Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-AISA-3-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony kurs z podstaw chemii i chemii organicznej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:46 godz. (16 godz. wykładu +30 godz. na przygotowanie się do końcowego sprawdzianu).

Zajęcia laboratoryjne: 40 godzin (18 godz. zajęć laboratoryjnych + 22 godz. na przygotowanie się do zajęć i sprawdzianów pisemnych).

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Student zna metody analizy instrumentalnej substancji chemicznych: rozumie przebieg analizy i budowę aparatów (K_W02, K_W06).

W3. Ma wiedzę na temat fizykochemicznych podstaw spektralnych, elektrochemicznych i chromatograficznych metod analizy instrumentalnej jakościowej i ilościowe (K_W02, K_W06)..

W3. Potrafi opisać zastosowania poszczególnych technik analitycznych w analizach sądowych (K_W02, K_W06).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Wykonuje analizy ilościowe i jakościowe związków chemicznych metodami instrumentalnymi (K_U01, K_U06).

U2 Potrafi dokonać obliczeń chemicznych w zakresie instrumentalnych metod analitycznych (K_U01, K_U06)

U1. Potrafi analizować problemy z zakresu analizy chemicznej oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane metody (K_U01, K_U06)

U2. Potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i jakościowe oraz formułować na tej podstawie wnioski (K_U01, K_U06)

U3. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K09).

K2. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K07).

K3. Jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Wykład ustny i prezentacja multimedialna (Power Point).

Ćwiczenia praktyczne w zespołach dwuosobowych.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wykład: Zapoznanie z podstawowymi technikami stosowanymi w analizie substancji chemicznych.

Ćwiczenia: Zaznajomienie się z wybranymi technikami instrumentalnej analizy jakościowej i ilościowej substancji chemicznych.

Pełny opis:

Wykład

Klasyfikacja metod analitycznych, charakterystyka podstawowych technik analizy instrumentalnej, zakres zastosowania, aparatura analityczna, porównanie z metodami klasycznymi. Metody spektrometryczne: techniki absorpcyjne – spektrofotometria UV, NIR, IR, NMR, ASA; techniki emisyjne – fotometria płomieniowa, fluorymetria; spektrometria masowa MS. Metody elektrochemiczne (konduktometria, potencjometria, polarografia). Metody rozdzielcze (podstawy teoretyczne, podział metod; metody chromatograficzne – chromatografia cieczowa – HPLC; chromatografia gazowa GC. Metody radiometryczne (podstawy teoretyczne, podział metod, zastosowanie).

Ćwiczenia

Zapoznanie się z technikami chromatograficznymi: HPLC, GC-FID, GC-MS, GC-ECD:

- Analiza materiałów dowodowych na obecność kanabinoli i opiatów.

- Jakościowa analiza mieszaniny alkoholi techniką GC/FID.

- Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie chlorowcopochodnych związków organicznych w próbkach biologicznych.

- Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania benzoesanu sodu w produktach przemysłowych.

Literatura:

1. Instrukcje do poszczególnych ćwiczeń.

2. J. Minczewski, Z. Marczenko, "Chemia analityczna", PWN Warszawa

3. T. Lipiec, Z. S. Szmal, "Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej", PZWL Warszawa

4. D. A. Skoog, D. M. Wert, F. J. Holler, "Podstawy chemii analitycznej", PWN 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Sprawdzian wiedzy w formie pytań otwartych: na ocenę dostateczną student musi odpowiedzieć na 60-70% pytań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę poszczególnych bloków tematycznych zajęć laboratoryjnych (oceniane są zrealizowane zadania) i końcowego kolokwium.

W zakresie wiedzy i umiejętności: zaliczenie poszczególnych bloków tematycznych zajęć i końcowego kolokwium: na ocenę dostateczną student musi poprawnie zrealizować 60-70% zadań, na ocenę dostateczny plus - 71-80%, na ocenę dobry - 81-87%, na ocenę dobry plus - 88-94%, na ocenę bardzo dobry - powyżej 94%.

W zakresie kompetencji społecznych: oceniana jest aktywność studenta na zajęciach i jego zaangażowanie oraz praca zespołowa. Ocena w skali 2-5.

Ocena ostateczna z ćwiczeń laboratoryjnych: średnia z uśrednionych ocen uzyskanych na zajęciach i oceny z końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kęsy
Prowadzący grup: Jacek Kęsy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.