Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura współczesnych Chin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-KWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesnych Chin
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony kurs "Historia i społeczeństwo Chin" z programu I roku kulturoznawstwa sp. Kultura Dalekiego Wschodu

Całkowity nakład pracy studenta:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie pracy zaliczeniowej) [1,5 ECTS]

• 15 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,5 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_W06: posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk kulturowych i artystycznych – z historii kultury i sztuki, od jej początków po czasy współczesne


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U09: rozumie i interpretuje zjawiska i symbole współczesnej kultury Chin

K_U11: potrafi określić i scharakteryzować style i epoki artystyczne w procesie historycznokulturowym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

K_K05: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

K_K08: docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K11: zna wartość i znaczenie kultury i sztuki dla kształtowania się wartości etycznych i relacji społecznych

K_W14: posiada wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej

Metody dydaktyczne:

–wykład informacyjny

-wykład konwersatoryjny

-opis

-pogadanka

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- tekst programowany
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturą i sztuką współczesnych Chin oraz ich wyróżnikami. Efektem kształcenia będzie orientacja w najważniejszych trendach literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych w Chinach i w Hongkongu.

Na każde zajęcia studenci będą opracowywali teksty literackie, krytyczne, kulturoznawcze.

Każdy ze studentów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji, przedstawiającej wybrany aspekt współczesnej kultury Chin.

Pełny opis:

Treści programowe obejmują:

1. Ruch Nowej Kultury i Ruch 4 Maja.

2. Osiem sztuk modelowych i sztuka okresu rewolucji kulturalnej, „Nixon w Chinach” (opera polityczna Johna Adamsa).

3. Teatr mówiony huaju - historia. Główne nurty w teatrze chińskim, teatr w służbie propagandy, absurd i groteska w teatrze po 1978, polskie tłumaczenia dramatów, kondycja teatru w Chinach, mały teatr (xiao juchang).

Twórcy – Gao Xingjian, Lao She, Tian Han, Meng Jinghui, Mou Sen, Lin Zhaohua etc.

4. Życie i twórczość Ai Weiweia

5. Chiński popart, polityczny popart, pop awangarda w chińskiej sztuce.

Twórcy m. in. Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Hu Yongkai, Wang Guanyi etc.

Współczesne malarstwo chińskie i sztuki plastyczne – malarstwo polityczne i rewolucyjne, kanony sztuki chińskiej, plakat propagandowy, malarstwo rozliczeniowe i malarstwo współczesne.

6. Performance, multimedia, fotografia – głośne akcje performatywne, fotografie Lin Bolina i.in.

7. Kino chińskie – początki kina chińskiego, kino w służbie rewolucji, generacje twórców filmowych, obecność kina chińskiego, tajwańskiego, hongkońskiego na najważniejszych festiwalach filmowych, główni twórcy, główne kierunki w sztuce filmowej. Projekcja filmu.

8. "Elegia o rzece" i jej znaczenie

9. Obecność kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach – tłumaczenia literackie, obecność sztuki chińskiej w muzeach i galeriach; akcje promocyjne, działalność kulturalna ambasad, stowarzyszeń etc.

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Literatura:

Gao Xingjian - Ucieczka - tł. z fr. Tomasz Łubieński. Dialog 1994 nr 12 s. 68-90.

Helman, Alicja – Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhang Yimou – słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Kasarełło, Lidia – Chińska kultura symboliczna – Dialog, Warszawa 2011

Lao She - Herbaciarnia : Sztuka w trzech aktach; przełoż. Jerzy Abkowicz i Joanna Dąbrowska, [w:] Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 1985/3 s. 41-78

Liao, Yiwu – Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011 (lub inne)

Mitter, Rana – Gorzka Rewolucja, Zmagania Chin z nowoczesnym światem. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008

Szmyt. Monika - Współczesna sztuka chińska -NOMOS, Kraków 2007

Su Tong - Żony i konkubiny - [w:] Kasarełło Lidia [red.] - Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich - Dialog, Warszawa 2005

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Sztuka Chin - Wasilewska, Joanna [red.], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009

Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Wyd. Kirin, 2015

a także teksty literackie (nowele, krótkie dramaty, poezja, teksty filmoznawcze) przygotowywane w zależności od tematu zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach zdalnych;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- pisemna praca zaliczeniowa lub/i zaliczenie ustne

K_W06, K_U09, K_U11, K_K05, K_K08, K_K11. K_W14

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturą i sztuką współczesnych Chin oraz ich wyróżnikami. Efektem kształcenia będzie orientacja w najważniejszych trendach literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych w Chinach i w Hongkongu.

Na każde zajęcia studenci będą opracowywali teksty literackie, krytyczne, kulturoznawcze.

Każdy ze studentów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji, przedstawiającej wybrany aspekt współczesnej kultury Chin.

Pełny opis:

Treści programowe obejmują:

1. Ruch Nowej Kultury i Ruch 4 Maja.

2. Osiem sztuk modelowych i sztuka okresu rewolucji kulturalnej, „Nixon w Chinach” (opera polityczna Johna Adamsa).

3. Teatr mówiony huaju - historia. Główne nurty w teatrze chińskim, teatr w służbie propagandy, absurd i groteska w teatrze po 1978, polskie tłumaczenia dramatów, kondycja teatru w Chinach, mały teatr (xiao juchang).

