Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pedagogika kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-PK-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Education, inter-disciplinary programmes Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pedagogika kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

55 godzin, tj.:

- 30 godzin zajęć dydaktycznych

- 25 godzin pracy własnej, na co składa się przygotowanie do zajęć i opracowanie referatu prezentowanego podczas zajęć.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student poznaje, na czym polega interdyscyplinarność badań nad kulturą, zna główne nurty w pedagogice kultury i pojęcia niezbędne do refleksji wokół animacji kultury (K_W05, K_W10, K_W14)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student trafnie wykorzystuje metodologie badawcze i pojęcia do analiz współczesnych zjawisk kulturowych, bada wykorzystanie idei i postulatów pedagogiki kultury w praktyce (K_U02, K_U03, K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student ma świadomość wielu form uczestnictwa w kulturze, roli tradycyjnych i nowoczesnych technik upowszechniania kultury, rozumie obecność różnych światopoglądów i postaw w dyskursie o kulturze (K_K08, K_K10)

Metody dydaktyczne:

analiza tekstów, wykład konwersatoryjny, dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku
- SWOT
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Idee współczesnej pedagogiki kultury pomogą stworzyć studentom rodzaj przewodnika dla animatorów kultury, w którym znajdą się odpowiedzi na następujące pytania:

- jaki jest potencjał pedagogiczny kultury i co to oznacza?

- co to jest animacja kultury?

- kim jest animator kultury, edukator, kurator, menedżer?

- jak animacja kultury wspiera edukację kulturalną?

- co różni upowszechnianie kultury od animacji kultury?

Pełny opis:

Zajęcia stanowią wprowadzenie do najważniejszych idei z obszaru pedagogiki kultury i proponowanych przez tę dyscyplinę metodologii badań nad kulturą. Poznawane idee i stanowiska pomogą określić główne zadania, cele i wartości animacji kulturalnej jako działań aktywizujących jednostki i grupy społeczne do uczestnictwa w kulturze. Podjęta zostanie problematyka roli i zadań współczesnych animatorów kultury, edukatorów, kuratorów. Refleksję teoretyczną wokół zagadnień edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, pedagogicznego i społecznego wymiaru animacji kultury wzbogacą rozważania o zrealizowanych działaniach i projektach. Przykłady pedagogów w akcji będą sprzyjały refleksji nad nowymi zjawiskami, jak np.: pedagogika ulicy, pedagogika teatru. Celem zajęć będzie stworzenie przez studentów przewodnika animatora kultury.

Literatura:

1. Edukacja kulturowa. Poradnik Metodyczny, T.1-3. red. K. Sikorska, Poznań

2. M. Parczewska, J. Byszewski, Projektowanie sytuacji twórczych, [w:] Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wojtkowski, Warszawa 2002.

Online: https://animacjakultury.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/Animacja-kultury.-Dos%CC%81wiadczenie-i-przysz%C5%82os%CC%81c%CC%81.pdf

3. Animacja/ edukacja. Możliwości i ograniczenia. Raport.

Online: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/animacja_edukacja.pdf

4. J. Gajda, Pedagogika kultury, Kraków 2006

5. Dz. Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcje, Kraków 2010

6. J. Kargul, Upowszechniania, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2013

7. Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, http://www.platformakultury.pl/art,pl,publikacje,104650.html

8. Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wojtkowski, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena ciągła na podstawie przygotowania do zajęć i aktywności

2. ocena z referatu na temat idei i działalności pedagogów kultury/ animatorów kultury lub wybranych działań z obszaru animacji kultury, które są inspiracją dla rozwoju współczesnych praktyk animacji kultury.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Idee współczesnej pedagogiki kultury pomogą stworzyć studentom rodzaj przewodnika dla animatorów kultury, w którym znajdą się odpowiedzi na następujące pytania:

- jaki jest potencjał pedagogiczny kultury i co to oznacza?

- co to jest animacja kultury?

- kim jest animator kultury, edukator, kurator, menedżer?

- jak animacja kultury wspiera edukację kulturalną?

- co różni upowszechnianie kultury od animacji kultury?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć

2. Animacja kultury - modele i idee współczesne

3. Kim jest animator kultury

4-6. Pedagogika zabawy, pedagogika twórczości, pedagogika teatru, animacja społeczności lokalnej i in. - inspiracje dla animatora kultury

6-14. Sylwetki animatorów kultury - prezentacje studentów

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

- Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, red. W. Bobrowicz, Lublin 2009 - szczególnie rozdział: B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, s. 25-52.

