Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-JC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: chiński
Całkowity nakład pracy studenta:

12 punktów ECTS*:

• 120 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [5 ECTS]

• 150 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [6,5 ECTS]

• 7 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu



Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (K_U07)

– ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego lub j. chińskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów (K_U10)

– posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

– potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

– rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę

oraz

Hui-Chuan Wang, Yih Fen Sun, Chongren Liu 2015. A Course in Contemporary Chinese. Level 2. National Taiwan Normal University, Mandarin Training Center.

Liu Delian, Liu Xiaoyu 2004. Intermediate Spoken Chinese. Beijing University Press.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 61%) z testów cząstkowych i końcowych**.

I semestr zakończony jest zaliczeniem semestralnym w formie pisemnego testu leksykalno-gramatycznego.

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pisemnej (test leksykalno-gramatyczny) oraz ustnej (rozmowa z komisją egzaminacyjną). Aby przystąpić do etapu ustnego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z testu pisemnego. Ocena końcowa jest średnią wyników z obu części egzaminu.

Bardzo dobry 93-100%

Dobry plus 85-92%

Dobry 77-84%

Dostateczny plus 69-76 %

Dostateczny 61-68%

Niedostateczny 0-60%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej. Przekroczenie limitu skutkuje obniżeniem oceny końcowej.

**Wszystkie kolokwia można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Kupś
Prowadzący grup: Ching-Wen Chang, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Kupś, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Ching-Wen Chang, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Ching-Wen Chang, Min-Qi Chen, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Hanna Kupś, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Jiawen Lin, Shih-Fang Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Odbywają się zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne.

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz:

- Deng Shouxin (red.) 2015, A Course in Contemporary Chinese vol. II, Mandarin Training Center National Taiwan University.

- Li Shaoqi (red.) 2013, Boya Chinese Elementary vol. II, Peking University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Hanna Kupś
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek, Hanna Kupś, Jiawen Lin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie hybrydowej. Odbywają się zarówno zajęcia stacjonarne, jak i zdalne.

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie (wariant uproszczony), ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student posiada i doskonali poziom zaawansowania HSK 3.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Materiały przygotowane przez wykładowcę oraz:

- Deng Shouxin (red.) 2015, A Course in Contemporary Chinese vol. II, Mandarin Training Center National Taiwan University.

- Li Shaoqi (red.) 2013, Boya Chinese Elementary vol. II, Peking University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.