Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Kultura wypowiedzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-KW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura wypowiedzi
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student w trakcie realizacji przedmiotu uzyskuje 2 punkty ECTS w następującym układzie:

1) uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin (1 ECTS);

2) samodzielne przygotowanie się do poszczególnych zajęć oraz do zaliczenia - 30 godzin (1 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna rodzaje błędów językowych - K_W13;

W2: rozpoznaje wyrażenia należące do normy wzorcowej i użytkowej oraz objaśnia przyczyny powstawiania innowacji językowych - K_W16;

stosuje typologię błędów semantycznych do analizy faktów pozanormatywnych - K_W16;

W3: rozumie konieczność kierowania się zasadami i normami etycznymi w komunikacji językowej - K_W23;Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

potrafi podać przykłady zjawisk językowych o zróżnicowanej ocenie normatywnej oraz je rozpoznaje. Umie wskazać błędy językowe, klasyfikuje je i odróżnia od innowacji funkcjonalnie uzasadnionych. Przeprowadza analizę innowacji językowych oraz formułuje wnioski na temat ich funkcji oraz ocenia je pod względem poprawności. Potrafi przeprowadzić korektę wypowiedzi błędnych.


U1: formułuje w mowie i na piśmie opinie na temat poprawności językowej wyrażeń językowych, korzystając z kompendiów poprawnościowych oraz opublikowanych wyników badań - K_U10;

U2: formułuje w mowie i na piśmie opinie na temat poprawności wyrażeń językowych i całych tekstów, ich celowości, przydatności i adekwatności, a także rozpoznaje błędy językowe - K_U19.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

zdaje sobie sprawę z tego, że znajomość i przestrzeganie w komunikacji zasad poprawności językowej są niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego, jest świadomy konieczności dbania o język narodowy będący elementem dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez posługiwanie się środkami językowymi należącymi do normy wzorcowej.


K1: potrafi nawiązać kontakt z rozmówcą w mowie i w piśmie poprzez poprawnie sformułowane komunikaty językowe - K_K13.W1: zna podstawowe błędy semantyczne - K_W13;

Metody dydaktyczne:

Prowadzący wykorzystuje różne rodzaje metod eksponujących, podających i poszukujących, np.

- pokaz

- opis

- wykład konwersatoryjny

- referat.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej i leksykalnej (semantycznej).

Pełny opis:

Celem proponowanego kursu kultury wypowiedzi jest skłonienie słuchaczy do refleksji nad sposobem komunikowania się oraz poszerzenie ich wiedzy na temat zjawisk językowych.

Na zajęciach student zapoznaje się z pojęciami z zakresu teorii kultury języka oraz z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej oraz leksykalnej. Zajęcia służą kształtowaniu świadomości językowej studentów i wyrabiają w nich dbałość o język ojczysty. Przygotowują ponadto do samodzielnego rozstrzygania problemów językowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005 i n.wyd.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Markowski A., Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004 i n.wydania

Apresjan J., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka,

Warszawa 2000.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach: w ciągu semestru dopuszczalne są 2 nieobecności; jeżeli student przekroczy podany limit, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich nieobecności (sposób zaliczenia ustalany jest indywidualnie z prowadzącym);

2) Praca na zajęciach (zapoznawanie się z lekturą, udział w dyskusjach, przygotowanie i zreferowanie zagadnienia wyznaczonego przez prowadzącego itp.);

3) Zaliczenie pisemnego sprawdzianu pod koniec semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kamper-Warejko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Joanna Kamper-Warejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej i leksykalnej (semantycznej).

Pełny opis:

Celem proponowanego kursu kultury wypowiedzi jest skłonienie słuchaczy do refleksji nad sposobem komunikowania się oraz poszerzenie ich wiedzy na temat zjawisk językowych.

Na zajęciach student zapoznaje się z pojęciami z zakresu teorii kultury języka oraz z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej oraz leksykalnej. Zajęcia służą kształtowaniu świadomości językowej studentów i wyrabiają w nich dbałość o język ojczysty. Przygotowują ponadto do samodzielnego rozstrzygania problemów językowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005 i n.wyd.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Markowski A., Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004 i n.wydania

Apresjan J., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka,

Warszawa 2000.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kulwicka-Kamińska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Joanna Kulwicka-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej i leksykalnej (semantycznej).

Pełny opis:

Celem proponowanego kursu kultury wypowiedzi jest skłonienie słuchaczy do refleksji nad sposobem komunikowania się oraz poszerzenie ich wiedzy na temat zjawisk językowych.

Na zajęciach student zapoznaje się z pojęciami z zakresu teorii kultury języka oraz z wybranymi zagadnieniami poprawności ortograficznej, gramatycznej oraz leksykalnej. Zajęcia służą kształtowaniu świadomości językowej studentów i wyrabiają w nich dbałość o język ojczysty. Przygotowują ponadto do samodzielnego rozstrzygania problemów językowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Formy i normy, czyli praktyczna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2004.

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005 i n.wyd.

Jadacka H., Markowski A., Zdunkiewicz-Jedynak D., Poprawna polszczyzna. Hasła problemowe, Warszawa 2008.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2008.

Markowski A., Wielki słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa 2004 i n.wydania

Apresjan J., Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka,

Warszawa 2000.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)