Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wstęp do wiedzy o kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-WDWOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0288) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące sztuki i przedmioty humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do wiedzy o kulturze
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka uzyskuje za zaliczenie zajęć 3 pkt ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 50 godzin pracy, z czego:


1 pkt ECTS student/ka uzyskuje za udział w zajęciach i konsultacje z osoba prowadzącą;


2 pkt ECTS za bieżące przygotowanie się do zajęć, wykonanie prac domowych i przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student(k)a:


K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o szeroko pojętej kulturze wybranych obszarów (np. media, teatr, film), a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach wybranych obszarów kulturowych oraz pomiędzy wybranymi obszarami kulturowymi i w wymiarze globalnym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach społecznych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(k)a:

K_U13 potrafi rozpoznać różne typy pozaliterackich wytworów kultury

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student(k)a:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- stolików eksperckich
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Konwersatorium służy zapoznaniu studentów z wybranymi kierunkami i tematami badań kulturoznawczych - w związku z tym ma ono charakter wprowadzający i przeglądowy. Poszczególne zajęcia poświęcone są konkretnym tekstom wprowadzającym pojęcia, tezy oraz argumenty właściwe dla poszczególnych stanowisk z zakresu poznawanej dyscypliny. Podstawowym zadaniem studentów będzie zatem dogłębna lektura tekstów na zajęcia, umożliwiająca pracę w grupach zmierzającą do realizacji efektów kształcenia.

Pełny opis:

Na konwersatorium tym student zapozna się z wybranymi stanowiskami z zakresu nauk o kulturze. Oprócz ważnych koncepcji socjologicznych oraz antropologicznych, klasycznych dla teorii kultury, przedyskutujemy równie ważne, choć często pomijane, koncepcji filozoficzne. Duży nacisk położony zostanie na kwestie aksjologiczne oraz terminologiczne. Jednym z ważnych kontekstów interpretacji poszczególnych tekstów będzie metodologia nauk i związek nauk o kulturze z innymi naukami humanistycznymi i naukami ścisłymi. Zajęcia nie pretendują do roli kompendium czy też zarysu historii rozwoju kulturoznawstwa, służyć mają bardziej praktycznym i specyficznym dla komparatysty celom takim jak: wykształcenia umiejętności aplikowania niektórych teorii w interpretacji konkretnych pozaliterackich wytworów kultury oraz umiejscowieniu komparatystyki na tle innych nauk o kulturze.

Zagadnienia, przykłady:

- pojęcie kultury

- problematyka medium

- kultura wysoka, kultura masowa, procesy makdonaldyzacji

- strukturalizm w badaniach kultury z perspektywy komparatystycznej (jedynie aspektowo)

- interpretatywna teoria kultury i jej aktualność dla komparatysty

- antropologia kultury i jej problemy

- konstruktywizm w teorii kultury

Literatura:

Literatura podana jest w sylabusie poszczególnych grup.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, w tym przede wszystkim znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i umiejętności argumentowania z wykorzystaniem poznawanych tez i pojęć i wykorzystywania ujęć teoretycznych w praktyce analitycznej (K_U13, K_U16, K_K01, K_K07 ). Drugą składową jest ocena kolokwium kończącego zajęcia (K_W07, K_W08);

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS lub, opcjonalnie, platformę e-learningową Moodle) .

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur; K_U13, K_U16, K_K01, K_K07 ) wykonywanie na bieżąco zadań, prac (w terminie; K_W07, K_W08) będą podlegać ocenie bieżącej.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Patrz, sylabus główny.

Pełny opis:

Patrz, sylabus główny.

Literatura:

Patrz, sylabus grupy.

Uwagi:

Zajęcia zdalne, techniki prowadzenia, metody i kryteria oceniania

Zajęcia zdalne będą prowadzone w formie mieszanej on-line (synchronicznie) i off-line (asynchronicznie). Część zajęć odbędzie się w formie konwersatorium w formie spotkania na platformie Teams. Część spotkań zostanie przeprowadzona w formie przekazania na początku zajęć pytań, zadań, na które będzie należało odpowiedzieć w określonym czasie (przez pocztę USOS lub, opcjonalnie, platformę e-learningową Moodle) .

Ocena z zajęć będzie miała charakter oceniania bieżącego. Uczestnictwo w zajęciach on-line (aktywność, znajomość zadanych lektur; K_U13, K_U16, K_K01, K_K07 ) wykonywanie na bieżąco zadań, prac (w terminie; K_W07, K_W08) będą podlegać ocenie bieżącej.

Szczegóły zaliczenia omawiane są na pierwszych zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)