Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura remiksu – warsztaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-KR-W-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura remiksu – warsztaty
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Całkowity nakład pracy studenta:

Praca studenta obejmuje:

- ćwiczenia: 30 godz.

- praca własna studenta: 10 godz.

- konsultacje: 5 godz.

Razem: 45 godziny

Efekty uczenia się - wiedza:

Student orientuje się w zjawiskach z pogranicza sztuk, zna

tendencje we współczesnym życiu kulturalnym (K_W10,

K_W12)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi samodzielnie realizować projekt interdyscyplinarny,

wspierający przygotowanie zawodowe, przekłada zdobytą wiedzę na

sytuacje zawodowe (K_U03, K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role,

aktywnie uczestnicy w życiu kulturalnym (K_K02, K_K05)

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Warsztaty poświęcone remiksowi jako praktyce kulturowej, która obejmuje różne dziedziny sztuki i życia. Celem warsztatów jest stworzenie przez studentów cyklu remiksów. Warsztaty autorskie. Dobór technik i metod realizacji uzależniony od indywidualnego programu osoby prowadzącej

zajęcia.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Remiks. Teorie i praktyki, pod red. M. Gulika, P. Kaucz, L. Onaka,

Kraków 2011, http://polonisci.ath.bielsko.pl/wp-

content/uploads/2017/04/Remiks_Teorie_i_praktyki.pdf

- Encyklopedia Teatru Polskiego, hasło: remiks, oprac. W. Świątkowska,

http://encyklopediateatru.pl/hasla/351/remiks

- Wanda Świątkowska, Odprawianie dziadów. Recykling i re-enactment jako strategie remiksu, "Teatr" 2017 nr 1, online: https://teatr-pismo.pl/5907-odprawianie-dziadow-recykling-i-re-enactment-jako-strategie-remiksu/

- J. Zętar, Z czego robić remiks? Kilka notatek o źródłach, [w:] Nowe narracje a miasto. Remiksowanie miasta, Lublin 2014.

online: https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/publication/89355/edition/84216/content

- Lawrence Lessing, Remiks: aby sztuka i biznes rozkwitały w

hybrydowej gospodarce, Warszawa 2009

- W. Godzic, Kultura instant, kultura remiksu i ich znaczenie

we współczesnej komunikacji, online:

http://archiwum.nina.gov.pl/film/kultura-instant-kultura-

remiksu-i-ich-znaczenie-we-wspolczesnej-komunikacji

- Re//mix. Performans i dokumentacja, red. T. Plata, D. Sajewska,

Warszawa 2014

- Anna Nacher, Remiks i mashup - o niełatwym współbrzmieniu

dwóch kulturowych metafor, Przegląd Kulturoznawczy 2011, nr

1(9), s. 77-89.

online: https://www.ejournals.eu/Przeglad-Kulturoznawczy/Przeglad-Kulturoznawczy-2011/Numer-1-9-2011/art/1276/

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Wybrane praktyki kultury remiksu:

- remiks zbiorów archiwalnych z domeny publicznej: https://szukamy.org/wyszukanyremiks-podsumowanie/

- remiks teatralny – projekt artystyczny Komuny Warszawa, m.in.

https://komuna.warszawa.pl/spektakle/lukasz-chotkowski-remix-marina-abramovic-teraz/;

- remiks wizualny: np. remiksy Bunksy'ego

- found footage:

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Marzenna Wiśniewska
Prowadzący grup: Marzenna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gulik M, Kaucz P., Onak L. (red.) (2011), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków.

Lessig L. (2009), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. 180 Próchniak, Warszawa.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Gawlas K. (2011), Remiks – narzędzie w warsztacie kompozytorskim, w: M. Gulik, P. Kaucz, L.Onak, (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej - przy wykorzystaniu platformy moodle.umk.pl oraz MS Teams

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Małgorzata Lisecka
Prowadzący grup: Małgorzata Lisecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gulik M, Kaucz P., Onak L. (red.) (2011), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków.

Lessig L. (2009), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. 180 Próchniak, Warszawa.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Gawlas K. (2011), Remiks – narzędzie w warsztacie kompozytorskim, w: M. Gulik, P. Kaucz, L.Onak, (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej - przy wykorzystaniu platformy moodle.umk.pl oraz MS Teams

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest prezentacja oraz omówienie zjawiska (ale także określonego działania), jakim jest kultura remiksu – polegająca na wykorzystaniu różnych dzieł (często tworzących kanon) i połączeniu ich w taki sposób, aby powstało nowe dzieło. Jednocześnie, w trakcie zajęć, studenci będą mieli szanse na stworzenie własnego, autorskiego projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

- kultura remiksu – wstęp teoretyczny,

- historia kultury remiksu,

- kultura remiksu a pamięć zbiorowa,

- przykłady kultury remiksu w różnych dziedzinach kultury,

- kultura remiksu a nowe technologie,

- kultura remiksu a prawo autorskie,

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gulik M, Kaucz P., Onak L. (red.) (2011), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków.

Lessig L. (2009), Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przeł. R. 180 Próchniak, Warszawa.

Myślak, D. A., & Siudak, M. M. (2016). Internetowi artyści i ich twórczość (nie tylko) w Sieci. Media-Kultura-Komunikacja Społeczna, 3(12), 71-93.

Nacher, A. (2011). Remiks i mashup–o niełatwym współbrzmieniu dwóch cyberkulturowych metafor. Przegląd Kulturoznawczy, 9(1), 77-89.

Nożyński, S., & Kuźmicz, K. (2012). Kultura remiksu a zmiany w muzyce.

Literatura uzupełniająca:

Fagerjord, A. (2009). After convergence: YouTube and remix culture. In International handbook of internet research (pp. 187-200). Springer, Dordrecht.

Gawlas K. (2011), Remiks – narzędzie w warsztacie kompozytorskim, w: M. Gulik, P. Kaucz, L.Onak, (red.), Remiks. Teorie i praktyki, Kraków

Karpiński, A. (2018). Kultura remiksu i dozwolony użytek w prawie autorskim. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (45), 173-182.

Ludzis Todorov, A. (2015). Gdzie i jak długo „żyje” blogowy post? Blogi w kulturze remiksu. Kultura Popularna, 43(01), 84-91.

Navas, E., & Gallagher, O. (Eds.). (2014). The Routledge companion to remix studies. Routledge.

Radomski, A. (2011). Remiks jako sposób przedstawiania historii w Informacjonalizmie.

Śliwowski, K., & Sawko, K. (2011). Stwórz wideo online. Instrukcja krok po kroku.

Zielińska, J. (2011). Dramaturgia prezentacji/promocji sztuki online, czyli remiksy Multi-DJa w wirtualnej realis.

Uwagi:

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej - przy wykorzystaniu platformy moodle.umk.pl oraz MS Teams

Podstawą oceny będzie:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- przygotowanie projektu, opartego na remiksie poszczególnych dzieł kultury

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)