Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język obcy specjalistyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-JOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język obcy specjalistyczny
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z wykładowcą:

- uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin

- konsultacje – 25 godzin


Godziny pracy samodzielnej:

- przygotowanie zadań i projektów - 20 godzin


Razem: 75 godzin (3 ECTS)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego właściwe dla tematyki związanej z kuturoznawstwem na poziomie B2 (K_U10)

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Pełny opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Bloki tematyczne realizowane w trakcie kursu obejmują:

→ słownictwo i dyskurs dotyczącym strukturalizmu i poststrukturalizmu, postmodernizmu

→słownictwo i dyskurs dotyczącym nowoczesnych zagadnień poruszanych przez kulturoznawstwo na świecie

Literatura:

Barker, Chris. Cultural studies : theory and practice. Los Angeles Loncon: SAGE, 2012

Tyson, Lois. Critical theory today : a user-friendly guide. Milton Park, Abingdon, Oxon New York, NY: Routledge, 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena za obecność na spotkaniach synchronicznych i uczestnictwo w kursie (40%) (U1)

Ocena za test końcowy (egzamin) (60%) (U1)

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Piotr Grochowski, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Kurs powiązany jest z kursem Moodle (https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1978); w trybie nauczania zdalnego zajęcia (w zależności od decyzji władz uniwersyteckich) będą łączyć elementy nauczania synchronicznego (telekonferencje) oraz asynchronicznego (materiały na kursie Moodle).

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Po kliknięciu "Wykład, 30 godzin → więcej informacji" wyświetlą się dodatkowe szczegóły o zajęciach w cyklu 2020/2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3896
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Kurs powiązany jest z kursem Moodle (https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1978); w trybie nauczania zdalnego zajęcia (w zależności od decyzji władz uniwersyteckich) będą łączyć elementy nauczania synchronicznego (telekonferencje) oraz asynchronicznego (materiały na kursie Moodle).

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Po kliknięciu "Wykład, 30 godzin → więcej informacji" wyświetlą się dodatkowe szczegóły o zajęciach w cyklu 2020/2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5459
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Po kliknięciu "Wykład, 30 godzin → więcej informacji" wyświetlą się dodatkowe szczegóły o zajęciach w cyklu 2020/2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Katarzyna Marak
Prowadzący grup: Katarzyna Marak
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5459
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Kurs ma na celu uporządkować i poszerzyć specjalistyczne słownictwo związane z tematyką, koncepcjami i teorią rozmaitych trendów we współczesnym kulturoznawstwie. Zajęcia zaznajomią studentów z aktualnymi podejściami i sposobami omawiania aspektów kultury zachodniej na poziomie badań prowadzonych na świecie.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Po kliknięciu "Wykład, 30 godzin → więcej informacji" wyświetlą się dodatkowe szczegóły o zajęciach w cyklu 2020/2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)