Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura światowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2591-s1KOMP3Z-LS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Literatura światowa
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 31 - Komparatystyka literacko-kulturowa s1
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczone zajęcia z literatury światowej w semestrze IV

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe z prowadzącymi (zajęcia i konsultacje w trybie stacjonarnym i zdalnym) - ok. 40h

Godziny pracy własnej studenta (czytanie zaleconych lektur, przygotowanie do zajęć oraz do zaliczenia semestru i do egzaminu) - ok. 85h

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zaliczeniu zajęć student/ka:

K_W06 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w obrębie komparatystyki literackiej i kulturowej

K_W07 ma podstawową wiedzę o literaturze wybranych obszarów kulturowych, obejmującą periodyzację, genologię oraz twórczość wybranych autorów

K_W08 ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu literatury w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, autorów czy utworów o znaczeniu transkulturowym

K_W10 ma podstawową wiedzę o wybranych zagadnieniach historycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i politycznych w wymiarze międzykulturowym

K_W12 ma podstawową wiedzę o związkach i zależnościach wytworów kultury (z zakresu, mediów, teatru, filmu itp.) pomiędzy wybranymi obszarami kulturowymi i w wymiarze globalnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 umie umiejscowić poznawane utwory literackie w ogólnym kontekście historyczno-kulturowym

K_U09 potrafi rozpoznać różne typy tekstów i przeprowadzić ich krytyczną analizę

i interpretację z zastosowaniem odpowiednich metod i terminologii

K_U11 potrafi porównywać ze sobą teksty pochodzące z różnych obszarów kulturowych z zastosowaniem odpowiednich metod

K_U13 potrafi rozpoznawać zjawiska literackie w wymiarze międzykulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem autorów, utworów, motywów itp. o znaczeniu transkulturowym

K_U15 posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim i/lub w języku/językach danego obszaru kulturowego z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i rożnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 docenia tradycję i dziedzictwo kulturowe ludzkości oraz wartość różnorodności kulturowej

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego wybranych obszarów kulturowych

K_K07 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K08 dzięki kompetencjom językowym jest przygotowany do poruszania się

w wybranych obszarach kulturowych


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- projektu
- referatu
- seminaryjna
- stolików eksperckich
- studium przypadku
- WebQuest

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi utworami literatury światowej ze szczególnym uwzględnieniem: (1) wybranych literatur pozaeuropejskich; (2) tekstów mających cechy wyróżnionego we współczesnej komparatystyce literacko-kulturowej paradygmatu „literatury światowej”.

Pełny opis:

Poszczególne bloki problemowe, prowadzone przez różnych wykładowców, prezentują różne aspekty i możliwości rozumienia literatury światowej oraz literaturę różnych obszarów kulturowych.

Literatura:

Opracowania ogólne i teoretyczne dotyczące literatury światowej (literaturę obligatoryjną na dany semestr wskazują prowadzący zajęcia):

1997 Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury.

Apter Emily, 2006, The Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton: Princeton University Press.

Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H., 2002, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Literatures, London.

1998 Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, red. Alina Nowicka-Jeżowa, Izabelin: Świat Literacki.

Bilczewski Tomasz, 2010, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Kraków: Universitas.

Burszta Wojciech J., 2005, Nauki o kulturze wobec literatury. Przypadek antropologii, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, red. M. Czermińska i in., tom II, Kraków: Universitas, s. 85-98.

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł, 2006, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków: Znak.

Cai Zhong-qu, 2001, Configurations of Comparative Poetics. Three Perspective on Western and Chinese Literary Criticism, Honolulu.

Casanova Pascale, 2004, The World Republic of Letters, trans. M.B. DeBevoise, Cambridge-London: Harvard University Press.

Chakrabarty Dipesh, 2011, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna. Z nową przedmową autora, tłum. D. Kołodziejczyk, T. Dobrogoszcz, E. Domańska, Poznań.

Clifford James, 2000, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tłum. różni, Warszawa: KR.

2006 Comparative Literature in an Age of Globalization, red. H. Saussy, Baltimore.

1995 Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, red. Ch. Bernheimer, Baltimore-London.

Culler Jonathan, 1998, Teoria literatury. Bardzo krótkie wprowadzenie, przeł. M. Basaj, Warszawa.

Damrosch David, 2003, What is World Literature?, Princeton and Oxford: Princeton University Press.

