Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Społeczna historia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-SHM-FNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczna historia mediów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=528
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

30 h - uczestnictwo w zajęciach

20 h - praca własna, czytanie lektur

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii mediów, obejmującą podstawowe fakty, nazwiska, pojęcia oraz ich konteksty kulturowe.


Student dostrzega wpływ powstawania i rozwoju kolejnych mediów na różne aspekty kultury i formowanie się nowoczesnego krajobrazu medialnego, a także interakcje pomiędzy różnymi mediami na przestrzeni dziejów.


Student posiada wiedzę o tym, w jaki sposób media są odmalowywane z gruncie kultury popularnej (filmu, literatury, komiksu, kreskówek i anime).Efekty uczenia się - umiejętności:

Student posiada umiejętność wyszukiwania informacji na temat historii mediów w bazach danych oraz repozytoriach sieciowych.


Student łączy poszczególne fakty historyczne związane z rozwojem mediów.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student rozumie, że media są częścią dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz dostrzega zawiłości ich powstawania, adaptacji i funkcjonowania w zachodnim społeczeństwie.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Społeczna historia mediów przedstawia wpływ poszczególnych mediów na życie zbiorowości, poczynając od języka aż po nowoczesne technologie cyfrowe. Pokazane zostają problemy związane z przyswajaniem nowych mediów oraz ich nieuchronny wpływ na mentalność, zdolności i kompetencje kulturowe kolejnych pokoleń.

Pełny opis:

1. Od zwoju do Google Books

- przejście od zwoju, do rękopiśmiennego codexu, aż do rewolucji Gutenberga,

- sposoby uprawiania lektury,marginalia i ślady sporów światopoglądowych utrwalone na kartach

- druk i jego znaczenie w okresie reformacji,

- renesansowe poczucie „przesytu informacji”,

- renesansowa „republika uczonych".

2. Tylko burżuje czytają w pociągach! O doświadczeniu podróży koleją w XIX wieku

- rewolucja przemysłowa

- główne wynalazki wieku pary, które doprowadziły do wynalezienia lokomotywy oraz upowszechnienia się lini kolejowych

- związek rozwoju lini kolejowych z upowszechnianiem się innych mediów, takich jak książka (literatura kolejowa), prasa oraz telegraf

- zmiana sposobu percepcji związana z upowszechnieniem się koleji - poczucie "skurczenia się czasu i przestrzeni".

3. Przeszłość widzialna, przeszłość słyszalna

- maszyny i zabawki optyczne przed epokoą kinematografu,

- kultura wizualna przełomu XIX i XX wieku,

- rozwój wiedzy naukowej dotyczącej procesów percepcji w XIX i na początku XX wieku,

- sposoby reprodukcji i przenoszenia głosu ludzkiego - fonograf i telefon,

- wpływ wynalezienie fonografu na rozwój różnych dziedzin nauowych: językoznawstwo porównawcze oraz etnografia,

- utrwalanie głosu oraz obrazu człowieka jako czynność magiczna.

4. Elektryczność jako medium bez przekazu

- krótka historia elektrczności do końca XIX wieku (ludzie, wynalazki, kontekst społeczny, religijny i kulturowy),

- "wynalazek" jako najważniejszy wynalazek XIX wieku - początki prawa patentowego,

- "wojna prądów" i jej owoce: żarówka, radio, krzesło elektryczne,

- postać wynalazcy oraz jego wizerunek kreowany na gruncie tekstów popularnych z epoki, na przykładzie Tesli oraz Edisona.

5. Telegraf-wiktoriański internet

- znaczenie, jakie miało wprowadzenia kodu Morsa w kontekście zastosowania języków sztucznych;

- wpływ połączenia transatlantyckiego na kształtowanie się zjawisk globalnych- przepływ informacji (wpływ wprowadzenia telegrafu na prasę, kolej etc) oraz powstanie spirytyzmu.

