Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztaty teatralne/coachingowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL1Z-WT/C-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztaty teatralne/coachingowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 11 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe: 30 godzin warsztatów.

Godziny pracy własnej zależne od projektu, zaangażowania i potrzeb osoby studenckiej.


Efekty uczenia się - wiedza:

Osoba studencka ma zaawansowaną wiedzę o instytucjach kultury, ich funkcjonowaniu (uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy, polityczny oraz społeczny); ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym (K_W10).

Ma świadomość kompleksowości oraz wielowymiarowości kultury i sztuki, zmienności języków, kodów i konwencji w procesie przemian historycznych (K_W09).

Posiada wiedzę na temat miejsca kultury polskiej w obszarze kultury europejskiej; w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych starego kontynentu (K_W11).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Osoba studencka potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał (K_U01).

Samodzielnie zdobywa wiedzę związaną z kulturą i sztuką (jej historią i współczesnością), rozwija umiejętności badawcze, korzystając ze wskazówek opiekunki naukowej (K_U03).

Potrafi rozpoznawać i porównywać ze sobą zjawiska kulturowe i teksty kultury pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod (K_U05).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_K02).

Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04).

Osoba studencka identyfikuje i rozstrzyga dylematy metodologiczne i etyczne związane z prowadzeniem badań kulturowych (K_K07).

Rozumie i akceptuje pluralizm kulturowy, różnorodność postaw światopoglądowych tworzenia i odbioru dóbr kultury (K_K09).

Zna wartość i znaczenie kultury i sztuki dla kształtowania się wartości etycznych i relacji społecznych (K_K11).


Skrócony opis:

Warsztat teatralny dotyczyć będzie interwencji performatywnych w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych. W ramach zajęć skupimy się na metodologicznej i krytycznej analizie przestrzeni, eksponatu i strategii kuratorskich wystaw stałych i czasowych w poszczególnych instytucjach w Toruniu (wybór instytucji podyktowany będzie zainteresowaniami osób uczestniczących). Refleksje kontekstowe dotyczące czasu, przestrzeni, „biografii” obiektu, dyskursu/narracji czy pozycji odbiorcy w przestrzeni wystawy posłużą nam do stworzenia autorskich wydarzeń/ interwencji performatywnych w wybranej przestrzeni instytucjonalnej. Istotnym będzie uwzględnienie kontekstu historycznego, kulturowego, ekonomicznego, politycznego czy społecznego w procesie stwarzania sytuacji performatywnej.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki muzeum oraz dyskursu krytycznego współczesnych teoretyczek i praktyków. Analiza fragmentów tekstów teoretycznych oraz interwencji performatywnych w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych (prace m.in. W. Beckett, Bik Van der Pol, J. Hetzel, E. Huynh, A. Fraser, A. Nowak, T. Sehgal, J. Shostak, Z. Wollny, M. Ziółek; interwencja performatywna aktywistek w Muzeum Narodowym w Warszawie i in.).

2. Zajęcia terenowe w wybranych ośrodkach muzealnych/ wystawienniczych (przykładowo: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, CSW w Toruniu, Muzeum Toruńskiego Piernika, Ratusz Staromiejski – Muzeum Okręgowe w Toruniu).

3. Omówienie kontekstowe odwiedzonych muzeów, galerii sztuki. Wypracowanie strategii budowania partnerstwa z instytucją, w której będzie odbywać się końcowe wydarzenie performatywne.

4. Omówienie pierwszych zarysów projektów performatywnych, przygotowanych wcześniej przez osoby uczestniczące.

5. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

6. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

7. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

8. Próby docelowych wydarzeń performatywnych (w ramach możliwości w przestrzeni docelowej).

9. Premiera interwencji performatywnej / wydarzenia performatywnego.

Literatura:

Przykładowa literatura kontekstowa:

Bal Mieke, Dyskurs Muzeum [w:] Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Beckett Wendy, Sister Wendy's Story of Painting [serial], reż. J. Silver, BBC, 1996.

Bik van der Pol, Za dużo, by zmieścić w jednej instytucji, rozmowę przepr. A. Sural, “The Residents #2”, Warszawa 2015.

Bishop Claire, Dance in the Museum, “Dance Research Journal”, nr 46, Cambridge 2014.

Fraser Andrea, Museum Highlights, Cambridge 2007.

ImPulsTanz & mumok & … (kooperacje z muzeum) – katalogi, programy, artykuły, fragmenty.

Porter Gaby, Przejrzeć przez konkret: feministyczne spojrzenie na muzea [w:] Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Wicked Arts Assignments: Practising Creativity in Contemporary Arts Education, pod red. E. Heijnen, M. Bremmer, Amsterdam 2021.

