Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kino i TV w Azji Wschodniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-KTVAW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kino i TV w Azji Wschodniej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury Chin i Japonii

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS. 30 godzin wykładowych. 30 godzin - praca własna.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna podstawową terminologię z zakresu kulturoznawstwa (szczególnie antropologii kultury)


K-W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych tekstów kultury właściwe dla wybranych teorii i metod badawczych, szczególnie z zakresu antropologii kultury, teatrologii, filmoznawstwa, muzykologii i historii sztuki


K_W09 student ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych


K_W12 zna wybrane zagadnienia związane z kulturą i sztuką pozaeuropejską (obu Ameryk, Azji i Australii)
Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03, samodzielnie zdobywa wiedzę związana z kulturą i sztuką(jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego


K-U05 potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod


K_U12,umie wskazywać i opisywać dzieła najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historyczno-kulturowych w różnych dziedzinach sztuki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie


K_K05, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata


K_K08docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej


K_K09 rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury


K_K14,ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej
Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykład na na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi filmowej i telewizyjnej kultury Azji wschodniej. Wykład dotyczy zarówno historii kinematografii azjatyckiej (Japonia, Chiny, Korea, Wietnam) jak i jej najważniejszych współczesnych zjawisk, w kontekście artystycznym, ekonomicznym i społecznym.

Pełny opis:

Zagadnienia, semestr 1:

1. Początki kinematografii w Japonii

2. Początki kinematografii w Chinach

3. Złota era kicha chińskiego (lata 20. i 30.). Kultura narodowa wobec kulturowej ekspansji USA

4. Kobiety w kinie japońskim, w kontekście przemian kulturowych, obyczajowych i politycznych; Kindaishugi, bunka seikatsu, modan fakifu, modan gāru)

5. Kobiety w kinie chińskim. Kino chińskie wobec obyczajowego tabu

6. Sztuka Benshi, w kontekście udźwiękowienia filmu na świecie. Mistrzowie słowa w kinie Azjatyckim

7. Wojna japońsko-rosyjska w obrazach

8. Film animowany:

- początki animacji w Japonii

- animacja propagandowa od wojny chińsko-japońskiej do II wojny światowej

- Kihachirō Kawamoto . Mistrz animacji lalkowej

9. Reżyserzy:

- Mikio Naruse. Od melodramatu do kina narodowego

- Mikio Naruse. Samotny reżyser

- Kenji Mizoguchi. Reżyser feminista

Semestr 2:

1. Początki animacji w Chinach

2. Kino Chińskie po II wojnie światowej

3. Kino w Hong Kongu po II wojnie światowej

4. Kino Chińskie Piątej Generacji

5. Kini koreańskie przed i po II wojnie światowej. Korea północna - film na usługach Partii.

6. Akira Kurosawa. Szekspir w filmie japońskim

7.Godzilla. Historia, traumy i biografie

8. Bruce Lee. Legenda i tajemnica

9. Hideo Gosha. Nowe kino samurajskie

10. Ang Lee/Lǐ Ān. Między Tajwanem a USA

11. Hirokazu Koreeda. O rodzinie, dzieciach i współczesnej Japonii inaczej

12. Japoński horror. Od historycznych początków gatunku do J-Horroru

13. Koreańskie kino grozy

14. Wong Kar-Wai. O miłości i depresji

15. Prowokator z Korei - Kim Ki-duk

16. Trần Anh Hùng i wietnamska trylogia

Literatura:

Krzysztof Loska:

Poetyka filmu japońskiego, Kraków: Rabid 2009.

1. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

2. Adaptacje literatury japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2012.

3. Nowy film japoński, Kraków: Universitas 2013.

4. Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas 2015.

Dawid Głownia:

1. Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, 2016

2. Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie

"Znaczenia", 2017

Alicja Helman:

1. Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou, 2010

2. Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, 2012

Piotr Kletowski:

1. Śmierć jest moim zwycięstwem - kino Takeshiego "Beata" Kitano, 2003 Sfilmować duszę. Mała historia kina japońskiego" (2006)

3. red. (Kletowski, Marecki) Nowe nawigacje II: Azja - cyberpunk - kino niezależne, 2003

ponadto:

Litteraria Copernicana nr 2 (14)/2014 "Japonia" red. Adam Bednarczyk, Sylwia Kołos, Hanna Ratuszna, cz. 3 "Film-media-scena muzyczna"

Metody i kryteria oceniania:

studentki i student oceniani sa dwa razy w ciągu roku akademickiego, po każdym semestrze:

1 semestr: zaliczenie pisemne, kolokwium

2 semestr: egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład na na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi filmowej i telewizyjnej kultury Azji wschodniej. Wykład dotyczy zarówno historii kinematografii azjatyckiej (Japonia, Chiny, Korea, Wietnam) jak i jej najważniejszych współczesnych zjawisk, w kontekście artystycznym, ekonomicznym i społecznym.

