Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Film animowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-FA-FNM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Film animowany
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących historii i historii sztuki oraz zagadnień zrealizowanych na konwersatorium Film i telewizja w kulturze (zajęcia realizowane na I roku, 2 stopnia)

Całkowity nakład pracy studenta:

2 punkty ECTS. 30 godzin zajęciowych, 30 godzi praca własna(łącznie z przyswojeniem materiału audiowizualnego)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 zna terminologię z zakresu antropologii kultury, teatrologii, filmoznawstwa, sztuk plastycznych, muzykologii na poziomie rozszerzonym


K_W12 orientuje się w najważniejszych zjawiskach teatru niedramatycznego, niefabularnych form filmowych, w obszarze pogranicznym sztuk, widowisk i mediów


K_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat sztuki współczesnej (teatru, filmu, muzyki, sztuk plastycznych itd.) najważniejszych tendencji, przemian, zjawisk i twórców

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod konstruowanie metod badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie antropologii kultury, filmoznawstwa, teatrologii

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K10 ma świadomość rangi i znaczenia teatru, filmu i innych dzieł sztuki i widowisk w kulturze polskiej i światowej

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja). Zajęcia obejmować będą także działania praktyczne, np. próbę zrealizowania filmu animowanego metodą poklatkową.

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Pionierzy animacji filmowej

Imperium Walta Disneya - początki

National Film Board of Canada i rozwój sztuki animacji (Norman McLaren, Ryam Larkin)

Animowane światy Paula Driessena

Studio Aardman - komedia stapsticowa, animowane cinema verite - nowe drogi tradycyjnej animacji

Yuri Norstein w kontekście animacji na świecie

Polska animacja/polscy animatorzy:

Władysław Starewicz - "Ezop XX wieku"

Polska Szkoła Animacji

Polska animacja w XXI wieku

Aninacja japońska - nie tylko anime:

Animacja w Japonii przed II wojną światową

Animacja i propaganda (animacja z czasów II wojny światowej: USA, Japonia)

Kihachiro Kawamoto - multikulturowość i tradycja

Dokument animowany - tematy, poetyka i antropologia zjawiska

Animacja w teledyskach w XX i XXI wieku

Literatura:

"Polska animacja w XXI wieku", red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2017

Paweł Sitkiewicz, "Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresy klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Paweł Sitkiewicz, "Miki i myszy". Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Metody i kryteria oceniania:

Studentki i studenci oceniani są na podstawie aktywności na zajęciach, dwóch ćwiczeń i końcowej pracy zaliczeniowej. Charakter pracy zaliczeniowej (praca pisemna, multimedialna, projekt poświęcony filmowi animowanemu) ustalany jest przez prowadzącą zajęcia ze studentami w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja)

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Pionierzy animacji filmowej

Imperium Walta Disneya - początki

National Film Board of Canada i rozwój sztuki animacji (Norman McLaren, Ryam Larkin)

Animowane światy Paula Driessena

Studio Aardman - komedia stapsticowa, animowane cinema verite - nowe drogi tradycyjnej animacji

Yuri Norstein w kontekście animacji na świecie

Polska animacja/polscy animatorzy:

Władysław Starewicz - "Ezop XX wieku"

Polska Szkoła Animacji

Polska animacja w XXI wieku

Aninacja japońska - nie tylko anime:

Animacja w Japonii przed II wojną światową

Animacja i propaganda (animacja z czasów II wojny światowej: USA, Japonia)

Kihachiro Kawamoto - multikulturowość i tradycja

Dokument animowany - tematy, poetyka i antropologia zjawiska

Animacja w teledyskach w XX i XXI wieku

Literatura:

"Polska animacja w XXI wieku", red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2017

Paweł Sitkiewicz, "Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresy klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Paweł Sitkiewicz, "Miki i myszy". Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Uwagi:

Z powodu pandemii i nowych wytycznych dotyczących nauczania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. zmianie ulegają zasady zaliczenia. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie trzech ćwiczeń (realizowanych zdalnie) związanych z tematami zajęć. Forma ćwiczeń ustalana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Student ma ma wykonanie jednego ćwiczenia ok. dwóch tygodni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja)

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Pionierzy animacji filmowej

Imperium Walta Disneya - początki

National Film Board of Canada i rozwój sztuki animacji (Norman McLaren, Ryam Larkin)

Animowane światy Paula Driessena

Studio Aardman - komedia stapsticowa, animowane cinema verite - nowe drogi tradycyjnej animacji

Yuri Norstein w kontekście animacji na świecie

Polska animacja/polscy animatorzy:

