Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Folklor w praktykach artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-FWPA-FO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Folklor w praktykach artystycznych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba punktów ECTS 3 (75 godzin):


1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 g.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: 20 g.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania: 25 g.


Efekty uczenia się - wiedza:

1. ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach folklorystyki z innymi dziedzinami (np. teatrologia, filmoznawstwa, historia sztuki, muzykologia) i dyscyplinami pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych (K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

1. potrafi zbadać i ocenić współczesne dzieło sztuki inspirowane folklorem i niedającej się jednoznacznie określić przynależności (połączenie różnych sztuk, konwencji i mediów) (K_U14)

2. posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętności prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i mediach (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

1. jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K06)

Metody dydaktyczne:

- studium przypadku

- metoda ćwiczeniowa

- projekt

- elementy wykładu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna z problematyką dotyczącą folkloru jako źródła artystycznego. Pozna sposoby, cele i zakres odziaływania na wybrane zjawiska artystyczne. W części praktycznej student dokona analizy i interpretacji wybranych przykładów artystycznych odwołujących się do zjawisk folkloru, jak też stworzy projekt (praca zespołowa) wykorzystania folkloru w działaniach kulturoznawcy.

Pełny opis:

1. Folklor w praktykach artystycznych – między teorią a praktyką

2-3. Folklor a muzyka

4-5. Folklor a film

6-7. Folklor a teatr

8-9. Folklor a malarstwo

10-11. Folklor a literatura

12-13. Analiza zjawisk artystycznych inspirowanych folklorem.

14-15. Projekt kulturoznawczy wykorzystujący folklor – praca w grupach.

Literatura:

1. R. Sulima, Folklor i literatura. Szkice o literaturze i kulturze współczesnej, Warszawa 1976.

2. J. Krzyżanowski, Paralele. Studia porównawcze z pogranicza literatury i folkloru, Warszawa 1977 (wybrane rozdziały).

3. P. Dahlig Muzyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, WSP, Warszawa 1987

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie 1 pisemnej pracy (forma dowolna) będącej analizą i interpretacją wybranych zjawisk kultury inspirowanej folklorem (ocena poprawności i oryginalności wypowiedzi) oraz stworzenie zespołowego projektu kulturoznawczego wykorzystującego folklor.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Domachowska, Artur Duda, Piotr Grochowski
Prowadzący grup: Marta Domachowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Violetta Wróblewska
Prowadzący grup: Violetta Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)