Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3L-SEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0299) Programy i kwalifikacje związane ze sztuką i przedmiotami humanistycznymi gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 11.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

13 pnkt ECTS w skali całego roku, co przekład się na


60h kontaktowych


ok. 10h pracy na kosnultacjach


ok 300h pracy własnej, z czego ok. 60 h przygotowania się do seminarium, 240h poświęconych przygotowywaniu pracy dyplomowej (zbieranie materiałów, pisanie pracy etc.)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student(ka)


K_W06: zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej


K_W14: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka)


K_U01: potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i metod


K_U02: potrafi czytać ze zrozumieniem teksty z zakresu studiowanej dyscypliny w języku polskim oraz języku/językach danego obszaru


kulturowego/danych obszarów kulturowych


K_U03: potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na tematy z zakresu studiowanej dyscypliny w języku rodzimym i obcym


K_U05: potrafi pracować wedle celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego


K_U06: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze


K_U16: posiada umiejętność tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł


K_U17: posiada umiejętność argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych badaczy oraz formułowania wniosków


K_U18: potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną, wykorzystywać bazy danych i posługiwać się Internetem, sporządzić


bibliografię i przypisy ze stosowną dbałością o prawa autorskie, formatować dokumenty korzystając z edytora tekstów, przygotować prezentację

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju


K_K02: potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role


K_K03: potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania


K_K04: identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu


K_K08: dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się w wybranych obszarach kulturowych

Metody dydaktyczne:

Dobierane indywidualnie przez prowadzących poszczególne grupy seminaryjne

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przygotowanie do pisania pracy licencjackiej i opiekę nad procesem jej powstawania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wszechstronna opieka nad procesem powstawania pracy licencjackiej, która stanowi ukoronowanie całego cyklu studiów. Zajęcia przygotowują studenta do jej napisania na kolejnych etapach: wyboru tematyki, formułowania tematu, zestawiania bibliografii przedmiotu, przygotowania koncepcji pracy i jej konspektu, pisania kolejnych fragmentów oraz redagowania całości. Ponadto – poprzez konieczność opracowywania zagadnień związanych z tematyką pracy licencjackiej, referowania literatury przedmiotu, prezentowania wyników swojej pracy na forum grupy, dyskutowania i argumentowania

Literatura:

Ustalana przez poszczególnych prowadzących w zależności od tematów prac wybranych przez uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywnego uczestnictwa studenta w zajęciach, znajomości obligatoryjnej literatury przedmiotu i bieżącego przygotowywania się

do zajęć (np. prezentacji, referatów, udziału w dyskusji).

Ocena regularnego, terminowego i starannego przygotowywania kolejnych części pracy licencjackiej.Zaliczenie na ocenę po sem. V i VI oceniane na podstawie postępów w przygotowaniu pracy licencjackiej

oraz ogólnego poziomu naukowego przygotowywanej pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paulina Abriszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Toczko, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Rafał Toczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia zdalne będą odbywały się w czasie rzeczywistym na platformie Microsoft Teams zgodnie z planem zajęć.

W razie konieczności zaliczenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.