Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Orient w kulturze i literaturze europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL2Z-OKLE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Orient w kulturze i literaturze europejskiej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 21 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 3 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 75 godzin pracy, z tego:

1,5 punktów ECTS za udział w zajęciach (30 godzin pracy) i za konsultacje z osoba prowadzącą,

1,5 punktów ECTS za prace własną: przygotowanie się do zajęć (samodzielna lektura).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka posiada podstawową wiedzę na temat najważniejszych zjawisk kulturowych, literackich, od jej początków po czasy współczesne (K_W06), ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i literatury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie historycznoliterackim i kulturowym (K_W09).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka samodzielnie zdobywa wiedzę związana z kulturą i literaturą (jej historia i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzysta ze wskazówek opiekuna naukowego (K_U03), potrafi określić i scharakteryzować motywy literackie, style i epoki literackie i artystyczne w procesie historycznokulturowym (K_U11),

umie wskazać i opisać dzieła literackie najbardziej reprezentatywne dla kolejnych epok historycznokulturowych, zna konteksty filozoficzne (K_U12).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01), ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata (K_K05), ma także świadomość rangi i znaczenia literatury (arcydzieł literackich) w kulturze polskiej i światowej (K_K14).

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, pogadanka, zadania do wykonania, elementy dyskusji w grupie stworzonej za pomocą platformy Microsoft Teams i Moodle

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- tekst programowany

Metody dydaktyczne poszukujące:

- panelowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- malarstwo

- moda, codzienność

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

Pełny opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- malarstwo

- moda, codzienność

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

- impresjonizm,

- japonizm (teatr, malarstwo, moda)

- Pieśń triumfującej miłości, T. Miciński i I. Turgirniew

- poezje A. Rimbaud

- gatunki literackie (kasyda, ghazal, pantum malajskie, ruba’i, haiku)

- oddźwięki filozofii indyjskiej w literaturze

Literatura:

Literatura przedmiotu

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, przeł. Tomasz Jastrun, Warszawa 1997.

G.G. Byron, Giaur, przekł. A. Mickiewicz, Warszawa 2003.

Goethe, Dywan Zachodu i Wschodu, przeł. A. Milska, Warszawa 1963

A. Kuprin, Banzaj i inne arcyzabawne humoreski, tłum. J. Mondschein, Kraków 1911

P. Loti, Nowele i szkice, przeł., W. Zyndram-Kościałkowska, Warszawa b.d. || Pani Chryzantema, przeł. K. Bukowski, Lublin 1923.

Japońskie bajki, oprac. L. Sterniklar, Kołomyja 1904.

Monteskiusz, Listy perskie, przeł. T. Boy Żeleński, Warszawa 1879.

G. de Nerval, Podróż na Wschód, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 1967

A. Rimbaud, Poezje, przeł.A. Ważyk, Warszawa 1956.

E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005.

I. Turgieniew, Opowiadania, przeł. L. Podhorski - Okołow, Warszawa 1949 (wybór).

Voltaire, Powiastki filozoficzne, przekł. T. Boy - Żeleński, Warszawa 2014 (wybór).

Literatura podmiotu (fakultatywna):

1.Obrzędowość rodzinna w Japonii, Wrocław 2012

2.M. Składankowa, Ghazal, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969, z. 2 oraz 1973, z. 1

3..M. Składankowa, Rubajat albo ruba’i, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1970, z. 1.

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, pod red. A. Wosińskiej, Toruń 2011.

4.A. Żuławska-Umeda, Od tłumacza. W: Haiku. Za japońskiego przeł. A. Żuławska-Umeda, Wrocław 1983.

5.J. Danecki, Poezja arabska. Wiek VI-XIII. Wrocław 1997.

6.P. Michałowski, Polskie imitacje haiku, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

7.Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. B. Mazan, Łódź 2008.

8.T. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

9.J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich. W: Wschód w literaturze polskiej. Pod red. J. Reychmana, Wrocław 1970.

10.A. Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1970.

11.B. Łakomska, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku, Warszawa 2008.

12.J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

13.Orient i orientalizm w sztuce, Warszawa 1986.

14. Japonia, "Litteraria Copernicana" 2014

15.J. Tuczyński, Indianizm w literaturze polskiej, Warszawa 1981

16. E. Kuźma, Mit Orientu, Warszawa 1990

17. E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005.

18. Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, pod red. M. Szatkowskiego, M. Kubarek, A. Bednarczyka, Toruń 2016.

19. Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacyjne. Red. J. Danecki, A. Flis, Kraków 2005.

