Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Folklor tradycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-FT-FO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Folklor tradycyjny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1760
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

85 godzin, w tym:

- 30 godzin - udział w zajęciach (1 p. ECTS)

- 30 godzin - przygotowanie do zajęć - czytanie zadanych lektur (1 p. ECTS)

- 25 godzin - przygotowanie pracy zaliczeniowej (1 p. ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice folklorystyki jako dyscypliny

kulturoznawstwa [K_W01].

2. Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie folklorystyki, zna zaawansowaną terminologię dyscypliny oraz relacje, jakie zachodzą między folklorystyką a filologią polską i kulturoznawstwem [K_W04, K_W14].

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. Student wyszukuje, analizuje i ocenia informacje z pisanych, mówionych oraz elektronicznych źródeł folkloru [K_U01].

2. Student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury wykorzystujących folklor [K_U07].


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. Student rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, wielość postaw

światopoglądowych wyrażających się w tradycjach ustnych różnorodnych społeczeństw i grup środowiskowych [K_K08].

Metody dydaktyczne:

Konwersacyjna analiza tekstów i materiałów wizualnych, pokaz, dyskusja, praca w grupach, prezentacje.


W przypadku zajęć w trybie zdalnym stosuje się następujące formy komunikacji:

- U-mail

- platformę Moodle

- platformę MS Teams

- system wideokonferencji Big Blue Button

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja zjawisk z zakresu folkloru tradycyjnego w szerokim kontekście antropologicznym. Formy folkloru traktowane są jako formy komunikacji społecznej ściśle powiązane z aspektem obrzędowym, wierzeniowym i społecznym. Głównym obszarem prowadzonych w ramach zajęć refleksji będzie kultura wsi polskiej XIX wieku.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia:

1. Wyznaczniki kultur tradycyjnych i folkloru tradycyjnego.

2. Związki tradycyjnego folkloru słownego z kulturą duchową wsi. Podstawy światopoglądu ludowego/tradycyjnego.

3. Ludowa demonologia i praktyki magiczne.

4. Obrzędy doroczne i rodzinne.

5. Podstawowe gatunki folkloru słownego.

6. Formy i funkcje muzyki i tańca w kulturach tradycyjnych.

6. Folklor tradycyjny w kulturze współczesnej.

Literatura:

Bartmiński, J., Folklor – język – poetyka. Wrocław 1990.

Drabik, W., Cztery pory życia (o współzależności obrzędów dorocznych i rodzinnych), „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty”, t.44, 1990, z. 1.

Klimaszewska, J., Doroczne obrzędy ludowe, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Wrocław 1981.

Ługowska J., W świecie ludowych opowiadań. Teksty, gatunki, intencje narracyjne, Wrocław 1993.

Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. 2, Kultura duchowa, cz. 2, Warszawa 1968.

Simonides D., Bajka i podanie jako podstawowe gatunki tradycyjnej prozy ludowej, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”, seria B, nr 24, Opole 1969.

Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986.

Tomicki, R., Religijność ludowa, [w:] Biernacka, M., Frankowska, M., Paprocka, W. (red.) Etnografia Polski: Przemiany kultury ludowej. T. 2. Wrocław 1981.

Zowczak, M., Biblia ludowa: Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej. Toruń 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena w skali 2-5 wystawiana na podstawie pracy zaliczeniowej lub kolokwium.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)