Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Antropologia kultury współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-AKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury współczesnej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego - 21 - Kulturoznawstwo s2
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=4205
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

30 godz. - konsultacje

Praca własna studenta

40 godz. - przygotowanie do zajęć

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka zna terminologię z zakresu antropologii kulturowej oraz podstawowe koncepcje najważniejszych teoretyków kultury współczesnej (K_W02).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka potrafi wskazać podstawowe różnice między kulturami tradycyjnymi i nowoczesnymi (K_U02).


Student/ka posiada "wrażliwość antropologiczną", dostrzega niejawne mechanizmy funkcjonowania kultury współczesnej i potrafi zastosować poznane teorie i kategorie analityczne do diagnozy zjawisk, z którymi spotyka się we własnym otoczeniu (K_U02).


Student/ka umie wykorzystać zaplecze teoretyczne, aby sproblematyzować wybrane zjawiska z kultury współczesnej projekt, tj. innymi słowy potrafi nakreślić projekt badań z zakresu antropologii współczesności oraz opracować raport z badań (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy, potrafi organizować proces wytwarzania wiedzy i jej upowszechniania (K_K01).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego.

Literatura:

Opracowania ogólne:

1. Jack D. Eller, Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, przeł. A. Gąsior-Niemiec, Kraków 2012.

2. Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Zofia Staszczak, Warszawa 1987.

3. Wojciech J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998.

4. Waldemar Kuligowski, Antropologia współczesności: Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

Szczegółowy zestaw lektury będą wskazywane w toku zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena obejmuje:

1. Aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w dyskusjach wsparte znajomością lektur.

2. Przygotowanie jednego zagajenia do dyskusji (zagajenia przygotowywane są parami, każda z osób ma do dyspozycji 10 minut).

3. Pisemny test na koniec ze znajomości lektur oraz treści zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są ze współczesnymi teoriami kultury i teoriami socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów kultury współczesnej. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są ze współczesnymi teoriami kultury i teoriami socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów kultury współczesnej. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność. Studenci sami dookreślą, które z puli zagadnień będą chcieli dokładnie przestudiować. Będą pośród nich kwestie cech charakterystycznych współczesności - koniec, czy przekształcenie nowoczesności, krytyka (koniec?) kapitalizmu, kultura nadzoru i inne - proponowana lista znajduje się w rubryce "tematy". "Antropologia" (kultury współczesnej) będzie w ramach tych zajęć rozumiana jako nurt badań i dociekań, który tradycyjnie charakteryzuje duża wrażliwość na szczegół i skłonność do badań etnograficznych z jednej strony, a także gotowość do uogólnionego ujmowania całości kultury z drugiej, zwracanie uwagi na wielość, różnorodność i inność (zjawisk, zdarzeń, form kultury, podmiotowości, sprawczości etc.) przy jednoczesnym myśleniu systemowym o kulturze. Tak rozumiana antropologia mniej będzie dla nas interesująca jako ustabilizowana dyscyplina akademicka, bardziej jako forma wyobraźni (antropologicznej, etnologicznej, etnograficznej, ontologicznej).

Uwagi:

