Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody pracy naukowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-MPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody pracy naukowej
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 2 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 50 godzin pracy, z czego:

1 pkt ECTS student/ka uzyskuje za udział w zajęciach i konsultacje z osoba prowadzącą;

1 pkt ECTS za bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka po ukończeniu cyklu zajęć:

W1: ma podstawową wiedzę o miejscu i roli humanistyki wśród innych nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W01);

W2: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego (K_W14);


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka po ukończeniu cyklu zajęć:

U1: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod (K_U01);

U2: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego (K_U05);

U3: posiada umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków (K_U17);

U4: potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się internetem, sporządzić bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację (K_U18);

U5: posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł (K_U15).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka po ukończeniu cyklu zajęć:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju (K_K01);

K2: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

K3: identyfikuje i rozstrzyga niektóre dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadzający wiadomości i ćwiczący umiejętności z zakresu podstaw warsztatu badacza-humanisty. W trakcie zajęć studenci uczą się korzystania ze źródeł, sporządzania bibliografii i przypisów, ćwiczą umiejętność budowania wypowiedzi pisemnych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy o swoistości metod badawczych humanistyki oraz wyćwiczenie umiejętności warsztatowych przydatnych w czasie studiów humanistycznych i stanowiących podstawę pracy naukowej. W trakcie zajęć student/ka poznaje metody poszukiwania i dokumentowania źródeł (kwerenda bibliograficzna, sporządzanie bibliografii i przypisów), zapoznaje się z elementami dyskursu naukowego oraz poznaje elementy prawa autorskiego. Przedmiot przygotowuje do pisania prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej oraz do działalności zawodowej.

Zakres tematów:

1. Miejsce humanistyki wśród innych nauk, jej swoistość przedmiotowa i metodologiczna.

2. Główne typy wypowiedzi w dyskursie humanistycznym.

3. Opis bibliograficzny, bibliografia, przypisy.

4. Najważniejsze polskie bibliografie ogólne.

5. Najważniejsze polskie bibliografie literackie.

6. Wybrane bibliografie zagraniczne.

7. Wybrane słowniki i encyklopedie.

8. Wybrane zasoby internetowe.

9. Fazy pisania: koncepcja – poszukiwanie źródeł – notatki – plan – realizacja – redakcja – korekta.

10. Kompozycja i spójność tekstu. Konstrukcja logiczna i retoryczna tekstu.

11. Analiza, interpretacja, wartościowanie.

12. Styl i style. Komunikatywność i estetyka.

13. Cytat, zapożyczenie, plagiat.

14. Układ graficzny i edycja komputerowa.

15. Błędy (językowe, myślowe, konstrukcyjne) i ich unikanie.

Literatura:

Obowiązuje znajomość we fragmentach (wskazanych i udostępnionych przez osobę prowadzącą zajęcia):

M. Kuziak, S. Rzepczyński, Jak pisać?, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008.

J. Maćkiewicz, Jak dobrze pisać: od myśli do tekstu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

H. Markiewicz, O cytatach i przypisach, Kraków 2004.

Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Warszawa, Książka i Wiedza, 2003.

T. Winek, Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Przy nauczaniu stacjonarnym:

- ocena ciągła, której podlegają: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, odpowiedzi ustne, wykonywanie zadań domowych, ćwiczenia w pisaniu, prezentacje ustne, ocenianie prac i wypowiedzi innych studentów, zestawienia bibliografii (W1, W2, U3,U5, K1, K3);

- końcowe zaliczenie pisemne (sprawdzian) lub praca semestralna, lub projekt (U1, U2, U4, K2) - forma zaliczenia wskazana przez osobę prowadzącą zajęcia w danym cyklu kształcenia.

Nieobecności powyżej dwóch w semestrze wymagają zaliczenia opuszczonego materiału w formie wskazanej przez prowadzącego. Dopuszczalna jest tylko jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze.

Przy nauczaniu zdalnym:

- ocena ciągła, której podlegają: bieżące przygotowanie do zajęć (konferencji), aktywność podczas zajęć, odpowiedzi ustne, wykonywanie zadań domowych (na platformie Moodle lub przesyłanych prowadzącemu), ćwiczenia w pisaniu, prezentacje ustne, ocenianie prac i wypowiedzi innych studentów, zestawienia bibliografii (W1, W2, U3,U5, K1, K3);

- końcowe zaliczenie pisemne: praca bibliograficzna przesłana prowadzącemu (U1, U2, U4, K2);

- w razie niemożliwości udziału w wideokonferencji studentów obowiązuje wykonanie zadań dodatkowych uzgodnionych z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wołk
Prowadzący grup: Marcin Wołk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub mieszanym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams (, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)