Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań porównawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2L-MBP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań porównawczych
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 22 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony I semestr metodologii badań porównawczych lub posiadanie odpowiednich kompetencji uzyskanych w inny sposób.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie w sem III i IV: 7 (3+4) ECTS = ok. 175 godz.

Godziny kontaktowe: obecność na zajęciach w trybie stacjonarnym lub zdalnym 60 godz. + konsultacje w różnych formach: 15 godz.

Praca własna studenta: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach (lektury obowiązkowe, zdobywanie informacji we własnym zakresie na podstawie lektur dodatkowych i Internetu): 65 godz.

Przygotowanie do zaliczenia III semestru: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu całego cyklu zajęć (dwa semestry) student/ka:


K_W02 ma zaawansowaną wiedzę o terminologii i metodologii badań w dziedzinie komparatystyki literackiej i kulturowej;

K_W05 ma zaawansowaną wiedzę o powiązaniach komparatystyki z pokrewnymi naukami humanistycznymi;

K_W09 ma zaawansowaną wiedzę z zakresu języków specjalistycznych;

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami właściwymi dla komparatystyki;

K_U12 umie dokonać analizy, interpretacji oraz porównywać ze sobą poznawane utwory z użyciem podstawowej terminologii i właściwych metod;

K_U15 posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł;

K_U16 posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju;

K_K07 rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z rożnych środowisk i kultur.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie studentów w problematykę i współczesną metodologię badań porównawczych, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych problemów teorii komparatystyki.

Przedmiot trwa dwa semestry.

Pełny opis:

Przedmiot służy poszerzeniu i syntezie wiedzy oraz rozwinięciu umiejętności zdobytych podczas zajęć z historii komparatystyki i metodologii humanistyki, a szczególnie zapoznanie z nurtami metodologicznymi uprawianymi w komparatystyce od drugiej połowy XX w. do dziś. Dają podstawową wiedzę z zakresu historii dyscypliny, wskazują główne tendencje rozwojowe i najważniejsze paradygmaty badawcze, dostarczają pojęciowych i terminologicznych narzędzi niezbędnych do poznawania tekstów literackich i kulturowych w perspektywie porównawczej. Celem zajęć jest nie tylko zaznajomienie studentów z różnymi teoriami i przekazanie im pewnego zasobu wiedzy, ale przede wszystkim wyrobienie w nich umiejętności pracy z tekstami naukowymi, analizowania, zastosowania odpowiednich narzędzi, a także wyciągania wniosków pomocnych w pracy z tekstem literackim i kulturowym w perspektywie porównawczej. Efektem zajęć, dzięki zarysowaniu szerokiego tła społeczno-kulturowo-filozoficznego, ma być także umiejętność umieszczenia poszczególnych koncepcji na mapie humanistyki i nauk społecznych. Pozwolić ma to studentom na szukanie inspiracji także w innych dyscyplinach akademickich (co zgodne jest z dokonującym się współcześnie zwrotem kulturalistycznym i podejmowaniem badań o charakterze trans- i interdyscyplinarnym). Zajęcia będą miały – z jednej strony – układ problemowy, z drugiej – ze względu na proces dydaktyczny – chronologiczny.

Literatura:

Podawana przez osobę prowadzącą w opisie zajęć w danym cyklu kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej i zdalnej:

- ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się do zajęć (np. prezentacji, udziału w dyskusji), wykonania prac domowych, prezentacji itp.;

- praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego, np. w postaci zaliczenia ustnego z wykorzystaniem odpowiedniego komunikatora internetowego z zakresu objętego programem zajęć, sprawdzającą przede wszystkim zdobytą wiedzę, lecz również posiadane umiejętności i kompetencje społeczne;

- egzamin ustny (przy zdalnym trybie nauki - na platformie MS Teams) sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kola, Tomasz Markiewka, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone są w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams (, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji -> szczegóły".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz, Tomasz Markiewka, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Tomasz Markiewka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Uwagi:

W razie konieczności pracy w formie zdalnej zajęcia prowadzone są w trybie synchronicznym lub asynchronicznym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams (, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu, Metody dydaktyczne w kształceniu online).

Szczegółowe informacje w opisie zajęć - zob. "więcej informacji -> szczegóły".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.