20.W. Wiebke, Historia literatury arabskiej. Z jęz. niemieckiego tłum. A. Gazda, red. nauk. M. M. Dziekan, War-szawa 2008.

21.M. Melanowicz, Literatura japońska. Od połowy VI do połowy XIX wieku, t. 2, Warszawa 1984.

22.Orient w kulturze polskiej, Warszawa 2000.

23.F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.

24. A. Kluczewska - Wójck, Japonia w kulturze i sztuce polskiej, Warszawa - Toruń 2016.

25.Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002.

26.Słownik literatury Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 2002.

27.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach prowadzonych stacjonarnie lub w razie konieczności zdalnie (uczestnictwo w dyskusji, przygotowanie do zajęć - lektura przesłanych za pomocą platformy Moodle - materiałów), pisemna praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- moda romantyczna

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

Pełny opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- malarstwo

- moda, codzienność

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

- impresjonizm,

- japonizm (teatr, malarstwo, moda)

- Pieśń triumfującej miłości, T. Miciński i I. Turgirniew

- poezje A. Rimbaud

- gatunki literackie (kasyda, ghazal, pantum malajskie, ruba’i, haiku)

- oddźwięki filozofii indyjskiej w literaturze

Literatura:

Literatura przedmiotu

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, przeł. Tomasz Jastrun, Warszawa 1997.

G.G. Byron, Giaur, przekł. A. Mickiewicz, Warszawa 2003.

Goethe, Dywan Zachodu i Wschodu, przeł. A. Milska, Warszawa 1963

A. Kuprin, Banzaj i inne arcyzabawne humoreski, tłum. J. Mondschein, Kraków 1911

P. Loti, Nowele i szkice, przeł., W. Zyndram-Kościałkowska, Warszawa b.d. || Pani Chryzantema, przeł. K. Bukowski, Lublin 1923.

Japońskie bajki, oprac. L. Sterniklar, Kołomyja 1904.

Monteskiusz, Listy perskie, przeł. T. Boy Żeleński, Warszawa 1879.

G. de Nerval, Podróż na Wschód, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 1967

A. Rimbaud, Poezje, przeł.A. Ważyk, Warszawa 1956.

E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005.

I. Turgieniew, Opowiadania, przeł. L. Podhorski - Okołow, Warszawa 1949 (wybór).

Voltaire, Powiastki filozoficzne, przekł. T. Boy - Żeleński, Warszawa 2014 (wybór).

Literatura podmiotu (fakultatywna):

1.Obrzędowość rodzinna w Japonii, Wrocław 2012

2.M. Składankowa, Ghazal, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969, z. 2 oraz 1973, z. 1

3..M. Składankowa, Rubajat albo ruba’i, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1970, z. 1.

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, pod red. A. Wosińskiej, Toruń 2011.

4.A. Żuławska-Umeda, Od tłumacza. W: Haiku. Za japońskiego przeł. A. Żuławska-Umeda, Wrocław 1983.

5.J. Danecki, Poezja arabska. Wiek VI-XIII. Wrocław 1997.

6.P. Michałowski, Polskie imitacje haiku, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

7.Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. B. Mazan, Łódź 2008.

8.T. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

9.J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich. W: Wschód w literaturze polskiej. Pod red. J. Reychmana, Wrocław 1970.

10.A. Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1970.

11.B. Łakomska, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku, Warszawa 2008.

12.J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

13.Orient i orientalizm w sztuce, Warszawa 1986.

14. Japonia, "Litteraria Copernicana" 2014

15.J. Tuczyński, Indianizm w literaturze polskiej, Warszawa 1981

16. E. Kuźma, Mit Orientu, Warszawa 1990

17. E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005.

18. Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, pod red. M. Szatkowskiego, M. Kubarek, A. Bednarczyka, Toruń 2016.

19. Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacyjne. Red. J. Danecki, A. Flis, Kraków 2005.

20.W. Wiebke, Historia literatury arabskiej. Z jęz. niemieckiego tłum. A. Gazda, red. nauk. M. M. Dziekan, War-szawa 2008.

21.M. Melanowicz, Literatura japońska. Od połowy VI do połowy XIX wieku, t. 2, Warszawa 1984.

22.Orient w kulturze polskiej, Warszawa 2000.

23.F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.

24. A. Kluczewska - Wójck, Japonia w kulturze i sztuce polskiej, Warszawa - Toruń 2016.

25.Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002.

26.Słownik literatury Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 2002.