6. Od telegrafii bezprzewodowej do pierwszych audycji radiowych

- początki radia na świecie oraz w Polsce

- przedwojennej i powojenne praktyki związane ze słuchaniem radia

- radio jako medium propagandowe

- powstanie telewizji

7. Historia komputerów i powstanie sieci

- wczesne maszyny liczące: Pascal, Leibniz, Babbage, Ada Lovelace,

- prace nad uniwersalną maszyną liczącą podczas II wony światowej: Zuse, Turing, Wiener i Shannon,

- rozwój cybernetyki,

- pierwsze komputery i transformacja przemysłu komputerowego na ścieżkę cywilą po zakończeniu wojny,

- udoskonalenia sprzętowe i w dziedzinie oprogramowania: tuba próżniowa, tranzystor, układ scalony, języki oprogramowania, mysz, interfejs graficzny i inne,

- rozwój sieci komputerowych: od ARPANET'u do WWW: najważniejsze postacie, udoskonalenia etc.

8. Od kontrkultury do cyberkultury. Postawy technofobiczne i technofilskie podczas "zimnej wojny"

-wyścig technologiczny i ideologiczny podczas zimnej wojny,

- wojna o dominację w wojnie informacyjnej - powstanie Radia Wolna Europa

- powstanie ruchów hakerskich na kampusach akademickich w Stanach Zjednoczonych,

- rewolucja obyczajowa i kulturowa w Stanach Zjednoczonych,

- komputer i karta perforowana jako symbol zniewolenia przez "system",

- oraz technologia jako droga do wyzwolenia człowieka spod jarzma "systemu",

- obraz technologii w popkulturze oraz wyobrażenia popularne na temat technologii komputerowych.

9. Telewizja medium zimne czy gorące

Krytycy i zwolennicy telwizji

10. Media amerykańskie i światowe po atakach 9 września 2001 roku

relacje telewizyjne dotyczące ataków na WTC oraz Pentagon,

- wypowiedzenie "wojny z terrorem" oraz obraz wojny w Iraku i Afganistanie,

- kontrowersje dotyczące Abu Ghraib,

- powstanie Wikileaks,

- wpływ przecieków Edwarda Snowdena na postrzeganie medium Internetu.

11. Media cyfrowe stają się społecznościowe

Literatura:

Asa Briggs, Peter Burke, Społeczna historia mediów, PWN, Warszawa 2010.

Marshall McLuhan, Galaktyka Gutenberga [w:] tegoż, Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.

James Burke, Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli [w:] tegoż, Osiem stopni wtajemniczenia, czyli jak zmieniliśmy świat, Puls, 1995.

Anna Jarmuszkiewicz, (R)ewolucja postrzegania. Wynalazek czy odkrycie fotografii? [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

Katherine Stubbs, Telegraphy’s Corporeal Fictions [w:] New Media 1740-1915, ed. L. Gitelman, G. B. Pingree, The MIT Press, Cambridge Mass, 2003.

Alicja Urbanik, Czy da się zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

Walter Benjamin, Reprodukcja techniczna (fragment artykułu Dzieło sztuki w epoce jego reprodukowalności technicznej z 1936 r.), [w:] Antropologia kultury wizualnej. Zagadnienia i wybór tekstów, red. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Warszawa 2012, s. 321-329)

James Gleick, Informacja. Bit, wszechświat, rewolucja, Znak, Kraków 2012.

Wolfgang Schivelbusch, The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century,Basil Blackwell, Oxford 1980.

Jonathan Stern, Audible Past: Cultural Orgins of Sound Reproduction, Duke University Press 2003.