Wood Catherine, Performance in Contemporary Art, Londyn 2022.

Ponadto materiały audiowizualne, artykuły, programy teatralne/wystawowe towarzyszące i in., dotyczące konkretnych performansów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia będzie realizacja końcowego projektu performatywnego, którego charakter zależny będzie od zainteresowań i potrzeb osób uczestniczących w warsztatach. Możliwa będzie praca indywidualna, projekty grupowe w ramach preferowanych lub migrujących funkcji realizatorskich i kuratorskich, a także udział performatywny i in. w projekcie, prowadzonym przez opiekunkę naukową.

W kryterium oceny istotne będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach – wspólny research, mapowanie kontekstów, sesje feedbacku; oraz końcowy projekt performatywny.

Dozwolona jest jedna nieobecność w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Magdalena Jasińska, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Magdalena Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Magdalena Jasińska, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Magdalena Jasińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Klaudia Hartung-Wójciak
Prowadzący grup: Klaudia Hartung-Wójciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warsztat teatralny dotyczyć będzie interwencji performatywnych w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych. W ramach zajęć skupimy się na metodologicznej i krytycznej analizie przestrzeni, eksponatu i strategii kuratorskich wystaw stałych i czasowych w poszczególnych instytucjach w Toruniu (wybór instytucji podyktowany będzie zainteresowaniami osób uczestniczących). Refleksje kontekstowe dotyczące czasu, przestrzeni, „biografii” obiektu, dyskursu/narracji czy pozycji odbiorcy w przestrzeni wystawy posłużą nam do stworzenia autorskich wydarzeń/ interwencji performatywnych w wybranej przestrzeni instytucjonalnej. Istotnym będzie uwzględnienie kontekstu historycznego, kulturowego, ekonomicznego, politycznego czy społecznego w procesie stwarzania sytuacji performatywnej.

Pełny opis:

1. Zajęcia wprowadzające do problematyki muzeum oraz dyskursu krytycznego współczesnych teoretyczek i praktyków. Analiza fragmentów tekstów teoretycznych oraz interwencji performatywnych w przestrzeniach muzealnych i galeryjnych (prace m.in. W. Beckett, Bik Van der Pol, J. Hetzel, E. Huynh, A. Fraser, A. Nowak, T. Sehgal, J. Shostak, Z. Wollny, M. Ziółek; interwencja performatywna aktywistek w Muzeum Narodowym w Warszawie i in.).

2. Zajęcia terenowe w wybranych ośrodkach muzealnych/ wystawienniczych (przykładowo: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, CSW w Toruniu, Muzeum Toruńskiego Piernika, Ratusz Staromiejski – Muzeum Okręgowe w Toruniu).

3. Omówienie kontekstowe odwiedzonych muzeów, galerii sztuki. Wypracowanie strategii budowania partnerstwa z instytucją, w której będzie odbywać się końcowe wydarzenie performatywne.

4. Omówienie pierwszych zarysów projektów performatywnych, przygotowanych wcześniej przez osoby uczestniczące.

5. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

6. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

7. Grupowa sesja feedbackowa – skupimy się na wybranych projektach.

8. Próby docelowych wydarzeń performatywnych (w ramach możliwości w przestrzeni docelowej).

9. Premiera interwencji performatywnej / wydarzenia performatywnego.

Literatura:

Przykładowa literatura kontekstowa:

Bal Mieke, Dyskurs Muzeum [w:] Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Beckett Wendy, Sister Wendy's Story of Painting [serial], reż. J. Silver, BBC, 1996.

Bik van der Pol, Za dużo, by zmieścić w jednej instytucji, rozmowę przepr. A. Sural, “The Residents #2”, Warszawa 2015.

Bishop Claire, Dance in the Museum, “Dance Research Journal”, nr 46, Cambridge 2014.

Fraser Andrea, Museum Highlights, Cambridge 2007.

ImPulsTanz & mumok & … (kooperacje z muzeum) – katalogi, programy, artykuły, fragmenty.

Porter Gaby, Przejrzeć przez konkret: feministyczne spojrzenie na muzea [w:] Muzeum sztuki. Antologia, pod red. M. Popczyk, Kraków 2005.

Wicked Arts Assignments: Practising Creativity in Contemporary Arts Education, pod red. E. Heijnen, M. Bremmer, Amsterdam 2021.

Wood Catherine, Performance in Contemporary Art, Londyn 2022.

Ponadto materiały audiowizualne, artykuły, programy teatralne/wystawowe towarzyszące i in., dotyczące konkretnych performansów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)