Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Komparatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-Kom
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komparatystyka
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nd.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 ma podstawową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W03 ma podstawową wiedzę o powiązaniach komparatystyki literackiej i kulturowej

z pokrewnymi naukami humanistycznymi i społecznymi

K_W04 ma wiedzę o podstawowej terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W05 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w obszarze komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru kulturowego/danych obszarów kulturowych

K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla komparatystyki literackiej i kulturowej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K08 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się

w wybranych obszarach kulturowych


Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu (w tym fakultatywnie multimedialnego).

Analiza i interpretacja tekstów literackich i tekstów kultury w perspektywie komparatystycznej, z użyciem prezentowanych na zajęcia perspektyw badawczych.

Prezentacje (w tym fakultatywnie multimedialne) i/lub referaty przygotowywane samodzielnie przez studentów.

Dyskusja.

Inne – wybrane przez poszczególnych prowadzących ćwiczenia np. kreślenie „mapy myśli” porządkującej informacje zawartych w pomocniczych tekstach teoretycznych.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie różnych tradycji komparatystycznych w poszczególnych kręgach językowych i kulturowych, bądź też – ich dotyczących.

Pełny opis:

Celem zajęć jest poznanie przez studentów/ki różnych tradycji komparatystycznych w ramach poszczególnych kręgów językowych i kulturowych, bądź też takich, które ich dotyczą. Wychodzimy bowiem z założenia, że również teorie literaturo- i kulturoznawcze, a zwłaszcza komparatystyczne, mają swoje kulturowe, dyscyplinarne zakorzenienie i są zależne od wspólnot interpretacyjnych itd. Przy czym jest to o tyle istotne, iż pozwoli pokazać narzędzie komparatystyczne na skali między tym, co uniwersalne (zgodnie z klasycznym przekonaniem, że teorie mają taki właśnie charakter), a tym, co kulturowo zależne. Teorie komparatystyczne (i ich użycia) staną się zatem na tych zajęciach de facto przedmiotem analogicznego namysłu jak sama literatura w ramach komparatystyki.

Istotnym elementem zajęć będzie – w odróżnieniu np. od Metodologii badań porównawczych – nie tylko poznanie poszczególnych koncepcji, ale także ich użyć, tzn. tekstów pokazujących zastosowanie poszczególnych teorii, ich wykorzystania, możliwości aplikacyjne w praktyce badawczej i analityczno-interpretacyjnej studentów/ek.

Teksty komparatystyczne będą analizowane i interpretowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich specjalizujących się w danym obszarze językowym lub w danym bloku tematyki. Zajęcia mają pozwolić na uchwycenie podobieństw i różnic między rozmaitymi kręgami językowymi i tradycjami, ale nade wszystko pozwolą na dostrzeżenie tzw. szkół narodowych w komparatystyce, specyficznych paradygmatów, sposobów uprawiania komparatystyki w poszczególnych kręgach językowych i kulturowych, czy też w odniesieniu do nich.

Literatura:

Literaturę przedmiotu podają prowadzący w opisie dla danej grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się do zajęć (np. prezentacji, udziału w dyskusji).

Zaliczenie na ocenę po III, IV i V sem.: praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Monika Tokarzewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Brzostek, Monika Tokarzewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Dariusz Brzostek, Monika Tokarzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)