Tom Standage, The Victorian Internet. Berkley Books, New York, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie uczestnictwo w zajęciach (40%) oraz przygotowanie prezentacji na jeden z tematów z puli zaproponowanej przez prowadzącego (60%). Opracowanie tematu będzie wymagało sięgnięcia do repozytoriów oraz archiwów cyfrowych, zawierających dokumenty i materiały wizualne związane z historią mediów. Lista zagadnień zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Joanna Walewska-Choptiany
Prowadzący grup: Joanna Walewska-Choptiany
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1684
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rewolucja pisma

Derrick de Kerckhove, Słuch oralny a słuch piśmienny [w:] Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1996.

Etienne Gilson, Słowo mówione i słowo pisane [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Ted Chiang, Prawda faktów, prawda uczuć, w: tegoż, Wydech, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2019.

3. Rewolucja druku

James Burke, Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli [w:] tegoż, Osiem stopni wtajemniczenia, czyli jak zmieniliśmy świat, Puls, 1995.

4. Panika moralna: powieść

Ana Vogrinčič, The Novel-Reading Panic in 18thCentury in England: An Outline of an Early Moral Media Panic [w:] Medijska istraživanja, Vol.14 No.2 Prosinac (2008).

5. Od kodeksu do ebooka

Anthony Grafton, Kodeks w kryzysie, w: „Wielogłos”, nr 3 (13), s. 229-264.

6. Rewolucje medialne w XIX wieku i współcześnie

Asa Briggs, Peter Burke, Technologie i rewolucje [w:] tychże, Społeczna historia mediów, PWN, Warszawa 2010.

• Tempo i skala przemian kulturowych spowodowanych technologiami medialnymi

7. Magia medium. Usłyszeć i zobaczyć ducha

Alicja Urbanik, Czy da się zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

8. Rewolucja fotografii

Anna Jarmuszkiewicz, (R)ewolucja postrzegania. Wynalazek czy odkrycie fotografii? [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

9. Kultura reprodukcji

Umberto Eco, Innowacja i powtórzenie. Pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, w: „Przekazy i opinie”, nr 1-2, 1990.

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji mechanicznej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikorski, Poznań 1975, s. 66-105.

10. Świat w zasięgu ręki. Od kolei do smartfona

Wolfgang Schivelbusch, Railroad Space and Railroad Time, w: “New German Critique”, no. 17, 1978, No. 14, pp. 31-40

11. Technofobia i technofilia

Neil Postman, Sąd Tamuza, w: tegoż, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, A. Tanakalska-Dulęba, Warszawa 1995.

12. Rewolucja komiksowa i backlash kulturowy

Tomasz Majewski, Powrót mimesis: komiks, animacja i tożsamość etniczna, w: tegoż, Dialektyczne feerie. Szkoła Frankfurcka i kultura popularna, Officyna, 2011.

Sean Howe, Niezwykła historia Marvel Comics, tłum. B. Czartoryski, SQN, 2013, s. 41-48.

13.-14. Reprezentacja medialna i cenzura w mediach

The Celluloid Closet (1995)

Aldona Kobus, Podtekst zamiast reprezentacji. Queerbaiting jako strategia sprzedaży, w: Seriale w kontekście kulturowym. Dyskurs, konwencja, reprezentacja, Olsztyn 2017.

15. Podsumowanie zajęć i omówienie prac zaliczeniowych.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

1) aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej) - aktywny udział w dyskusji na zajęciach lub 15-minutowy referat na wybrany temat

2) praca zaliczeniowa stanowi 70% oceny końcowej.

Oceniane będą:

poprawność językowa (w tym cytowania i przypisy) - 3 p.

struktura pracy (proporcje, jasność wywodu) - 3 p.

metodologia (zastosowane pojęcia, przebieg analizy i postawione tezy) - 3 p.

Skala oceny pracy:

0-4 ndst

5-6 dst

7 db

8-9 bdb

Wytyczne edytorskie:

Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany

Temat pracy: analiza wybranego aspektu społecznego oddziaływania mediów na przestrzeni historii (przypadek nie omawiany na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Joanna Walewska-Choptiany
Prowadzący grup: Joanna Walewska-Choptiany
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1684
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rewolucja pisma

Derrick de Kerckhove, Słuch oralny a słuch piśmienny [w:] Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1996.

