Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Badania terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-BT-FO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badania terenowe
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie 1 części Badań terenowych w semestrze 2 (letnim ) 1 roku studiów.

Całkowity nakład pracy studenta:

60 godzin, w tym:

- 40 godzin uczestnictwo w zajęciach i wyjazdach terenowych

- 20 godzin opracowanie materiałów i przygotowanie pracy końcowej

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice metodologicznej badań folklorystycznych i antropologicznych (K_W01)


Student zna i rozumie w metody analizy, interpretacji, i wartościowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych teorii, tradycji i szkół badawczych (K_W07)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi wyszukiwać analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy (K_U01)


Student posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod konstruowanie metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii kultury (K_U02)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02)


Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03)

Metody dydaktyczne:

Metoda podstawowa:

Projekt badawczy o charakterze etnograficznym i/lub netnograficznym (w przypadku nauczania zdalnego).


Metody uzupełniające:

Pokaz.

Wykład konwersatoryjny.

Analiza materiałów.


W przypadku zajęć w trybie zdalnym stosuje się następujące formy komunikacji:

- U-mail

- platformę Moodle

- platformę MS Teams

- system wideokonferencji Big Blue Button

Skrócony opis:

Jest to kontynuacja zajęć z poprzedniego semestru.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Podczas realizacji projektu badawczego studenci poznają podstawowe metody i techniki stosowane w badaniach antropologicznych i folklorystycznych.

Pełny opis:

Zakres poruszanych tematów:

1. Istota podejścia ilościowego i jakościowego w badaniach społecznych oraz konsekwencje zastosowania tych podejść dla wyników badań.

2. Zasady konstruowania projektu badawczego (formułowanie problemu badawczego, dobór metod i próby badawczej).

3. Typy i techniki obserwacji.

4. Typy i techniki wywiadów etnograficznych.

5. Analiza materiałów zastanych.

6. Opis, porządkowanie i archiwizacja danych.

7. Analiza danych i prezentacja wyników badań.

Literatura:

M. Hammersley, P. Atkinson, Metody badań terenowych, przeł. S. Dymczyk, Poznań 2000.

J. C. Kaufmann, Wywiad rozumiejący, przeł. A. Kapciak, Warszawa 2010.

E. Babbie, Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w wyjazdach badawczych.

2. Ocena wystawiana na podstawie jakości pracy końcowej w formie raportu z badań lub referatu na zajęciach lub eseju.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Piotr Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)