2007 Scriptworlds: Writing Systems and the Formation of Word Literature, “Modern Language Quaterly”, 68:2, s. 195-219.

2009 How to Read World Literature, Chichester: Wiley-Blackwell 2009.

2010 Literatura światowa w dobie postkanonicznej i hiperkanonicznej, tłum. A. Tenczyńska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków, s. 367-380.

Dev Amiya, 2000, “Comparative Literature in India”, Comparative Literature and Culture, Vol. 2 (December 2000), Issue 2.4, http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol2/iss4/10/).

Ďurišin Dionýz, 1971, Problemy integracji narodowego i międzynarodowego literackiego procesu rozwojowego, przeł. Jacek Baluch, „Ruch Literacki”, 4/1971.

1997 Koncepcja literatury światowej, przeł. Halina Janaszek-Ivaničková, [w:] Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, /red./ Halina Janaszek-Ivaničková, Warszawa: Instytut Kultury 1997, s. 99-103.

Gandhi Leela, 2008, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, przeł. J. Serwański, posł. E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Janaszek-Ivaničková Halina, 1980, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa: PWN.

Johnson Barbara, 2010, Persons and Things, Cambridge-London: Harvard University Press.

Kola Adam F., 2010, Komparatystyka kulturoznawcza wobec wielokulturowego świata. W stronę metateorii krytycznej, w: Granice kultury, red. Andrzej Gwóźdź, Materiały I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Katowice: Śląsk 2010, s. 213-224.

2012 Współczesne reinterpretacje ‘Weltliteratur’. ‘World Literature’ w poszukiwaniu teorii systemowo(-)światowej, „Tekstualia”, nr 4 (31), 2012.

2011 Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

2010 Komparatystyka dzisiaj, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, t. 1, Kraków.

2006 Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Kraków: Universitas.

2006 Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków: Universitas.

Liu Lydia H., 1999, red., Tokens of Exchange. The Problem of Translation in Global Circulations, Durham-London: Duke University Press.

Menocal María Rosa, 1994, Shards of Love. Exile and the Origins of the Lyric, Durham – London: Duke University Press.

2004 The Arabic Role in Medieval Literary History. A Forgotten Heritage, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Moretti Franco, 1996, Modern Epic. The World System from Goethe to García Márquez, trans. Q. Hoare, London – New York: Verso.

2000 Conjectures on World Literature, “New Left Review” 1 (January/February), s. 54-68).

2011 World-System Analysis, Evolutionary Theory, ‘Weltliteratur’, w: Immanuel Wallerstein and The Problem of The World. System, Scale, Culture, red. David Palumbo-Liu, Bruce Robbins, Nirvana Tanoukhi, Durham-London: Duke University Press, s. 67-77.

2010, Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków: WUJ.

Pollock, Sheldon, 2003, red., Literary Cultures in History. Reconstructions from South Asia, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

2009 The Language of the Gods in the World of Men. Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

Prendergast Ch., 2004, red., Debating World Literature, London-New York: Verso.

Said Edward W., 1991, Orientalizm, przeł. W. Kalinowski, wstęp Z. Żygulski jun., Warszawa: PIW.

Saussy Haun, 2010, „Wyborny trup” pozszywany ze świeżych koszmarów. O memach, pszczelich rojach i samolubnych genach, tłum. E. Rajewska, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków.

Spivak Gayatri Chakravorty, 2003, Death of Discipline, New York: Columbia University Press.

Szahaj Andrzej, 2004, E pluribus unum? Dylemat wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków: Universitas.

Teaching World Literature, red. D. Damrosch, New York: MLA 2009.

Thomsen Mads Rossendal, 2010, Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures, London-New York: Continuum.

Tötösy de Zepetnek Steven, Comparative Cultural Studies and the Study of Central European Culture – Theory and Application, http://www.kakanien.ac.at/beitr/theorie/STotosy1.pdf

Wallerstein Immanuel, 2001, Unthinking Social Science. The Limits of Nineteenth-Century Paradigms, 2nd ed. with a new preface, Philadelphia: Temple University Press.

2007 Analiza systemów-światów: wprowadzenie, przeł. K. Gawlicz, M. Starnawski, przedm. M. Starnawski, P. Wielgosz, Warszawa: Dialog.

Metody i kryteria oceniania:

Przy zajęciach w formie stacjonarnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w zajęciach (K_W06, K_U07, K_U11, K_U13, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W07, K_W08, K_U11, K_W10, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień) (K_W07, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_K08);

- egzamin pisemny lub ustny po V sem. (K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_K05, K_K08).