Twórcy – Gao Xingjian, Lao She, Tian Han, Meng Jinghui, Mou Sen, Lin Zhaohua etc.

4. Życie i twórczość Ai Weiweia

5. Chiński popart, polityczny popart, pop awangarda w chińskiej sztuce.

Twórcy m. in. Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Hu Yongkai, Wang Guanyi etc.

Współczesne malarstwo chińskie i sztuki plastyczne – malarstwo polityczne i rewolucyjne, kanony sztuki chińskiej, plakat propagandowy, malarstwo rozliczeniowe i malarstwo współczesne.

6. Performance, multimedia, fotografia – głośne akcje performatywne, fotografie Lin Bolina i.in.

7. Kino chińskie – początki kina chińskiego, kino w służbie rewolucji, generacje twórców filmowych, obecność kina chińskiego, tajwańskiego, hongkońskiego na najważniejszych festiwalach filmowych, główni twórcy, główne kierunki w sztuce filmowej. Projekcja filmu.

8. "Elegia o rzece" i jej znaczenie

9. Obecność kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach – tłumaczenia literackie, obecność sztuki chińskiej w muzeach i galeriach; akcje promocyjne, działalność kulturalna ambasad, stowarzyszeń etc.

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Literatura:

Gao Xingjian - Ucieczka - tł. z fr. Tomasz Łubieński. Dialog 1994 nr 12 s. 68-90.

Helman, Alicja – Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhang Yimou – słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Kasarełło, Lidia – Chińska kultura symboliczna – Dialog, Warszawa 2011

Lao She - Herbaciarnia : Sztuka w trzech aktach; przełoż. Jerzy Abkowicz i Joanna Dąbrowska, [w:] Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 1985/3 s. 41-78

Liao, Yiwu – Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011 (lub inne)

Mitter, Rana – Gorzka Rewolucja, Zmagania Chin z nowoczesnym światem. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008

Szmyt. Monika - Współczesna sztuka chińska -NOMOS, Kraków 2007

Su Tong - Żony i konkubiny - [w:] Kasarełło Lidia [red.] - Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich - Dialog, Warszawa 2005

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Sztuka Chin - Wasilewska, Joanna [red.], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009

Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Wyd. Kirin, 2015

a także teksty literackie (nowele, krótkie dramaty, poezja, teksty filmoznawcze) przygotowywane w zależności od tematu zajęć

Uwagi:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach zdalnych;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- pisemna praca zaliczeniowa lub/i zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturą i sztuką współczesnych Chin oraz ich wyróżnikami. Efektem kształcenia będzie orientacja w najważniejszych trendach literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych w Chinach i w Hongkongu.

Na każde zajęcia studenci będą opracowywali teksty literackie, krytyczne, kulturoznawcze.

Każdy ze studentów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji, przedstawiającej wybrany aspekt współczesnej kultury Chin.

Pełny opis:

Treści programowe obejmują:

1. Ruch Nowej Kultury i Ruch 4 Maja.

2. Osiem sztuk modelowych i sztuka okresu rewolucji kulturalnej, „Nixon w Chinach” (opera polityczna Johna Adamsa).

3. Teatr mówiony huaju - historia. Główne nurty w teatrze chińskim, teatr w służbie propagandy, absurd i groteska w teatrze po 1978, polskie tłumaczenia dramatów, kondycja teatru w Chinach, mały teatr (xiao juchang).

Twórcy – Gao Xingjian, Lao She, Tian Han, Meng Jinghui, Mou Sen, Lin Zhaohua etc.

4. Życie i twórczość Ai Weiweia

5. Chiński popart, polityczny popart, pop awangarda w chińskiej sztuce.

Twórcy m. in. Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Hu Yongkai, Wang Guanyi etc.

Współczesne malarstwo chińskie i sztuki plastyczne – malarstwo polityczne i rewolucyjne, kanony sztuki chińskiej, plakat propagandowy, malarstwo rozliczeniowe i malarstwo współczesne.

6. Performance, multimedia, fotografia – głośne akcje performatywne, fotografie Lin Bolina i.in.

7. Kino chińskie – początki kina chińskiego, kino w służbie rewolucji, generacje twórców filmowych, obecność kina chińskiego, tajwańskiego, hongkońskiego na najważniejszych festiwalach filmowych, główni twórcy, główne kierunki w sztuce filmowej. Projekcja filmu.

8. "Elegia o rzece" i jej znaczenie

9. Obecność kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach – tłumaczenia literackie, obecność sztuki chińskiej w muzeach i galeriach; akcje promocyjne, działalność kulturalna ambasad, stowarzyszeń etc.

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Literatura:

Gao Xingjian - Ucieczka - tł. z fr. Tomasz Łubieński. Dialog 1994 nr 12 s. 68-90.

