Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kanony literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-KL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Kanony literackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 22 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Za zaliczenie pierwszego i drugiego semestru zajęć student/ka otrzymuje po 3 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 75-80 godz. pracy. Z tego:

- za godziny kontaktowe z osobą prowadzącą (udział w zajęciach oraz konsultacjach bezpośrednich i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość) - 2 pkt ECTS (50-55 godz.);

- za pracę własną (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji, przygotowanie się do zaliczenia końcowego) - 1 pkt ECTS (ok. 20-25 godz.)

Za zaliczenie trzeciego semestru zajęć student/ka otrzymuje 4 punkty ECTS, co odpowiada nakładowi ok. 100-110 godz. pracy. Z tego:

- za godziny kontaktowe z osobą prowadzącą (udział w zajęciach oraz konsultacjach bezpośrednich i za pośrednictwem środków komunikacji na odległość) - 2 pkt ECTS (50-55 godz.);

- za pracę własną (przygotowanie się do zajęć, wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji, przygotowanie się do zaliczenia końcowego w postaci pracy pisemnej) - 2 pkt ECTS (ok. 50-55 godz.).

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu pełnego cyklu zajęć student/ka:

W1: (K_W03) ma zaawansowaną wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych oraz o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym

W2: (K_W04) ma zaawansowaną wiedzę o fundamentalnych zagadnieniach z zakresu literaturoznawstwa (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień metodologicznych)

W3: (K_W06) zna i rozumie zagadnienia historyczne, społeczne i cywilizacyjne warunkujące rozwój wybranych obszarów kulturowych

W4: (K_W07) ma zaawansowaną wiedzę o reprezentatywnych wytworach kultury wybranych obszarów, a także o związkach i zależnościach pomiędzy wytworami kultury w ramach obszarów kulturowych oraz pomiędzy nimi i w wymiarze globalnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

U1: (K_U10) umie umiejscowić poznawane utwory w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym

U2: (K_U12) umie dokonać analizy i interpretacji poznawanych utworów z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod

U3: (K_U13) umie tworzyć wystąpienia ustne i prace pisemne z wykorzystaniem najważniejszych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

K1: K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur

K2: (K_K04) jest gotów do działań na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w refleksję nad kategorią kanonu literackiego, problematyzując ją w odniesieniu do literatury różnych obszarów kulturowych.

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest pojęcie kanonu - rozumianego jako zespów tekstów uznawanych w jakiejś zbiorowości za szczególnie ważne - zarówno w odniesieniu do literatur poszczególnych kręgów kulturowych, jak i w wymiarze globalnym. Na zajęciach podejmowana jest refleksja nad pojęciami kanonu literackiego, tradycji literackiej, arcydzieła, wartości artystycznej i funkcji społecznej literatury, dawniej rozumianych normatywnie, jako kategorie niepodważalne, absolutne, współcześnie zaś zazwyczaj traktowanych jako relatywne historycznie, kulturowo i politycznie. Studenci zapoznając się z rozmaitymi podejściami do kwestii kanoniczności, poznają zarazem różne tradycje językowe i kulturowe oraz właściwe im zestawy tekstów uznawanych za kanoniczne, gdyż poszczególni prowadzący omawiają te zagadnienia na przykładzie tekstów z wybranych obszarów oraz ich pograniczy: literatury anglojęzycznej, frankofońskiej i literatur romańskich, niemieckojęzycznej, literatur słowiańskich i in. Poznają zarazem funkcje przypisywane w różnych wspólnotach kanonowi, mechanizmy jego wytwarzania, przekształcania i negowania. Szczegółowa problematyka zajęć w poszczególnych cyklach dydaktycznych może się różnić; jest ona przedstawiona w opisach zajęć dla grup dydaktycznych (wraz z wykazem zagadnień i lektur).

Cykl kształcenia przedmiotu trwa trzy semestry (sem drugi, trzeci i czwarty studiów), zaliczenie uzyskuje się po każdym z nich.

Literatura:

Wykaz przykładowej literatury podstawowej (prowadzący poszczególne grupy wybierają z niego i uzupełniają o inne pozycje - patrz opis zajęć dla grupy):

J. Bachórz, O uniwersyteckim kanonie lektur polonistycznych, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, t. 2, pod red. M. Czermińskiej i in., Kraków 2005.

H. Bloom, Podzwonne dla kanonu, przeł. M. Szuster, "Literatura na Świecie" 2003, nr 9/10.

D. Damrosch, Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska, [w:] Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.

A. Jarmuszkiewicz, Kanon i tradycja w perspektywie literatury światowej, w: Tradycja współcześnie - repetycja czy innowacja?, pod red. A. Jarmuszkiewicz i J. Tabaszewskiej, Kraków 2012.

Kanon i obrzeża, pod red. I. Iwasiów i T. Czerskiej, Kraków 2005 (wybrane artykuły).

B. Shallcross, Requiem dla kanonu? Szczególny przypadek kanonu transatlantyckiego, "Teksty Drugie" 2015, nr 4.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegają: przygotowanie studentów do zajęć (znajomość zadanych tekstów, przemyślenie wskazanej problematyki itp.), bieżąca praca podczas zajęć (aktywność, udział w dyskusjach itp.), wykonywanie prac domowych, przygotowanie referatów i prezentacji (wszystkie wymienione formy realizują U1, U2, U3, K1, K2)oraz końcowe formy zaliczenia wskazane przez prowadzących: sprawdzian, kolokwium ustne lub pisemne, praca pisemna (W1, W2, W3). Końcowy semestr cyklu (sem. czwarty) kończy się obowiązkowo pracą pisemną, której tematyka ma charakter porównawczy i obejmuje co najmniej dwa bloki tematyczne (W1, W2, W3, W4, U2, U3).

Kryterium oceny jest stopień realizacji efektów uczenia się w zakresie tematyki danego bloku zajęciowego. W przypadku współprowadzenia zajęć w danym semestrze prowadzący uzgadniają między sobą ocenę końcową każdego ze studentów lub przekazują oceny cząstkowe koordynatorowi kierunku, który wylicza średnią.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub mieszanym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji -> szczegóły".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub mieszanym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji -> szczegóły".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.