulturze Japonii, red. I. Kordzińska-Nawrocka, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009

Estetyka japońska. Antologia , red. Krystyna Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2001

Keene Donald, A History of Japanese Literature. Vol. 1: Seeds in the Heart - From the Earliest Era to the Mid-nineteenth Century, Grove Press, New York 1960

Melanowicz Mikołaj, Literatura japońska (t. 1) , PWN, Warszawa 1994-1996

―, Historia literatury japońskiej, PWN, Warszawa 2011

Olszewski Krzysztof, Ki no Tsurayuki a poszukiwanie tożsamości kulturowej w literaturze japońskiej X wieku, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

przekłady klasycznej literatury japońskiej

Uwagi:

Po omówieniu materiału stanowiącego część pierwszą kursu "Historia literatury japońskiej", obejmującego zakresem twórczość literacką od starożytności po początek okresu Kamakura, studenci zdają śródsemestralne kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym podejścia do egzaminu końcowego, który odbywa się formie ustnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)