Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język japoński w kulturze i biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s1KUL3L-JJKB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język japoński w kulturze i biznesie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty spec. Kultura Dalekiego Wschodu - 32 - kulturoznawstwo s1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: japoński
Całkowity nakład pracy studenta:

3 punktów ECTS*:

• 30 godzin = zajęcia z udziałem prowadzącego (godziny kontaktowe) [1,2 ECTS]

• 40 godzin = praca własna (zadania domowe, prygotowanie do zajęć) [1,4 ECTS]

• 10 godzin = konsultacje z wykładowcą [0,4 ECTS]


* 1 ECTS = 25-30 godzin pracy studenta/słuchacza/uczestnika kursu


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (KW09)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

zna różne techniki komunikacyjne, które może wykorzystywać do komunikowania się ze specjalistami w dziedzinie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych, w języku polskim i obcym (KU07)

ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (K_U10)

posiada umiejętności posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się, jak też do tworzenia graficznych i tekstowych komunikatów (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po zakończeniu zajęć:

potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02)

rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia/ metoda ćwiczeniowa, klasyczna metoda problemowa, referat, projekt, studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z podstawami specjalistycznego języka japońskiego z zakresu kultury i biznesu.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci poznają podstawy specjalistycznego słownictwa i wyrażeń, które są używane w szeroko rozumianym świecie kultury. Umożliwią one studentowi posługiwanie się w szerszym stopniu słownictwem wykorzystywanym szczególnie w kręgach zawodowych związanych z kulturą: mediach, teatrze, pracowniach artystycznych, instytucjach naukowych etc. Dodatkowo student przyswoi słownictwo specjalistyczne i fachowe wyrażenia wykorzystywane w japońskim języku biznesu, pozna znasady japońskiej honoryfikatywności i savoir-vivre’u językowego towarzyszącego spotkaniom biznesowym, co pozwoli studentowi lepiej zrozumieć mentalność Japończyków. Kurs integrujący znajomość języka japońskiego z zakresu kultury i biznesu ma docelowo wzbogacić wiedzę studenta o kompetencje międzykulturowe, które przydadzą się w jego przyszłej pracy zawodowej.

Literatura:

materiały wskazane przez wykładowcę

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana na koniec semestru ustalana jest na podstawie:

– obowiązkowej obecności i aktywności na zajęciach (K_W09, K_U07, K_U10, K_K02)

– wyników zadań domowych (K_U07, K_U10, K_U13)

– wyników na końcowym zaliczeniu pisemnym i/lub ustnym (K_W09, K_U07, K_U07, K_U10, K_K09)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grochowski, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Barbara Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Istnieje możliwość, że ze względu na rozwój sytuacji epidomioligicznej COVID-19 w kraju, Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365).

Pełny opis:

Istnieje możliwość, że Zajęcia w tym cyklu prowadzone będą w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Uwagi:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju (COVID 19) Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie zdania testu zaliczeniowego lub/oraz egzaminu ustnego na koniec semestru letniego dostępnego na platformie MICROSOFT FORMS lub na Microsoft TEAMS (narzędzie aplikacji Microsoft365) aktywnego w czasie wskazanym przez prowadzącego przedmiot. Warunkiem zaliczenia jest:

terminowe podejście do testu zaliczeniowego w czasie wirtualnym określonym odpowiednio wcześniej przez prowadzącego

przy wykorzystaniu linku podanego przez prowadzącego przedmiot, wypełnienie testu zaliczeniowego i uzyskanie progu 70% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Akihiro Tajima, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Istnieje możliwość, że ze względu na rozwój sytuacji epidomioligicznej COVID-19 w kraju, Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365).

Pełny opis:

Istnieje możliwość, że Zajęcia w tym cyklu prowadzone będą w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Uwagi:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju (COVID 19) Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie zdania testu zaliczeniowego lub/oraz egzaminu ustnego na koniec semestru letniego dostępnego na platformie MICROSOFT FORMS lub na Microsoft TEAMS (narzędzie aplikacji Microsoft365) aktywnego w czasie wskazanym przez prowadzącego przedmiot. Warunkiem zaliczenia jest:

terminowe podejście do testu zaliczeniowego w czasie wirtualnym określonym odpowiednio wcześniej przez prowadzącego

przy wykorzystaniu linku podanego przez prowadzącego przedmiot, wypełnienie testu zaliczeniowego i uzyskanie progu 70% prawidłowych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Akihiro Tajima, Barbara Zaremba
Prowadzący grup: Akihiro Tajima
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Istnieje możliwość, że ze względu na rozwój sytuacji epidomioligicznej COVID-19 w kraju, Zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej przy użyciu platformy e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365).

Pełny opis:

Istnieje możliwość, że Zajęcia w tym cyklu prowadzone będą w formie zdalnej na platformie e-learningowej Microsoft teams (będącej narzędziem Microsoft365) zachowują w stosunku do zajęć stacjonarnych ten sam zakres tematyczny opisany w Podstawowych informacjach o przedmiocie

Uwagi:

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju (COVID 19) Zaliczenie przedmiotu odbywać się będzie na podstawie zdania testu zaliczeniowego lub/oraz egzaminu ustnego na koniec semestru letniego dostępnego na platformie MICROSOFT FORMS lub na Microsoft TEAMS (narzędzie aplikacji Microsoft365) aktywnego w czasie wskazanym przez prowadzącego przedmiot. Warunkiem zaliczenia jest:

terminowe podejście do testu zaliczeniowego w czasie wirtualnym określonym odpowiednio wcześniej przez prowadzącego

przy wykorzystaniu linku podanego przez prowadzącego przedmiot, wypełnienie testu zaliczeniowego i uzyskanie progu 70% prawidłowych odpowiedzi

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)