Helman, Alicja – Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhang Yimou – słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Kasarełło, Lidia – Chińska kultura symboliczna – Dialog, Warszawa 2011

Lao She - Herbaciarnia : Sztuka w trzech aktach; przełoż. Jerzy Abkowicz i Joanna Dąbrowska, [w:] Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 1985/3 s. 41-78

Liao, Yiwu – Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011 (lub inne)

Mitter, Rana – Gorzka Rewolucja, Zmagania Chin z nowoczesnym światem. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008

Szmyt. Monika - Współczesna sztuka chińska -NOMOS, Kraków 2007

Su Tong - Żony i konkubiny - [w:] Kasarełło Lidia [red.] - Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich - Dialog, Warszawa 2005

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Sztuka Chin - Wasilewska, Joanna [red.], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009

Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Wyd. Kirin, 2015

a także teksty literackie (nowele, krótkie dramaty, poezja, teksty filmoznawcze) przygotowywane w zależności od tematu zajęć

Uwagi:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach zdalnych;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- pisemna praca zaliczeniowa lub/i zaliczenie ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z kulturą i sztuką współczesnych Chin oraz ich wyróżnikami. Efektem kształcenia będzie orientacja w najważniejszych trendach literackich, muzycznych, teatralnych, filmowych i plastycznych w Chinach i w Hongkongu.

Na każde zajęcia studenci będą opracowywali teksty literackie, krytyczne, kulturoznawcze.

Każdy ze studentów będzie zobowiązany do przygotowania krótkiej prezentacji, przedstawiającej wybrany aspekt współczesnej kultury Chin.

Pełny opis:

Treści programowe obejmują:

1. Ruch Nowej Kultury i Ruch 4 Maja.

2. Osiem sztuk modelowych i sztuka okresu rewolucji kulturalnej, „Nixon w Chinach” (opera polityczna Johna Adamsa).

3. Teatr mówiony huaju - historia. Główne nurty w teatrze chińskim, teatr w służbie propagandy, absurd i groteska w teatrze po 1978, polskie tłumaczenia dramatów, kondycja teatru w Chinach, mały teatr (xiao juchang).

Twórcy – Gao Xingjian, Lao She, Tian Han, Meng Jinghui, Mou Sen, Lin Zhaohua etc.

4. Życie i twórczość Ai Weiweia

5. Chiński popart, polityczny popart, pop awangarda w chińskiej sztuce.

Twórcy m. in. Yue Minjun, Zhang Xiaogang, Hu Yongkai, Wang Guanyi etc.

Współczesne malarstwo chińskie i sztuki plastyczne – malarstwo polityczne i rewolucyjne, kanony sztuki chińskiej, plakat propagandowy, malarstwo rozliczeniowe i malarstwo współczesne.

6. Performance, multimedia, fotografia – głośne akcje performatywne, fotografie Lin Bolina i.in.

7. Kino chińskie – początki kina chińskiego, kino w służbie rewolucji, generacje twórców filmowych, obecność kina chińskiego, tajwańskiego, hongkońskiego na najważniejszych festiwalach filmowych, główni twórcy, główne kierunki w sztuce filmowej. Projekcja filmu.

8. "Elegia o rzece" i jej znaczenie

9. Obecność kultury chińskiej w Polsce i polskiej w Chinach – tłumaczenia literackie, obecność sztuki chińskiej w muzeach i galeriach; akcje promocyjne, działalność kulturalna ambasad, stowarzyszeń etc.

W przypadku konieczności przeprowadzania zajęć zdalnych, będą one prowadzone na platformie MsTeams w czasie rzeczywistym.

Literatura:

Gao Xingjian - Ucieczka - tł. z fr. Tomasz Łubieński. Dialog 1994 nr 12 s. 68-90.

Helman, Alicja – Odcienie czerwieni. Twórczość filmowa Zhang Yimou – słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

Kasarełło, Lidia – Chińska kultura symboliczna – Dialog, Warszawa 2011

Lao She - Herbaciarnia : Sztuka w trzech aktach; przełoż. Jerzy Abkowicz i Joanna Dąbrowska, [w:] Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich 1985/3 s. 41-78

Liao, Yiwu – Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy nizin społecznych – Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011 (lub inne)

Mitter, Rana – Gorzka Rewolucja, Zmagania Chin z nowoczesnym światem. – Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 2008

Szmyt. Monika - Współczesna sztuka chińska -NOMOS, Kraków 2007

Su Tong - Żony i konkubiny - [w:] Kasarełło Lidia [red.] - Węzły duszy. Chrestomatia współczesnych opowiadań chińskich - Dialog, Warszawa 2005

Krytyka polityczna nr 29 - Chiny blisko (wybór artykułów)

Sztuka Chin - Wasilewska, Joanna [red.], Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009

Magdalena Furmanik-Kowalska, Uwikłane w kulturę. O twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich, Wyd. Kirin, 2015

a także teksty literackie (nowele, krótkie dramaty, poezja, teksty filmoznawcze) przygotowywane w zależności od tematu zajęć

Uwagi:

Na ocenę końcową zaliczenia składają się:

- obecność i aktywność na zajęciach zdalnych;

- cotygodniowe przygotowanie do zajęć;

- pisemna praca zaliczeniowa lub/i zaliczenie ustne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)