27.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- moda romantyczna

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

Pełny opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- malarstwo

- moda, codzienność

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

- impresjonizm,

- japonizm (teatr, malarstwo, moda)

- Pieśń triumfującej miłości, T. Miciński i I. Turgirniew

- poezje A. Rimbaud

- gatunki literackie (kasyda, ghazal, pantum malajskie, ruba’i, haiku)

- oddźwięki filozofii indyjskiej w literaturze

Literatura:

Literatura przedmiotu

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, przeł. Tomasz Jastrun, Warszawa 1997.

G.G. Byron, Giaur, przekł. A. Mickiewicz, Warszawa 2003.

Goethe, Dywan Zachodu i Wschodu, przeł. A. Milska, Warszawa 1963

A. Kuprin, Banzaj i inne arcyzabawne humoreski, tłum. J. Mondschein, Kraków 1911

P. Loti, Nowele i szkice, przeł., W. Zyndram-Kościałkowska, Warszawa b.d. || Pani Chryzantema, przeł. K. Bukowski, Lublin 1923.

Japońskie bajki, oprac. L. Sterniklar, Kołomyja 1904.

Monteskiusz, Listy perskie, przeł. T. Boy Żeleński, Warszawa 1879.

G. de Nerval, Podróż na Wschód, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 1967

A. Rimbaud, Poezje, przeł.A. Ważyk, Warszawa 1956.

E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005.

I. Turgieniew, Opowiadania, przeł. L. Podhorski - Okołow, Warszawa 1949 (wybór).

Voltaire, Powiastki filozoficzne, przekł. T. Boy - Żeleński, Warszawa 2014 (wybór).

Literatura podmiotu (fakultatywna):

1.Obrzędowość rodzinna w Japonii, Wrocław 2012

2.M. Składankowa, Ghazal, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969, z. 2 oraz 1973, z. 1

3..M. Składankowa, Rubajat albo ruba’i, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1970, z. 1.

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, pod red. A. Wosińskiej, Toruń 2011.

4.A. Żuławska-Umeda, Od tłumacza. W: Haiku. Za japońskiego przeł. A. Żuławska-Umeda, Wrocław 1983.

5.J. Danecki, Poezja arabska. Wiek VI-XIII. Wrocław 1997.

6.P. Michałowski, Polskie imitacje haiku, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

7.Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. B. Mazan, Łódź 2008.

8.T. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

9.J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich. W: Wschód w literaturze polskiej. Pod red. J. Reychmana, Wrocław 1970.

10.A. Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1970.

11.B. Łakomska, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku, Warszawa 2008.

12.J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

13.Orient i orientalizm w sztuce, Warszawa 1986.

14. Japonia, "Litteraria Copernicana" 2014

15.J. Tuczyński, Indianizm w literaturze polskiej, Warszawa 1981

16. E. Kuźma, Mit Orientu, Warszawa 1990

17. E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005.

18. Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, pod red. M. Szatkowskiego, M. Kubarek, A. Bednarczyka, Toruń 2016.

19. Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacyjne. Red. J. Danecki, A. Flis, Kraków 2005.

20.W. Wiebke, Historia literatury arabskiej. Z jęz. niemieckiego tłum. A. Gazda, red. nauk. M. M. Dziekan, War-szawa 2008.

21.M. Melanowicz, Literatura japońska. Od połowy VI do połowy XIX wieku, t. 2, Warszawa 1984.

22.Orient w kulturze polskiej, Warszawa 2000.

23.F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.

24. A. Kluczewska - Wójck, Japonia w kulturze i sztuce polskiej, Warszawa - Toruń 2016.

25.Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002.

26.Słownik literatury Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 2002.

27.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Hanna Ratuszna
Prowadzący grup: Hanna Ratuszna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- moda romantyczna

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

Pełny opis:

1.Zajęcia organizacyjne (prezentacja problematyki zajęć, uzgodnienie terminów i składów zespołów przygotowujących prezentacje i referaty

2. Orient i orientalizm, próba definicji

- mit Orientu (E. Kuźma, Said)

3. Orient w kulturze i literaturze do XVII wieku

- Orient w kulturze i literaturze średniowiecza, renesansu i baroku

- „Listy perskie”, Monteskiusz

- Powiastki, Wolter

4. Literatura późnego oświecenia i romantyzmu wobec Orientu:

- malarstwo

- moda, codzienność

- podróże romantyków

- architektura i sztuka ogrodów

- Dywan Wschodu i Zachodu, Goethe

- Giaur, Byron

- Kwiaty zła, Baudelaire

5. Orient w kulturze i literaturze modernizmu

- impresjonizm,

- japonizm (teatr, malarstwo, moda)

- Pieśń triumfującej miłości, T. Miciński i I. Turgirniew

- poezje A. Rimbaud

- gatunki literackie (kasyda, ghazal, pantum malajskie, ruba’i, haiku)

- oddźwięki filozofii indyjskiej w literaturze

Literatura:

Literatura przedmiotu

Ch. Baudelaire, Kwiaty zła, przeł. Tomasz Jastrun, Warszawa 1997.

