Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Warsztat krytyka kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2555-s2KUL2Z-WKK-AK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat krytyka kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty do wyboru - specjalizacje - 21 - Kulturoznawstwo s2
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

50 godzin, w tym 30 godzin kontaktowych, 20 praca własna studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej (K_W08)

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, ich funkcjonowaniu; ma orientację

we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym (K_W10)

posiada wiedzę o wybranych zjawiskach kultury popularnej (K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

potrafi wyszukiwać i gromadzić informacje, wykorzystując różne źródła (drukowane i elektroniczne), prowadzić kwerendy, analizować, oceniać i selekcjonować zdobyty materiał (K_U01)

potrafi wyrażać swoje opinie w różnych formach literackich, krytycznych i publicystycznych, z wykorzystaniem różnych źródeł i podstawowych kontekstów teoretycznych (K_U08)

posiada umiejętność posługiwania się i wykorzystywania narzędzi i systemów elektronicznych do poszukiwania informacji, redagowania tekstów i komunikowania się (K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

potrafi pracować i współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role (K_U02)

uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając różnych jego form i różnych mediów (K_K06)

jest świadomym odbiorcą sztuki, który posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk kultury współczesnej; zna wartość historii kultury i sztuki oraz znaczenie kultury popularnej i masowej (K_K10)


Metody dydaktyczne:

1. Praca w grupie.

2. Praca nad tekstem (aspekt edytorski).

3. Dyskusja.

4. Referat (prezentacja projektu).

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe poświęcone umiejętności tworzenia tekstów dotyczących istotnych zjawisk kultury i ich twórców (recenzja, relacja, wywiad, rozmowa). Głównym celem zajęć będzie tworzenie w zespołach gazety kulturalnej w dwóch postaciach: drukowanej i internetowej (multimedialnej).

Pełny opis:

Program zajęć

Październik

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć, podział na grupy, informacje wstępne).

2) Kim jest krytyk? Zadania – wyzwania – etyka.

3) Pierwsze spotkanie robocze – prezentacja projektów gazet.

4) Sztuka rozmowy/wywiadu z wybraną osobą (reżyserem, aktorem, piosenkarzem).

Listopad

5) Drugie spotkanie robocze – opracowanie tekstów napisanych do gazety (czyszczenie językowo-stylistyczne, tytuł, lead, objętość, stopka)

6) Prezentacja pierwszych numerów gazet – dyskusja, ocena, proponowane zmiany.

7) Wywiad – opracowanie zapisu audialnego (czyszczenie tekstu, dramaturgia, tytuł, nota o rozmówcy).

8) Trzecie spotkanie robocze – założenia drugiego numeru gazety (zawartość, podział obowiązków).

Grudzień

9) Recenzja/relacja muzyczna – pismo „Teraz Rock”, analiza wybranych tekstów krytycznomuzycznych.

10) „Polityka” – analiza układu (plastycznego i merytorycznego) tygodnika opinii, stałych rubryk i gatunków (felieton, recenzja płyty/filmu/spektaklu/książki, komentarz, reportaż, fotoreportaż).

11) Prezentacja drugich numerów gazet – dyskusja, ocena, proponowane zmiany.

Styczeń

12) Czwarte spotkanie robocze – założenia trzeciego numeru gazety (zawartość, podział obowiązków) – może być: numer zwykły, specjalny (tematyczny), satyryczny lub tabloidowy.

13) Piąte spotkanie robocze – opracowanie materiałów do trzeciego numeru gazety.

14) Prezentacja trzecich numerów gazet.

15) Wystawienie zaliczeń.

Literatura:

1. Z siekierą czy w rękawiczkach? Rozmawiają Krzysztof Globisz, Beata Guczalska, Tadeusz Kornaś, Krystian Lupa, Elżbieta Morawiec, Tadeusz Nyczek, Jacek Wakar, Krzysztof Warlikowski, „Didaskalia” 1998 nr 25/26.

2. Andrzej Godlewski, Téte a téte w studiu, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 91-101.

3. Dorota Wojdan-Świderska, Autorytet za wszelką cenę, „Zeszyty Telewizyjne” 2004, nr 5, s. 130-134 [o Rozmowach na nowy wiek i Rozmowach na czasie]

4. "Teraz Rock" (wybrane numery)

5. "Polityka" (wybrane numery)

6. Inne periodyki (m.in. "Newsweek", "Dialog", studenckie gazety festiwalowe).

Metody i kryteria oceniania:

1) Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

2) Obecność na zajęciach.