Przy zajęciach w formie zdalnej:

- bieżąca ocena aktywnego uczestnictwa studenta/ki w wideokonfernecjach i innych formach zajęć (K_W06, K_U07, K_U11, K_U13, K_K05, K_K06, K_K07, K_K08), znajomości literatury przedmiotu i przygotowywania się do zajęć (K_W07, K_W08, K_U11, K_W10, K_K07) oraz wykonania zadań zleconych przez osobę prowadzącą (np. prezentacji wybranych zagadnień) (K_W07, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_K08);

- egzamin pisemny lub ustny po V sem. (K_W06, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_U07, K_U09, K_U11, K_U13, K_U15, K_K05, K_K08).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Pniewski, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Katarzyna Czernic, Dariusz Pniewski, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Bohuszewicz, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Paweł Bohuszewicz, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części. W części pierwszej omówiona zostanie teoria i historia powieści z perspektywy słownika literatury światowej, w części drugiej, z tej samej perspektywy, Literacka Nagroda Nobla.

Pełny opis:

Cykl zajęciowy będzie składał się z dwóch części.

W części pierwszej zostaną omówione głównie teoretyczne zagadnienia związane z literaturą światową z naciskiem na kwestię powieści ujmowanej przez Franco Morettiego i jego współpracowników. Zostaną również zaprezentowane problemy relacji między centrum i peryferiami na przykładzie projektów należących do humanistyki cyfrowej oraz na przykładzie relacji między zachodnioeuropejską i polską powieścią XVIII wieku.

Część druga zajęć poświęcona zostanie literackiej Nagrodzie Nobla w kontekście literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych noblistów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszyć będzie refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania Nagrody Nobla, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Literatura:

Cz. I

Przemysław Czapliński, "Przypuszczenia na temat literatury światowej", "Teksty Drugie" 2014/4.

"Literatura Europy: historia literatury europejskiej", pod red. Annick Benoit-Dusausoy i Guy Fontaine'a, Gdańsk 2006.

Franco Moretti, "Literatura - zmierzona", "Teksty Drugie" 2017/1

"The Novel", ed. by Franco Moretti, vol. 1 i 2, Princeton and Oxford 2006.

Zofia Sinko, "Powieść angielska osiemnastego wieku a powieść polska lat 1764 - 1830", Warszawa 1961.

Fryderyk Skarbek, "Pan Antoni", oprac. Grzegorz Zając, Kraków 2003.

Laurence Sterne, "Życie i myśli JW Pana Tristrama Shandy", Warszawa 2001.

cz. II

Opracowania:

Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów”, red. E. Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki, M. Głowacka, Wrocław 2015 (wybrane teksty).

Maria Głowacka, Marcin Różycki, Jarosław Sadłocha, Elżbieta Stadtmüller, „Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych”, Wrocław 2016 (wybrane fragmenty).

Laureaci literackich nagród Nobla i ich twórczość w przekładach polskich. Cz. 1, 1901-1944, Cz. 2, 1945-1983, oprac. Hanna Bergander, Wrocław 1983 (przegląd).

Kjell Espmark, „The Nobel Prize in Literature. A Study of the Criteria behind the Choices”, Boston, 1991 (wybrane fragmenty).

Analizowane utwory literackie:

Borys Pasternak, „Doktor Żywago”, przeł. W. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.

John Maxwell Coetzee, „Hańba”, przeł. M/ Kłobukowski, Kraków 2001,

Mario Vargas Llosa, „Rozmowa w katedrze”, przeł. Z. Wasitowa, Kraków 2008.

Mo Yan, „Obfite piersi, pełne biodra”, przeł. K Kulpa, Warszawa 2016.

Alice Munro „Zbyt wiele szczęścia”, przeł. A. Kuc, Kraków 2009.

Wybrane teksy Boba Dylana w przekładzie Filipa Łobodzinskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Burdziej, Anna Skubaczewska-Pniewska, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Bogdan Burdziej, Anna Skubaczewska-Pniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części.

W części pierwszej omówiona zostanie Literacka Nagroda Nobla z perspektywy słownika literatury światowej.

Pełny opis:

Cykl zajęciowy będzie składał się z dwóch części.

