Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język chiński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3L-JC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język chiński
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: chiński
Wymagania wstępne:

Znajomość języka chińskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

9 punktów ECTS*:

• 90 godzin = ćwiczenia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [3,5 ECTS]

• 130 godzin = praca własna (zapoznawanie się z materiałem zajęć, utrwalanie poznanego materiału, przygotowanie do testów) [5,2 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,3 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07: zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do


komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk


pokrewnych, w języku polskim i obcym


K_U10: ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego (j. japońskiego lub j. chińskiego), właściwych dla studiowanego kierunku studiów


K_U13: posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02: potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role


K_K09: rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci poszerzają swoją wiedzę na temat języka chińskiego. Ćwiczą pismo chińskie (wariant uproszczony), tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach. Wprowadzane są chińskie frazeologizmy oraz elementy języka klasycznego. Student osiąga poziom zaawansowania odpowiadający HSK 5 lub wyżej.

Pełny opis:

ektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

– kurs podstawowy

– pismo

– odsłuch

– zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

– nauka pisma

– konwersacje

– lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Shen Jianhua 2003. A Course in Chinese Colloquial Idioms. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.

Deng Shouxin (red.) 2016. A Course in Contemporary Chinese. Textbook. Vol 4. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Materiały przygotowane przez wykładowcę.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia semestru:

1. obecność na zajęciach*

2. przygotowanie i aktywność na zajęciach

3. uzyskanie oceny pozytywnej (przynajmniej 61%) z testów cząstkowych i końcowych**.

I semestr zakończony jest zaliczeniem semestralnym w formie pisemnego testu leksykalno-gramatycznego.

Egzamin końcowy składa się z dwóch części: pisemnej (test leksykalno-gramatyczny) oraz ustnej (rozmowa z komisją egzaminacyjną). Aby przystąpić do etapu ustnego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku z testu pisemnego. Ocena końcowa jest średnią wyników z obu części egzaminu.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia testów w trakcie bezpośredniego spotkania ze studentami, zaliczenia przeprowadzone zostaną drogą elektroniczną.

Bardzo dobry 93-100%

Dobry plus 85-92%

Dobry 77-84%

Dostateczny plus 69-76 %

Dostateczny 61-68%

Niedostateczny 0-60%

*Student ma prawo do 4 h nieobecności nieusprawiedliwionej. Przekroczenie limitu skutkuje obniżeniem oceny końcowej.

**Wszystkie kolokwia można poprawiać tylko jeden raz. W przypadku nieobecności student otrzymuje ocenę niedostateczną (chyba, że w ciągu tygodnia od przeprowadzonego zaliczenia przedstawi zwolnienie lekarskie – wtedy termin poprawkowy traktowany jest jako pierwszy termin).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Aleksandra Brzostek-Przybyszewska, Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie, ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student osiąga poziom zaawansowania HSK 5.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

kurs podstawowych

pismo

odsłuch

zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

nauka pisma

konwersacje

lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Kuo-Yun Ting , Mu-Ling Hu, Shu-Mei Chen 2016. A Course in Contemporary Chinese. Level 4. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Mu-rong He, Yun-Lin Hung, Chiao-Ju Teng 2018. A Course in Contemporary Chinese. Level 5. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Shen Jianhua 2003. A Course in Chinese Colloquial Idioms. Beijing Language and University Press.

Li Shaoqi (red.) 2012, Boya Chinese Quasi-Intermediate vol. I, Peking University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Michalina Koniuk, Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie, ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student osiąga poziom zaawansowania HSK 5.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

kurs podstawowych

pismo

odsłuch

zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

nauka pisma

konwersacje

lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Kuo-Yun Ting , Mu-Ling Hu, Shu-Mei Chen 2016. A Course in Contemporary Chinese. Level 4. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Mu-rong He, Yun-Lin Hung, Chiao-Ju Teng 2018. A Course in Contemporary Chinese. Level 5. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Shen Jianhua 2003. A Course in Chinese Colloquial Idioms. Beijing Language and University Press.

Li Shaoqi (red.) 2012, Boya Chinese Quasi-Intermediate vol. I, Peking University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Maciej Szatkowski
Prowadzący grup: Jiawen Lin, Maciej Szatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia prowadzone są w formie zdalnej.

Podczas zajęć studenci poznają pismo chińskie, ćwiczą tonalność i wymowę, uczą się gramatyki i wykorzystują zdobytą wiedzę w praktycznych konwersacjach.

Student osiąga poziom zaawansowania HSK 5.

Pełny opis:

Lektorat języka chińskiego obejmuje następujące zagadnienia:

kurs podstawowych

pismo

odsłuch

zajęcia gramatyczne (gramatyka praktyczna)

nauka pisma

konwersacje

lektura tekstów i tłumaczenia

Zajęcia prowadzone są przez lektorów polskich i chińskich. W trakcie trwania trzyletniego kursu studenci będą poddawani egzaminom kontrolnym, które mają na celu sprawdzanie poziomu zaawansowania językowego.

Literatura:

Kuo-Yun Ting , Mu-Ling Hu, Shu-Mei Chen 2016. A Course in Contemporary Chinese. Level 4. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Mu-rong He, Yun-Lin Hung, Chiao-Ju Teng 2018. A Course in Contemporary Chinese. Level 5. Mandarin Training Center, National Taiwan Normal University.

Shen Jianhua 2003. A Course in Chinese Colloquial Idioms. Beijing Language and University Press.

Li Shaoqi (red.) 2012, Boya Chinese Quasi-Intermediate vol. I, Peking University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)