- Przybornik animatora kultury, online: https://issuu.com/majadobiasz/docs/przybornik_animatora_kultury

- Inkubator kultury. Poradnik animatora kultury. Online: https://issuu.com/warsztatykultury/docs/na_strone_inkubator

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002

- Edukacja kulturowa jako projekt publiczny, Galeria Arsenał 2012.

- Wiesław Karolak, Warsztaty twórcze, Kielce 2005

- Byszewski J., Parczewska M., Projektowanie sytuacji twórczych, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Laboratorium Edukacji Twórczej : Instytut Kultury Polskiej. Uniwersytet Warszawski 2004.

- J. Gajda, Pedagogika kultury, Kraków 2006

- Dz. Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcje, Kraków 2010

- J. Kargul, Upowszechniania, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2013

- Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, http://www.platformakultury.pl/art,pl,publikacje,104650.html

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wojtkowski, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Idee współczesnej pedagogiki kultury pomogą stworzyć studentom rodzaj przewodnika dla animatorów kultury, w którym znajdą się odpowiedzi na następujące pytania:

- jaki jest potencjał pedagogiczny kultury i co to oznacza?

- co to jest animacja kultury?

- kim jest animator kultury, edukator, kurator, menedżer?

- jak animacja kultury wspiera edukację kulturalną?

- co różni upowszechnianie kultury od animacji kultury?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć

2. Animacja kultury - modele i idee współczesne

3. Kim jest animator kultury

4-6. Pedagogika zabawy, pedagogika twórczości, pedagogika teatru, animacja społeczności lokalnej i in. - inspiracje dla animatora kultury

6-14. Sylwetki animatorów kultury - prezentacje studentów

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

- Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, red. W. Bobrowicz, Lublin 2009 - szczególnie rozdział: B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, s. 25-52.

- Przybornik animatora kultury, online: https://issuu.com/majadobiasz/docs/przybornik_animatora_kultury

- Inkubator kultury. Poradnik animatora kultury. Online: https://issuu.com/warsztatykultury/docs/na_strone_inkubator

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002

- Edukacja kulturowa jako projekt publiczny, Galeria Arsenał 2012.

- Wiesław Karolak, Warsztaty twórcze, Kielce 2005

- Byszewski J., Parczewska M., Projektowanie sytuacji twórczych, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Laboratorium Edukacji Twórczej : Instytut Kultury Polskiej. Uniwersytet Warszawski 2004.

- J. Gajda, Pedagogika kultury, Kraków 2006

- Dz. Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcje, Kraków 2010

- J. Kargul, Upowszechniania, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2013

- Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, http://www.platformakultury.pl/art,pl,publikacje,104650.html

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wojtkowski, Warszawa 2002

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Idee współczesnej pedagogiki kultury pomogą stworzyć studentom rodzaj przewodnika dla animatorów kultury, w którym znajdą się odpowiedzi na następujące pytania:

- jaki jest potencjał pedagogiczny kultury i co to oznacza?

- co to jest animacja kultury?

- kim jest animator kultury, edukator, kurator, menedżer?

- jak animacja kultury wspiera edukację kulturalną?

- co różni upowszechnianie kultury od animacji kultury?

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć

2. Animacja kultury - modele i idee współczesne

3. Kim jest animator kultury

4-6. Pedagogika zabawy, pedagogika twórczości, pedagogika teatru, animacja społeczności lokalnej i in. - inspiracje dla animatora kultury

6-14. Sylwetki animatorów kultury - prezentacje studentów

15. Podsumowanie zajęć

Literatura:

- Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, red. W. Bobrowicz, Lublin 2009 - szczególnie rozdział: B. Jedlewska, Elementy teorii animacji społeczno-kulturalnej, s. 25-52.

- Przybornik animatora kultury, online: https://issuu.com/majadobiasz/docs/przybornik_animatora_kultury

- Inkubator kultury. Poradnik animatora kultury. Online: https://issuu.com/warsztatykultury/docs/na_strone_inkubator

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, Warszawa 2002

- Edukacja kulturowa jako projekt publiczny, Galeria Arsenał 2012.

- Wiesław Karolak, Warsztaty twórcze, Kielce 2005

- Byszewski J., Parczewska M., Projektowanie sytuacji twórczych, wyd. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Laboratorium Edukacji Twórczej : Instytut Kultury Polskiej. Uniwersytet Warszawski 2004.

- J. Gajda, Pedagogika kultury, Kraków 2006

- Dz. Jankowski, Pedagogika kultury: studia i koncepcje, Kraków 2010

- J. Kargul, Upowszechniania, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2013

- Kierunek kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze, red. Wojciech Kłosowski, http://www.platformakultury.pl/art,pl,publikacje,104650.html

- Animacja kultury. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel, M. Wojtkowski, Warszawa 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)