Etienne Gilson, Słowo mówione i słowo pisane [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Ted Chiang, Prawda faktów, prawda uczuć, w: tegoż, Wydech, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2019.

3. Rewolucja druku

James Burke, Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli [w:] tegoż, Osiem stopni wtajemniczenia, czyli jak zmieniliśmy świat, Puls, 1995.

4. Panika moralna: powieść

Ana Vogrinčič, The Novel-Reading Panic in 18thCentury in England: An Outline of an Early Moral Media Panic [w:] Medijska istraživanja, Vol.14 No.2 Prosinac (2008).

5. Od kodeksu do ebooka

Anthony Grafton, Kodeks w kryzysie, w: „Wielogłos”, nr 3 (13), s. 229-264.

6. Rewolucje medialne w XIX wieku i współcześnie

Asa Briggs, Peter Burke, Technologie i rewolucje [w:] tychże, Społeczna historia mediów, PWN, Warszawa 2010.

• Tempo i skala przemian kulturowych spowodowanych technologiami medialnymi

7. Magia medium. Usłyszeć i zobaczyć ducha

Alicja Urbanik, Czy da się zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

8. Rewolucja fotografii

Anna Jarmuszkiewicz, (R)ewolucja postrzegania. Wynalazek czy odkrycie fotografii? [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

9. Kultura reprodukcji

Umberto Eco, Innowacja i powtórzenie. Pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, w: „Przekazy i opinie”, nr 1-2, 1990.

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji mechanicznej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikorski, Poznań 1975, s. 66-105.

10. Świat w zasięgu ręki. Od kolei do smartfona

Wolfgang Schivelbusch, Railroad Space and Railroad Time, w: “New German Critique”, no. 17, 1978, No. 14, pp. 31-40

11. Technofobia i technofilia

Neil Postman, Sąd Tamuza, w: tegoż, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, A. Tanakalska-Dulęba, Warszawa 1995.

12. Rewolucja komiksowa i backlash kulturowy

Tomasz Majewski, Powrót mimesis: komiks, animacja i tożsamość etniczna, w: tegoż, Dialektyczne feerie. Szkoła Frankfurcka i kultura popularna, Officyna, 2011.

Sean Howe, Niezwykła historia Marvel Comics, tłum. B. Czartoryski, SQN, 2013, s. 41-48.

13.-14. Reprezentacja medialna i cenzura w mediach

The Celluloid Closet (1995)

Aldona Kobus, Podtekst zamiast reprezentacji. Queerbaiting jako strategia sprzedaży, w: Seriale w kontekście kulturowym. Dyskurs, konwencja, reprezentacja, Olsztyn 2017.

15. Podsumowanie zajęć i omówienie prac zaliczeniowych.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

1) aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej) - aktywny udział w dyskusji na zajęciach lub 15-minutowy referat na wybrany temat

2) praca zaliczeniowa stanowi 70% oceny końcowej.

Oceniane będą:

poprawność językowa (w tym cytowania i przypisy) - 3 p.

struktura pracy (proporcje, jasność wywodu) - 3 p.

metodologia (zastosowane pojęcia, przebieg analizy i postawione tezy) - 3 p.

Skala oceny pracy:

0-4 ndst

5-6 dst

7 db

8-9 bdb

Wytyczne edytorskie:

Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany

Temat pracy: analiza wybranego aspektu społecznego oddziaływania mediów na przestrzeni historii (przypadek nie omawiany na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Joanna Walewska-Choptiany
Prowadzący grup: Joanna Walewska-Choptiany
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1684
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne.

2. Rewolucja pisma

Derrick de Kerckhove, Słuch oralny a słuch piśmienny [w:] Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, przeł. W. Sikorski, P. Nowakowski, Warszawa 1996.