3) Siedem (7) tekstów recenzenckich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda
Prowadzący grup: Artur Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Październik

1) Zajęcia organizacyjne (prezentacja programu i warunków zaliczenia zajęć, podział na grupy, informacje wstępne)

- Projekt gazety (w dwóch wersjach papierowej i internetowej, tzn. multimedialnej, ewentualnie blog)

- tytuł, layout, profil: toruńska gazeta kulturalna, zakres: teatr – kino – sztuki plastyczne – muzyka poważna czy popularna, rubryka obowiązkowa: portret aktora/aktorki Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu albo piosenkarza/piosenkarki/zespołu muzycznego;

- makieta gazety – gdzie i co? Gatunki: relacja, recenzja, wywiad, sonda, felieton, rubryka satyryczna (rysunek, komentarz), ilustracje

- pisanie tekstu dziennikarskiego – zasady: objętość (z góry ustalona liczba znaków), odpowiedzialność (termin, prawo autorskie, plagiat, ocena), poprawność (językowo-stylistyczna), wartość „artystyczna’ (tytuł, lead, dbałość o czytelnika i jego emocje)

- podział ról w zespole: redaktor prowadzący (na zmianę co numer), piszący, składacz, korektor

2) Kim jest krytyk? Zadania – wyzwania – etyka

- Z siekierą czy w rękawiczkach? Rozmawiają Krzysztof Globisz, Beata Guczalska, Tadeusz Kornaś, Krystian Lupa, Elżbieta Morawiec, Tadeusz Nyczek, Jacek Wakar, Krzysztof Warlikowski, „Didaskalia” 1998 nr 25/26.

3) Pierwsze spotkanie robocze – prezentacja projektów gazet

4) Sztuka rozmowy/wywiadu z wybraną osobą (reżyserem, aktorem, piosenkarzem)

- prezentacja zebranych materiałów o osobie, z którą przeprowadza się wywiad (kim jest? Jaki ma dorobek artystyczny? Jakie źródła informacji?); sześć pytań (plus dwa pytania rezerwowe), koncepcja wywiadu, cel; Jakie pytania na początek? W jakiej formie zadawać pytania? Jak pytanie wpływa na odpowiedź (jak będzie wyglądała hipotetyczna odpowiedź)? Co robić w sytuacjach kłopotliwych, gdy rozmowa się nie klei lub rozmówca nie kwapi się do rozmowy? Jak unikać wpadek lub je tuszować?

- Katarzyna Bielas, Nie dla narcyzów, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek, Kraków 2010, s. 479-489.

Listopad

5) Drugie spotkanie robocze – opracowanie tekstów napisanych do gazety (czyszczenie językowo-stylistyczne, tytuł, lead, objętość, stopka)

6) Wywiad z wybranym artystą – opracowanie zapisu audialnego (czyszczenie tekstu, dramaturgia, tytuł, nota o rozmówcy)

7) Prezentacja pierwszych numerów gazet – dyskusja, ocena, proponowane zmiany

8) Recenzja/relacja muzyczna – pismo „Teraz Rock”

- Bartek Chaciński, Czy będziesz do czegoś potrzebny?, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz i Andrzej Niziołek, Kraków 2010, s. 559-578.

Grudzień

9) tygodnik „Polityka” – analiza układu (plastycznego i merytorycznego) tygodnika opinii, stałych rubryk i gatunków (felieton, recenzja płyty/filmu/spektaklu/książki, komentarz, reportaż, fotoreportaż)

10) miesięcznik „Teatr” – recenzja teatralna i relacja festiwalowa

11) Trzecie spotkanie robocze – założenia drugiego numeru gazety (zawartość, podział obowiązków)

Styczeń

12) Krytyk – zoil – hejter. Analiza wybranych tekstów Antoniego Słonimskiego, Jana Kotta oraz wpisów internetowych

- Jan Kott, Fotel recenzenta [tom III Pism wybranych], Warszawa 1991 [wybrane recenzje]

- Antoni Słonimski, Gwałt na Melpomenie, Warszawa 1982 [wybrane recenzje]

13) Czwarte spotkanie robocze – opracowanie materiałów do drugiego numeru gazety

14) Prezentacja numerów gazet (wersja elektroniczna i papierowa). Wystawienie zaliczeń.

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach – limit nieobecności: 3

2. Aktywna praca przy tworzeniu gazety w zespole redakcyjnym (efektem zajęć są dwa numery gazety kulturalnej)

3. Aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Rola krytyka

2. Przykłady współczesnej krytyki

3. Struktura recenzji

4.-5. Omówienie recenzji

6. Nowe formy recenzji. Videoeseje i platformy medialne

7. Research krytyka. Recenzje filmu „Barbie” (2023)

8. Recenzja filmu

9. Recenzja serialu

10. Recenzja komiksu

11. Recenzja książki

12. Recenzja gry komputerowej

Literatura:

Susan Sontag, "Przeciw interpretacji", w: tejże, "Przeciw interpretacji i inne eseje", Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Duda, Aldona Kobus
Prowadzący grup: Aldona Kobus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Rola krytyka

2. Przykłady współczesnej krytyki

3. Struktura recenzji

4.-5. Omówienie recenzji

6. Nowe formy recenzji. Videoeseje i platformy medialne

7. Research krytyka. Recenzje filmu „Barbie” (2023)

8. Recenzja filmu

9. Recenzja serialu

10. Recenzja komiksu

11. Recenzja książki

12. Recenzja gry komputerowej

Literatura:

Susan Sontag, "Przeciw interpretacji", w: tejże, "Przeciw interpretacji i inne eseje", Wydawnictwo Karakter, Kraków 2012.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)