Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane problemy historii kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP1Z-WPHK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0299) Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy historii kultury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - 30h - 1 ECTS


Przygotowanie do egzaminu - 60h - 2 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W06 zna i rozumie zagadnienia historyczne, społeczne i cywilizacyjne warunkujące rozwój wybranych obszarów kulturowych

K_W07 ma zaawansowaną wiedzę o reprezentatywnych wytworach kultury wybranych obszarów, a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach obszarów kulturowych oraz pomiędzy nimi i w wymiarze globalnym

K_W08 ma zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych i cywilizacyjnych w wymiarze międzykulturowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10 umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K07 dzięki zrozumieniu odmiennego postrzegania życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur jest przygotowany do kontaktów międzykulturowych

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii kultury zwłaszcza z uwzględnieniem fenomenów transkulturowych oraz wyćwiczenie umiejętności patrzenia na fakty i zjawiska historyczne w ich kontekście kulturowym, a także wyrobienie wrażliwości metahistorycznej, tj. umiejętności krytycznego spojrzenia na interpretacje zjawisk historycznych i sposoby historycznej narracji.

Pełny opis:

Wykład będzie koncentrował się na następującej problematyce:

- pojawienie się człowieka i kultury - hipotezy, teorie i spory ideologiczne

- Narodziny Europy, kultura klasyczna i jej promieniowanie

- Renesans w ujęciu historycznym - wokół książki Greenblatta

- Historia i wpływ rozwoju kapitalizmu

- Historia kultury masowej i cyberkultury

- Czy historia kultury ma sens? Teleologia dziejów i jej historia

- Wykluczeni przez historię - kolonizacja, procesy marginalizacyjne, rewolucje.

- Przemiany życia codziennego w Europie

- Historia kultury i aksjologia - europocentryzm, antropocentryzm, porównywanie kultur, problem z pojęciem "rozwoju".

- Rozwój i wpływ na historię wielkich systemów religijnych i filozoficznych

- Pojawienie się świadomości historycznej, historia i problemy historiografii

Literatura:

„Doktryna indywidualistycznego historyzmu”, w: Andrzej F. Grabski, Dzieje historiografii, ss. 459-476.

„O stronniczości myślenia historycznego”, w: Wojciech Wrzosek, O myśleniu historycznym, ss. 29-64

H.G. Gadamer, „Różnorodność Europy. Dziedzictwo i przyszłość”, w Idem, Dziedzictwo Europy, Warszawa 1992, ss. 9-23.

J.K. Davies, Demokracja w Grecji klasycznej, rozdział VI. Społeczeństwo ateńskie w V stuleciu, Warszawa 2003, ss. 109-143.

Karl Löwith, Historia powszechna i dzieje zbawienia, rozdz. II, Marks, Kęty 2002, ss. 34-51.

Francis Fukuyama, Koniec historii, rozdziały 10-11, Poznań 1997, s. 165-196.

Dla chętnych: Historia i eschatologia. O historiozofii i filozofii kultury Mikołaja Bierdiajewa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 87-102, 1982.

Robin Dunbar, Człowiek. Biografia, rozdz. 8, Jak narodziły się systemy pokrewieństwa, język i kultura, Kraków 2016, ss. 279-320

Ewa Wipszycka, „Nawrócenia”, w „Kościół w świecie późnego antyku”, Warszawa 1994, ss. 77-97.

Peter Brown, „Świętość i grób”, w „Kult świętych”, Kraków 2007, ss. 1-18.

Jakub Burckhardt, Kultura Odrodzenia w Italii, Część II. Rozwój jednostki.

Stephen Grenblatt, The Swerve. How the world become modern (Zwrot. Jak zaczął się Renesans), 2011, s. 254-304.

Joseph Vogl, Widmo kapitału, Rozdz. 2. Idylla rynku. Część I, ss. 27-46.

Joseph Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, rozdz. Cywilizacja kapitalizmu, ss. 254-304.

R. Darnton, Wielka masakra kotów, rozdz. o Montpellier.

Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej, Warszawa 2014, ss. 7-47.

Jan Sowa, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków 2011, ss. 236-283.

Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2000, ss. 202-259.

S. Czarnowski, Wędrówka narzędzia, Świat człowieka – świat kultury. Antologia, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, s. 323-331.

S. Czarnowski, Studia z historii kultury, 1956.

Hobsbawm E., Masowa produkcja tradycji: Europa, lata 1870-1914, [w:] Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Kraków 2008 (s. 275-324).

J.M. Diamond, Strzelby, zarazki, maszyny : losy ludzkich społeczeństw, 2010.

N. Elias, O procesie cywilizacji, W.A.B. 2011.

M. Foucault, Narodziny kliniki, Wydawnictwo KR, 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z zagadnień omawianych na wykładach. Oceniana jest nie tylko poprawność faktograficzna ale także rozległość wiedzy, umiejętność przedstawienia kontekstu wydarzeń historycznych, krytycznej oceny ich różnych interpretacji oraz poprawność językowa i sprawność retoryczna.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)