G.G. Byron, Giaur, przekł. A. Mickiewicz, Warszawa 2003.

Goethe, Dywan Zachodu i Wschodu, przeł. A. Milska, Warszawa 1963

A. Kuprin, Banzaj i inne arcyzabawne humoreski, tłum. J. Mondschein, Kraków 1911

P. Loti, Nowele i szkice, przeł., W. Zyndram-Kościałkowska, Warszawa b.d. || Pani Chryzantema, przeł. K. Bukowski, Lublin 1923.

Japońskie bajki, oprac. L. Sterniklar, Kołomyja 1904.

Monteskiusz, Listy perskie, przeł. T. Boy Żeleński, Warszawa 1879.

G. de Nerval, Podróż na Wschód, przeł. M. Czerwiński, Warszawa 1967

A. Rimbaud, Poezje, przeł.A. Ważyk, Warszawa 1956.

E. Said, Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005.

I. Turgieniew, Opowiadania, przeł. L. Podhorski - Okołow, Warszawa 1949 (wybór).

Voltaire, Powiastki filozoficzne, przekł. T. Boy - Żeleński, Warszawa 2014 (wybór).

Literatura podmiotu (fakultatywna):

1.Obrzędowość rodzinna w Japonii, Wrocław 2012

2.M. Składankowa, Ghazal, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1969, z. 2 oraz 1973, z. 1

3..M. Składankowa, Rubajat albo ruba’i, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 1970, z. 1.

Inspirująca i inspirowana. Popkultura japońska, pod red. A. Wosińskiej, Toruń 2011.

4.A. Żuławska-Umeda, Od tłumacza. W: Haiku. Za japońskiego przeł. A. Żuławska-Umeda, Wrocław 1983.

5.J. Danecki, Poezja arabska. Wiek VI-XIII. Wrocław 1997.

6.P. Michałowski, Polskie imitacje haiku, „Teksty Drugie” 1995, nr 2.

7.Bez antypodów? Zbliżenia i konfrontacje kultur, pod red. B. Mazan, Łódź 2008.

8.T. Todorov, Ludzie-opowieści. Przeł. R. Zimand, „Pamiętnik Literacki” 1973, z. 1.

9.J. Rudnicka, „Tysiąc nocy i jedna” w twórczości pisarzy polskich. W: Wschód w literaturze polskiej. Pod red. J. Reychmana, Wrocław 1970.

10.A. Jakimowicz, Zachód a sztuka Wschodu, Warszawa 1970.

11.B. Łakomska, Miłośnicy „chińskości” w dawnej Polsce. Od XVII do początków XIX wieku, Warszawa 2008.

12.J. Bogdanowski, Polskie ogrody ozdobne, Warszawa 2000.

13.Orient i orientalizm w sztuce, Warszawa 1986.

14. Japonia, "Litteraria Copernicana" 2014

15.J. Tuczyński, Indianizm w literaturze polskiej, Warszawa 1981

16. E. Kuźma, Mit Orientu, Warszawa 1990

17. E. Said, Orientalizm, Warszawa 2005.

18. Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu źródeł i inspiracji, pod red. M. Szatkowskiego, M. Kubarek, A. Bednarczyka, Toruń 2016.

19. Wartości Wschodu i Zachodu. Spotkania cywilizacyjne. Red. J. Danecki, A. Flis, Kraków 2005.

20.W. Wiebke, Historia literatury arabskiej. Z jęz. niemieckiego tłum. A. Gazda, red. nauk. M. M. Dziekan, War-szawa 2008.

21.M. Melanowicz, Literatura japońska. Od połowy VI do połowy XIX wieku, t. 2, Warszawa 1984.

22.Orient w kulturze polskiej, Warszawa 2000.

23.F. Boucher, Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.

24. A. Kluczewska - Wójck, Japonia w kulturze i sztuce polskiej, Warszawa - Toruń 2016.

25.Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 2002.

26.Słownik literatury Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 2002.

27.Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz i A. Kowalczykowa, Wrocław 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)