Władysław Starewicz - "Ezop XX wieku"

Polska Szkoła Animacji

Polska animacja w XXI wieku

Aninacja japońska - nie tylko anime:

Animacja w Japonii przed II wojną światową

Animacja i propaganda (animacja z czasów II wojny światowej: USA, Japonia)

Kihachiro Kawamoto - multikulturowość i tradycja

Dokument animowany - tematy, poetyka i antropologia zjawiska

Animacja w teledyskach w XX i XXI wieku

Literatura:

"Polska animacja w XXI wieku", red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2017

Paweł Sitkiewicz, "Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresy klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Paweł Sitkiewicz, "Miki i myszy". Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Uwagi:

Z powodu pandemii i nowych wytycznych dotyczących nauczania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. zmianie ulegają zasady zaliczenia. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie trzech ćwiczeń (realizowanych zdalnie) związanych z tematami zajęć. Forma ćwiczeń ustalana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Student ma ma wykonanie jednego ćwiczenia ok. dwóch tygodni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja)

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Pionierzy animacji filmowej

Imperium Walta Disneya - początki

National Film Board of Canada i rozwój sztuki animacji (Norman McLaren, Ryam Larkin)

Animowane światy Paula Driessena

Studio Aardman - komedia stapsticowa, animowane cinema verite - nowe drogi tradycyjnej animacji

Yuri Norstein w kontekście animacji na świecie

Polska animacja/polscy animatorzy:

Władysław Starewicz - "Ezop XX wieku"

Polska Szkoła Animacji

Polska animacja w XXI wieku

Aninacja japońska - nie tylko anime:

Animacja w Japonii przed II wojną światową

Animacja i propaganda (animacja z czasów II wojny światowej: USA, Japonia)

Kihachiro Kawamoto - multikulturowość i tradycja

Dokument animowany - tematy, poetyka i antropologia zjawiska

Animacja w teledyskach w XX i XXI wieku

Literatura:

"Polska animacja w XXI wieku", red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2017

Paweł Sitkiewicz, "Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresy klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Paweł Sitkiewicz, "Miki i myszy". Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Uwagi:

Z powodu pandemii i nowych wytycznych dotyczących nauczania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. zmianie ulegają zasady zaliczenia. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie trzech ćwiczeń (realizowanych zdalnie) związanych z tematami zajęć. Forma ćwiczeń ustalana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Student ma ma wykonanie jednego ćwiczenia ok. dwóch tygodni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Sylwia Kołos
Prowadzący grup: Sylwia Kołos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studentki i studentów z różnymi aspektami historii i rozwoju sztuki animacji filmowej od XIX do XXI wieku, zarówno w Polsce jak i na świecie (Europa, USA, Kanada, Azja)

Pełny opis:

Tematy realizowane na zajęciach:

Pionierzy animacji filmowej

Imperium Walta Disneya - początki

National Film Board of Canada i rozwój sztuki animacji (Norman McLaren, Ryam Larkin)

Animowane światy Paula Driessena

Studio Aardman - komedia stapsticowa, animowane cinema verite - nowe drogi tradycyjnej animacji

Yuri Norstein w kontekście animacji na świecie

Polska animacja/polscy animatorzy:

Władysław Starewicz - "Ezop XX wieku"

Polska Szkoła Animacji

Polska animacja w XXI wieku

Aninacja japońska - nie tylko anime:

Animacja w Japonii przed II wojną światową

Animacja i propaganda (animacja z czasów II wojny światowej: USA, Japonia)

Kihachiro Kawamoto - multikulturowość i tradycja

Dokument animowany - tematy, poetyka i antropologia zjawiska

Animacja w teledyskach w XX i XXI wieku

Literatura:

"Polska animacja w XXI wieku", red. Małgorzata Kozubek, Tadeusz Szczepański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2017

Paweł Sitkiewicz, "Małe wielkie kino. Film animowany od narodzin do końca okresy klasycznego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009

Paweł Sitkiewicz, "Polska szkoła animacji", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011

Paweł Sitkiewicz, "Miki i myszy". Walt Disney i film rysunkowy w przedwojennej Polsce, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012

Uwagi:

Z powodu pandemii i nowych wytycznych dotyczących nauczania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021:

1. zajęcia odbywać się będą online w czasie rzeczywistym

2. zmianie ulegają zasady zaliczenia. Student otrzymuje zaliczenie na podstawie trzech ćwiczeń (realizowanych zdalnie) związanych z tematami zajęć. Forma ćwiczeń ustalana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Student ma ma wykonanie jednego ćwiczenia ok. dwóch tygodni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)