Etienne Gilson, Słowo mówione i słowo pisane [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Ted Chiang, Prawda faktów, prawda uczuć, w: tegoż, Wydech, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2019.

3. Rewolucja druku

James Burke, Drukarskie prasy, czyli o maszynach do porządkowania myśli [w:] tegoż, Osiem stopni wtajemniczenia, czyli jak zmieniliśmy świat, Puls, 1995.

4. Panika moralna: powieść

Ana Vogrinčič, The Novel-Reading Panic in 18thCentury in England: An Outline of an Early Moral Media Panic [w:] Medijska istraživanja, Vol.14 No.2 Prosinac (2008).

5. Od kodeksu do ebooka

Anthony Grafton, Kodeks w kryzysie, w: „Wielogłos”, nr 3 (13), s. 229-264.

6. Rewolucje medialne w XIX wieku i współcześnie

Asa Briggs, Peter Burke, Technologie i rewolucje [w:] tychże, Społeczna historia mediów, PWN, Warszawa 2010.

• Tempo i skala przemian kulturowych spowodowanych technologiami medialnymi

7. Magia medium. Usłyszeć i zobaczyć ducha

Alicja Urbanik, Czy da się zadzwonić do ducha, czyli jak wynaleziono spirytyzm [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

8. Rewolucja fotografii

Anna Jarmuszkiewicz, (R)ewolucja postrzegania. Wynalazek czy odkrycie fotografii? [w:] Wynalazek w XIX wieku. Praktyka, utopia, metafora, red. Małgorzata Litnowicz-Droździel, UW, Warszawa 2018.

9. Kultura reprodukcji

Umberto Eco, Innowacja i powtórzenie. Pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, w: „Przekazy i opinie”, nr 1-2, 1990.

Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie reprodukcji mechanicznej, w: tegoż, Twórca jako wytwórca, tłum. J. Sikorski, Poznań 1975, s. 66-105.

10. Świat w zasięgu ręki. Od kolei do smartfona

Wolfgang Schivelbusch, Railroad Space and Railroad Time, w: “New German Critique”, no. 17, 1978, No. 14, pp. 31-40

11. Technofobia i technofilia

Neil Postman, Sąd Tamuza, w: tegoż, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, A. Tanakalska-Dulęba, Warszawa 1995.

12. Rewolucja komiksowa i backlash kulturowy

Tomasz Majewski, Powrót mimesis: komiks, animacja i tożsamość etniczna, w: tegoż, Dialektyczne feerie. Szkoła Frankfurcka i kultura popularna, Officyna, 2011.

Sean Howe, Niezwykła historia Marvel Comics, tłum. B. Czartoryski, SQN, 2013, s. 41-48.

13.-14. Reprezentacja medialna i cenzura w mediach

The Celluloid Closet (1995)

Aldona Kobus, Podtekst zamiast reprezentacji. Queerbaiting jako strategia sprzedaży, w: Seriale w kontekście kulturowym. Dyskurs, konwencja, reprezentacja, Olsztyn 2017.

15. Podsumowanie zajęć i omówienie prac zaliczeniowych.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

1) aktywność na zajęciach (30% oceny końcowej) - aktywny udział w dyskusji na zajęciach lub 15-minutowy referat na wybrany temat

2) praca zaliczeniowa stanowi 70% oceny końcowej.

Oceniane będą:

poprawność językowa (w tym cytowania i przypisy) - 3 p.

struktura pracy (proporcje, jasność wywodu) - 3 p.

metodologia (zastosowane pojęcia, przebieg analizy i postawione tezy) - 3 p.

Skala oceny pracy:

0-4 ndst

5-6 dst

7 db

8-9 bdb

Wytyczne edytorskie:

Czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5, tekst wyjustowany

Temat pracy: analiza wybranego aspektu społecznego oddziaływania mediów na przestrzeni historii (przypadek nie omawiany na zajęciach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)