Pełny opis:

Zagadnienia, semestr 1:

1. Początki kinematografii w Japonii

2. Początki kinematografii w Chinach

3. Złota era kicha chińskiego (lata 20. i 30.). Kultura narodowa wobec kulturowej ekspansji USA

4. Kobiety w kinie japońskim, w kontekście przemian kulturowych, obyczajowych i politycznych; Kindaishugi, bunka seikatsu, modan fakifu, modan gāru)

5. Kobiety w kinie chińskim. Kino chińskie wobec obyczajowego tabu

6. Sztuka Benshi, w kontekście udźwiękowienia filmu na świecie. Mistrzowie słowa w kinie Azjatyckim

7. Wojna japońsko-rosyjska w obrazach

8. Film animowany:

- początki animacji w Japonii

- animacja propagandowa od wojny chińsko-japońskiej do II wojny światowej

- Kihachirō Kawamoto . Mistrz animacji lalkowej

9. Reżyserzy:

- Mikio Naruse. Od melodramatu do kina narodowego

- Mikio Naruse. Samotny reżyser

- Kenji Mizoguchi. Reżyser feminista

Literatura:

Krzysztof Loska:

Poetyka filmu japońskiego, Kraków: Rabid 2009.

1. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

2. Adaptacje literatury japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2012.

3. Nowy film japoński, Kraków: Universitas 2013.

4. Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas 2015.

Dawid Głownia:

1. Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, 2016

2. Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie

"Znaczenia", 2017

Alicja Helman:

1. Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou, 2010

2. Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, 2012

Piotr Kletowski:

1. Śmierć jest moim zwycięstwem - kino Takeshiego "Beata" Kitano, 2003 Sfilmować duszę. Mała historia kina japońskiego" (2006)

3. red. (Kletowski, Marecki) Nowe nawigacje II: Azja - cyberpunk - kino niezależne, 2003

ponadto:

Litteraria Copernicana nr 2 (14)/2014 "Japonia" red. Adam Bednarczyk, Sylwia Kołos, Hanna Ratuszna, cz. 3 "Film-media-scena muzycz

Uwagi:

W związku z pandemią i zmianami w dydaktyce w semestrze zimowych roku akademickiego 2020/2021:

1. Wykłady odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. Kolokwium zaliczeniowe zostaje zastąpione testem zaliczeniowym online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład na na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi filmowej i telewizyjnej kultury Azji wschodniej. Wykład dotyczy zarówno historii kinematografii azjatyckiej (Japonia, Chiny, Korea, Wietnam) jak i jej najważniejszych współczesnych zjawisk, w kontekście artystycznym, ekonomicznym i społecznym.

Pełny opis:

Zagadnienia, semestr 1:

1. Początki kinematografii w Japonii

2. Początki kinematografii w Chinach

3. Złota era kicha chińskiego (lata 20. i 30.). Kultura narodowa wobec kulturowej ekspansji USA

4. Kobiety w kinie japońskim, w kontekście przemian kulturowych, obyczajowych i politycznych; Kindaishugi, bunka seikatsu, modan fakifu, modan gāru)

5. Kobiety w kinie chińskim. Kino chińskie wobec obyczajowego tabu

6. Sztuka Benshi, w kontekście udźwiękowienia filmu na świecie. Mistrzowie słowa w kinie Azjatyckim

7. Wojna japońsko-rosyjska w obrazach

8. Film animowany:

- początki animacji w Japonii

- animacja propagandowa od wojny chińsko-japońskiej do II wojny światowej

- Kihachirō Kawamoto . Mistrz animacji lalkowej

9. Reżyserzy:

- Mikio Naruse. Od melodramatu do kina narodowego

- Mikio Naruse. Samotny reżyser

- Kenji Mizoguchi. Reżyser feminista

Literatura:

Krzysztof Loska:

Poetyka filmu japońskiego, Kraków: Rabid 2009.

1. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

2. Adaptacje literatury japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2012.

3. Nowy film japoński, Kraków: Universitas 2013.

4. Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas 2015.

Dawid Głownia:

1. Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, 2016

2. Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie

"Znaczenia", 2017

Alicja Helman:

1. Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou, 2010

2. Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, 2012

Piotr Kletowski:

1. Śmierć jest moim zwycięstwem - kino Takeshiego "Beata" Kitano, 2003 Sfilmować duszę. Mała historia kina japońskiego" (2006)

3. red. (Kletowski, Marecki) Nowe nawigacje II: Azja - cyberpunk - kino niezależne, 2003

ponadto:

Litteraria Copernicana nr 2 (14)/2014 "Japonia" red. Adam Bednarczyk, Sylwia Kołos, Hanna Ratuszna, cz. 3 "Film-media-scena muzycz

Uwagi:

W związku z pandemią i zmianami w dydaktyce w semestrze zimowych roku akademickiego 2020/2021:

1. Wykłady odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. Kolokwium zaliczeniowe zostaje zastąpione testem zaliczeniowym online

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład na na celu zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi filmowej i telewizyjnej kultury Azji wschodniej. Wykład dotyczy zarówno historii kinematografii azjatyckiej (Japonia, Chiny, Korea, Wietnam) jak i jej najważniejszych współczesnych zjawisk, w kontekście artystycznym, ekonomicznym i społecznym.

Pełny opis:

Zagadnienia, semestr 1:

1. Początki kinematografii w Japonii

2. Początki kinematografii w Chinach

3. Złota era kicha chińskiego (lata 20. i 30.). Kultura narodowa wobec kulturowej ekspansji USA

4. Kobiety w kinie japońskim, w kontekście przemian kulturowych, obyczajowych i politycznych; Kindaishugi, bunka seikatsu, modan fakifu, modan gāru)

5. Kobiety w kinie chińskim. Kino chińskie wobec obyczajowego tabu

6. Sztuka Benshi, w kontekście udźwiękowienia filmu na świecie. Mistrzowie słowa w kinie Azjatyckim

7. Wojna japońsko-rosyjska w obrazach

8. Film animowany:

- początki animacji w Japonii

- animacja propagandowa od wojny chińsko-japońskiej do II wojny światowej

- Kihachirō Kawamoto . Mistrz animacji lalkowej

9. Reżyserzy:

- Mikio Naruse. Od melodramatu do kina narodowego

- Mikio Naruse. Samotny reżyser

- Kenji Mizoguchi. Reżyser feminista

Literatura:

Krzysztof Loska:

Poetyka filmu japońskiego, Kraków: Rabid 2009.

1. Kenji Mizoguchi i wyobraźnia melodramatyczna, Kraków: Wydawnictwo

Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012.

2. Adaptacje literatury japońskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu

Jagiellońskiego 2012.

3. Nowy film japoński, Kraków: Universitas 2013.

4. Mistrzowie kina japońskiego, Kraków: Universitas 2015.

Dawid Głownia:

1. Sześć widoków na kinematografię japońską. Kulturowe, społeczne, polityczne i instytucjonalne konteksty kina, 2016

2. Obraz(y) Japonii w filmach z katalogu Lumière et Cie

"Znaczenia", 2017

Alicja Helman:

1. Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhanga Yimou, 2010

2. Ścieżkami utraconego czasu. Twórczość filmowa Chena Kaige, 2012

Piotr Kletowski:

1. Śmierć jest moim zwycięstwem - kino Takeshiego "Beata" Kitano, 2003 Sfilmować duszę. Mała historia kina japońskiego" (2006)

3. red. (Kletowski, Marecki) Nowe nawigacje II: Azja - cyberpunk - kino niezależne, 2003

ponadto:

Litteraria Copernicana nr 2 (14)/2014 "Japonia" red. Adam Bednarczyk, Sylwia Kołos, Hanna Ratuszna, cz. 3 "Film-media-scena muzycz

Uwagi:

W związku z pandemią i zmianami w dydaktyce w semestrze zimowych roku akademickiego 2020/2021:

1. Wykłady odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. Kolokwium zaliczeniowe zostaje zastąpione testem zaliczeniowym online

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)