Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Arcydzieła literatury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP2Z-AL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Arcydzieła literatury
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotu Arcydzieła literatury w semestrze II

Całkowity nakład pracy studenta:

Student/ka za zaliczenie przedmiotu uzyskuje 4 punkty ECTS, odpowiadające nakładowi ok. 100 godzin pracy, z tego:

1,5 pkt ECTS za udział w zajęciach (30 godz. pracy) i za konsultacje z osobą prowadzącą;

2,5 pkt ECTS za pracę własną: wykonanie prac domowych (także referatów, prezentacji), przygotowanie się do zajęć, przygotowanie przygotowanie się do egzaminu.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student/ka:

- ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych (w I semestrze o literaturze antycznej, dawnej niemieckiej i angielskiej/amerykańskiej), obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów, a także ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym (K_W07, K_W08);

- ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym (K_W10).


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/ka:

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru kulturowego/danych obszarów kulturowych (K_U02);

- umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym, a także rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii (K_U07, K_U09);

- potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów kulturowych, rozpoznając zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym (K_U11, K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/ka:

- docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej (K_K05);

- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych (K_K06);

- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów

i różnych jego form (K_K07).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot jest kontynuacją przedmiotu Arcydzieła literatury z semestru I i II. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najwybitniejszymi utworami literatury światowej wybranych obszarów językowych.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie wybranych arcydzieł literatury światowej w ich kontekście historycznym przy jednoczesnym wskazaniu na ich wartości ponadczasowe i uniwersalne. Przedmiotem refleksji stanie się kategoria oryginalności i wyznaczania nowych dróg w kulturze, jak również inspiracje oraz reinterpretacje w różnych okresach historycznych i współcześnie. Krytycznej analizie zostanie poddane także zagadnienie kanonu (wybitni twórcy, gatunki, prądy), proces jego kształtowania się poprzez recepcję i sposób jego weryfikacji. Podjęta zostanie ponadto kwestia znaczenia arcydzieł dla dziedzictwa kulturowego oraz formacji kolejnych pokoleń czytelników.

Teksty literackie będą analizowane i interpretowane pod kierunkiem nauczycieli akademickich specjalizujących się w danym obszarze językowym w ramach bloków zajęć liczących 15 godzin dydaktycznych. Zajęcia pozwolą na uchwycenie podobieństw i różnic między rozmaitymi kręgami językowymi i tradycjami.

Literatura:

Podawana przez prowadzących w opisie grupy zajęciowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się do zajęć (np. prezentacji, udziału w dyskusji) (K_U02; K_K05, K_K06, K_K07).

Zaliczenie na ocenę po I i II sem.: praca pisemna, test lub inna forma wskazana przez prowadzącego (K_W07, K_W08, K_W10; K_U07, K_U09, K_U11, K_U13)

Egzamin w formie ustnej lub pisemnej po III semestrze. Zakres egzaminu obejmuje materiał zajęć w semestrze I, II i III. (K_W07, K_W08, K_W10, K_U07, K_U09, K_U11, K_U13)

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)