Część pierwsza zajęć poświęcona zostanie literackiej Nagrodzie Nobla w kontekście literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych noblistów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszyć będzie refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania Nagrody Nobla, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Literatura:

Cz. I

Opracowania:

Kjell Espmark, „The Nobel Prize in Literature. A Study of the Criteria behind the Choices”, Boston, 1991 (wybrane fragmenty).

Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów”, red. E. Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki, M. Głowacka, Wrocław 2015 (wybrane teksty).

Maria Głowacka, Marcin Różycki, Jarosław Sadłocha, Elżbieta Stadtmüller, „Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych”, Wrocław 2016 (wybrane fragmenty).

Laureaci literackich nagród Nobla i ich twórczość w przekładach polskich. Cz. 1, 1901-1944, Cz. 2, 1945-1983, oprac. Hanna Bergander, Wrocław 1983 (przegląd).

Analizowane utwory literackie:

Borys Pasternak, „Doktor Żywago”, przeł. W. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.

John Maxwell Coetzee, „Hańba”, przeł. M/ Kłobukowski, Kraków 2001,

Mario Vargas Llosa, „Rozmowa w katedrze”, przeł. Z. Wasitowa, Kraków 2008.

Mo Yan, „Obfite piersi, pełne biodra”, przeł. K Kulpa, Warszawa 2016.

Alice Munro „Zbyt wiele szczęścia”, przeł. A. Kuc, Kraków 2009.

Wybrane teksy Boba Dylana w przekładzie Filipa Łobodzinskiego.

Olga Tokarczuk, "Bieguni", Kraków 2020.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

cz. I semestru: zajęcia synchroniczne na platformie Teams

cz. II semestru: zajęcia synchroniczne na platformie Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Abriszewska, Magdalena Kowalska, Mirosława Radowska-Lisak, Marcin Wołk
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska, Mirosława Radowska-Lisak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia składają się z dwóch części.

W części pierwszej omówiona zostanie Literacka Nagroda Nobla z perspektywy słownika literatury światowej.

Pełny opis:

Cykl zajęciowy będzie składał się z dwóch części.

Część pierwsza zajęć poświęcona zostanie literackiej Nagrodzie Nobla w kontekście literatury światowej. Analizie utworów literackich wybranych noblistów, reprezentujących różne tradycje kulturowe, towarzyszyć będzie refleksja nad historyczno-politycznymi uwarunkowaniami zarówno przyznawania Nagrody Nobla, jak i recepcji twórczości nagrodzonych autorów.

Literatura:

Cz. I

Opracowania:

Kjell Espmark, „The Nobel Prize in Literature. A Study of the Criteria behind the Choices”, Boston, 1991 (wybrane fragmenty).

Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów”, red. E. Stadtmüller, J. Sadłocha, M. Różycki, M. Głowacka, Wrocław 2015 (wybrane teksty).

Maria Głowacka, Marcin Różycki, Jarosław Sadłocha, Elżbieta Stadtmüller, „Nagroda Nobla jako symbol globalnych norm i idei społecznych”, Wrocław 2016 (wybrane fragmenty).

Laureaci literackich nagród Nobla i ich twórczość w przekładach polskich. Cz. 1, 1901-1944, Cz. 2, 1945-1983, oprac. Hanna Bergander, Wrocław 1983 (przegląd).

Analizowane utwory literackie:

Borys Pasternak, „Doktor Żywago”, przeł. W. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.

John Maxwell Coetzee, „Hańba”, przeł. M/ Kłobukowski, Kraków 2001,

Mario Vargas Llosa, „Rozmowa w katedrze”, przeł. Z. Wasitowa, Kraków 2008.

Mo Yan, „Obfite piersi, pełne biodra”, przeł. K Kulpa, Warszawa 2016.

Alice Munro „Zbyt wiele szczęścia”, przeł. A. Kuc, Kraków 2009.

Wybrane teksy Boba Dylana w przekładzie Filipa Łobodzinskiego.

Olga Tokarczuk, "Bieguni", Kraków 2020.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 prowadzone są w formie zdalnej w trybie synchronicznym, asynchronicznym lub łączonym z wykorzystaniem następujących technik: platforma e-learningowa Moodle UMK; 2) system wideokonferencji BigBlueButton; 3) Microsoft Teams, przy użyciu odpowiednich metod dydaktycznych (patrz: podstawowe informacje o przedmiocie niezależnie od cyklu: Metody dydaktyczne w kształceniu online).

cz. I semestru: zajęcia synchroniczne na platformie Teams

cz. II semestru: zajęcia synchroniczne na platformie Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.