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie pandemiczne oraz podjęte z tego powodu przez uniwersytet środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji wirusem COVID-19, zachodzi możliwość, że w którymś momencie przedmiot trzeba będzie realizować zdalnie. Jeśli do tego dojdzie, zostaną do tego wykorzystane platformy Moodle oraz MS Teams, na której już jest powołany zespół obejmujący wszystkich studentów roku oraz w jego ramach kanał dedykowany dla niniejszego kursu. W takiej sytuacji, wykłady będą odbywały się synchronicznie online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Artur Duda
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są ze współczesnymi teoriami kultury i teoriami socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów kultury współczesnej. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznawani są ze współczesnymi teoriami kultury i teoriami socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów kultury współczesnej. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność. Studenci sami dookreślą, które z puli zagadnień będą chcieli dokładnie przestudiować. Będą pośród nich kwestie cech charakterystycznych współczesności - koniec, czy przekształcenie nowoczesności, krytyka (koniec?) kapitalizmu, kultura nadzoru i inne - proponowana lista znajduje się w rubryce "tematy". "Antropologia" (kultury współczesnej) będzie w ramach tych zajęć rozumiana jako nurt badań i dociekań, który tradycyjnie charakteryzuje duża wrażliwość na szczegół i skłonność do badań etnograficznych z jednej strony, a także gotowość do uogólnionego ujmowania całości kultury z drugiej, zwracanie uwagi na wielość, różnorodność i inność (zjawisk, zdarzeń, form kultury, podmiotowości, sprawczości etc.) przy jednoczesnym myśleniu systemowym o kulturze. Tak rozumiana antropologia mniej będzie dla nas interesująca jako ustabilizowana dyscyplina akademicka, bardziej jako forma wyobraźni (antropologicznej, etnologicznej, etnograficznej, ontologicznej).

Uwagi:

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie pandemiczne oraz podjęte z tego powodu przez uniwersytet środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji wirusem COVID-19, zachodzi możliwość, że w którymś momencie przedmiot trzeba będzie realizować zdalnie. Jeśli do tego dojdzie, zostaną do tego wykorzystane platformy Moodle oraz MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Abriszewski, Artur Duda
Prowadzący grup: Krzysztof Abriszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność. Osoby uczestniczące w zajęciach same dookreślą, które z puli zagadnień będą chciały dokładnie przestudiować. Będą pośród nich kwestie cech charakterystycznych współczesności - koniec, czy przekształcenie nowoczesności, krytyka (koniec?) kapitalizmu, kultura nadzoru i inne - proponowana lista znajduje się w rubryce "tematy".

"Antropologia" (kultury współczesnej) będzie w ramach tych zajęć rozumiana jako nurt badań i dociekań, który tradycyjnie charakteryzuje duża wrażliwość na szczegół i skłonność do badań etnograficznych z jednej strony, a także gotowość do uogólnionego ujmowania całości kultury z drugiej, zwracanie uwagi na wielość, różnorodność i inność (zjawisk, zdarzeń, form kultury, podmiotowości, sprawczości etc.) przy jednoczesnym myśleniu systemowym o kulturze. Tak rozumiana antropologia mniej będzie dla nas interesująca jako ustabilizowana dyscyplina akademicka, bardziej jako forma wyobraźni (antropologicznej, etnologicznej, etnograficznej, ontologicznej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studentki i studenci zapoznają się ze współczesnymi teoriami antropologicznymi i socjologicznymi dotyczącymi różnych aspektów współczesnej kultury i świata zbiorowego. Bliższej analizie zostaną poddane wybrane zjawiska kształtujące naszą współczesność. Osoby uczestniczące w zajęciach same dookreślą, które z puli zagadnień będą chciały dokładnie przestudiować. Będą pośród nich kwestie cech charakterystycznych współczesności - koniec, czy przekształcenie nowoczesności, krytyka (koniec?) kapitalizmu, kultura nadzoru i inne - proponowana lista znajduje się w rubryce "tematy".

"Antropologia" (kultury współczesnej) będzie w ramach tych zajęć rozumiana jako nurt badań i dociekań, który tradycyjnie charakteryzuje duża wrażliwość na szczegół i skłonność do badań etnograficznych z jednej strony, a także gotowość do uogólnionego ujmowania całości kultury z drugiej, zwracanie uwagi na wielość, różnorodność i inność (zjawisk, zdarzeń, form kultury, podmiotowości, sprawczości etc.) przy jednoczesnym myśleniu systemowym o kulturze. Tak rozumiana antropologia mniej będzie dla nas interesująca jako ustabilizowana dyscyplina akademicka, bardziej jako forma wyobraźni (antropologicznej, etnologicznej, etnograficznej, ontologicznej).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)